omaolo.fi Rokotukset
02.04.2020

Koro­na­tie­do­te 2.4.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin klo 12 ja pitää yllä tilannekuvaa. 

Soi­ten alu­eel­la todet­tiin tänään kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät Soi­tes­sa aiem­min todet­tui­hin tar­tun­ta­ta­pauk­siin. Näin ollen tar­tun­nan saa­neet ovat altis­tuk­sen takia olleet jo karan­tee­nis­sa, eivät­kä ole altis­ta­neet uusia hen­ki­löi­tä koro­na­vi­ruk­sel­le. Tar­tun­nan saa­neet ovat koto­na ja hyvä­kun­toi­sia. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on nyt todet­tu seit­se­män koronavirustartuntaa. 

Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu muu­toin rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan. Koro­na­po­likli­ni­kal­la näyt­tee­no­tos­sa ja puhe­li­mes­sa on hyvin hiljaista. 

Hoi­don ja hoi­van koor­di­noi­ma koti­ko­ro­na­tii­mi on val­miu­des­sa ja sen toi­min­ta voi­daan tar­vit­taes­sa käyn­nis­tää. Koti­ko­ro­na­tii­mi tekee koti­käyn­te­jä koro­na­vi­rus­po­ti­lai­den koteihin.

Haluam­me muis­tut­taa, että perus­ter­vey­den­huol­los­sa ja sosi­aa­li­pal­ve­luis­sa hoi­toa ja apua saa myös ei-kii­reel­li­sis­sä asiois­sa. Ter­veys­a­se­mil­la ollaan oltu huo­les­tu­nei­ta vas­taan­ot­to­jen hil­je­ne­mi­ses­tä. Mikä­li vai­vo­ja ei hoi­de­ta ajois­sa, se voi vali­tet­ta­vas­ti aiheut­taa tar­vet­ta kii­reel­li­seen hoi­toon päi­vi­tyk­ses­sä tai eri­kois­sai­raan­hoi­dos­sa. Samoin asiat voi­vat krii­siy­tyä myös sosi­aa­li­työn näkö­kul­mas­ta. Tämän vuok­si haluam­me muis­tut­taa Soi­ten alu­een asuk­kai­ta, että tar­joam­me edel­leen myös kii­reet­tö­miä pal­ve­lui­ta ter­veys­kes­kuk­sis­sa, sosi­aa­li­pal­ve­luis­sa, mie­len­ter­veys­pal­ve­luis­sa sekä päihdepalveluissa. 

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen tuli seu­raa­va lisäys:

Kou­lu­ter­vey­den­huol­los­sa huo­leh­di­taan 9 lk roko­tus­suun­ni­tel­man mukai­sis­ta roko­tuk­sis­ta. Lää­kä­rin mää­rää­mät pakol­li­set kont­rol­lit esim. ADHD liit­ty­vät pai­non, veren­pai­neen mit­tauk­set toteu­te­taan neu­vo­las­sa, mikä­li vas­tuu­ter­vey­den­hoi­ta­ja ei pys­ty nii­tä suorittamaan. 

Tie­dot päi­vi­te­tään poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media