omaolo.fi Rokotukset
20.03.2020

Koro­na­tie­do­te 20.3.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin klo 12 ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Val­mis­tau­tu­mi­nen ete­nee suunnitellusti. 

Täl­lä het­kel­lä tilan­ne on edel­leen rau­hal­li­nen, eikä uusia posi­tii­vi­sia tes­ti­tu­lok­sia ole saa­tu Soi­ten alu­eel­le vii­me vii­kon­lo­pun kah­den posi­tii­vi­sen tulok­sen jäl­keen. Näyt­tei­tä on otet­tu nyt lop­pu­vii­kol­la vähem­män kuin alku­vii­kos­ta. Koro­na­po­likli­ni­kal­la ja –puhe­li­mes­sa ei ole ollut ruuhkaa.

Val­mius­ryh­mä päät­ti, että yli 70-vuo­tiai­den ohjeis­tuk­seen ei perus­te­ta eril­lis­tä neu­von­ta­nu­me­roa täs­sä vai­hees­sa, vaan nyt käy­tös­sä ole­van hen­ki­sen ensia­vun huo­li­pu­he­li­men toi­min­taa laa­jen­ne­taan siten, että täs­tä nume­ros­ta puh. 06 828 7288 vas­ta­taan myös ikäih­mis­ten koro­na­ti­lan­tee­seen liit­ty­viin kysy­myk­siin maa­nan­tais­ta 23.3. alkaen.

Kes­kus­sai­raa­lan pää­ovi sul­je­taan vii­kon­lo­puk­si. Asiak­kaat ham­mas­sär­ky­päi­vys­tyk­seen, las­ten­päi­vys­tyk­seen ja syn­ny­ty­syk­sik­köön tule­vat puhe­li­nyh­tey­den­ot­to­jen perus­teel­la ja hei­tä ohjeis­te­taan täs­tä puhelimessa.

Poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen lis­taus päi­vi­te­tään sivul­le: https://korona.soite.fi/soiten-poikkeavat-aukioloajat-koronavirusepidemian-johdosta‑2/

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media