omaolo.fi Rokotukset
20.04.2020

Koro­na­tie­do­te 20.4.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.

Tilan­ne on ennal­laan: uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Soi­tes­sa on diag­no­soi­tu siis 16 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja kaik­ki Soi­ten alu­een tar­tun­ta­ket­jut on pys­tyt­ty jäljittämään. 

Koro­na­pu­he­li­mes­sa ja –polikli­ni­kal­la tilan­ne jat­kuu erit­täin rau­hal­li­se­na, eikä THL:n lin­jaa­ma tes­taus­kri­tee­rien laa­jen­ta­mi­nen ole näky­nyt vie­lä yhtey­den­ot­to­jen lisääntymisenä. 

Soi­te laa­jen­taa koro­na­vi­rus­tes­tauk­sia ter­veys­kes­kus­ten infek­tio­vas­taa­no­toil­le Kan­nuk­seen ja Tunk­ka­ril­le täs­tä vii­kos­ta läh­tien. Lisäk­si näyt­tei­tä ote­taan edel­leen Kok­ko­las­sa Soi­ten koro­na­po­likli­ni­kal­la, yhteis­päi­vys­tyk­ses­sä sekä las­ten­päi­vys­tyk­ses­sä. Täs­tä jul­kais­taan eril­li­nen tiedote.

Soi­te on nyt saa­nut käyt­töön­sä oman koro­na­vi­rus­tes­taus­lait­teen, jol­la ana­ly­soi­daan ensi sijas­sa kii­reel­li­set tapauk­set. Täl­löin saa­daan nopeas­ti tie­to sii­tä, täy­tyy­kö esi­mer­kik­si päi­vys­tyk­seen tul­lut poti­las eris­tää ja tulee­ko hän­tä hoi­taa eri­tyis­suo­jat­tu­na. Nopea diag­nos­tiik­ka nopeut­taa myös Soi­ten koro­na­la­jit­te­luo­sas­to­na toi­mi­van osas­to 9 toi­min­taa. Oman diag­nos­tii­kan lisäk­si Soi­te lähet­tää edel­leen näyt­tei­tä tes­tat­ta­vak­si myös Nord­la­bin labo­ra­to­rioi­hin. Näi­den tes­tien tulok­set saa­daan vuo­ro­kau­den kuluessa. 

Koro­na­val­mius­ryh­mä kan­taa huol­ta sii­tä, että asia­kas- ja poti­las­käyn­tien mää­rä on vähen­ty­nyt huo­les­tut­ta­vas­ti. Soi­ten ter­veys­kes­kuk­set, päi­vys­tys sekä sosi­aa­li­pal­ve­lut ovat avoin­na ja pal­ve­le­vat asiak­kai­ta. Jos asia­kas saa ajan Soi­teen, on ammat­ti­lai­nen arvioi­nut, että on pie­nem­pi ris­ki tul­la hoi­ta­maan vai­va kuin jät­tää se hoi­ta­mat­ta. Haluam­me edel­leen koros­taa, että Soi­teen on tur­val­lis­ta tul­la ja vai­vat kan­nat­taa hoi­taa ajois­sa, jot­ta ne eivät pahe­ne ja joh­da kii­reel­li­seen hoi­toon päi­vys­tyk­ses­sä tai erikoissairaanhoidossa.

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen tuli seu­raa­vat lisäykset:

  • Jatkossa kaikki flunssapotilaat, jotka vaativat käyntiä vastaanotoilla hoidetaan infektiovastaanotoilla. Kokkolassa nämä potilaat hoidetaan koronapoliklinakalla ja maakunnan potilaat hoidetaan Kannuksen tai Tunkkarin infektiovastaanotoilla. Kruunupyyläiset hoidetaan joko Kokkolassa tai Tunkkarilla.
  • Lestijärven vastaanotto suljetaan toistaiseksi 21.4.2020 lähtien. Alueen asukkaat hoidetaan vaivasta tai asiasta riippuen Soiten muissa toimipisteissä. Yhteydenotot tapahtuvat entiseen tapaan samasta numerosta 040 804 2000.
  • Hoitotarvikkeiden tilaukset voidaan tehdä sähköisesti palse.fi –portaalin kautta

Koro­na­ti­lan­tees­ta joh­tu­vat toi­min­ta­muu­tok­set päi­vi­te­tään poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten tie­dot­tee­seen.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media