omaolo.fi Rokotukset
20.05.2020

Koro­na­tie­do­te 20.5.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.

Tilan­ne ennal­laan: Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 23 koronavirustartuntaa. 

Koro­na­pu­he­li­mes­sa ja infek­tio­vas­taa­no­toil­la tilan­ne on rau­hal­li­nen. Koro­na­vi­rus­tes­te­jä teh­dään mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä koronaoireisilta. 

Sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö (STM) sekä Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tos (THL) ovat päi­vit­tä­neet yli 70-vuo­tiai­ta kos­ke­vaa koro­naoh­jeis­tus­ta. Soi­te kehot­taa alu­een ikäih­mi­siä ja hei­dän omai­si­aan tutus­tu­maan ohjeis­tuk­seen ja toi­mi­maan sen mukaan. 

Lin­kit THL:n ohjeistuksiin:

”Ikään­ty­neen on syy­tä vält­tää koro­na­vi­rus­tar­tun­taa – hyvin­voin­tiin ja toi­min­ta­ky­kyyn kan­nat­taa kiin­nit­tää huomiota”

”Ikään­ty­neet – ohjei­ta yli 70-vuotiaille”

Päi­vi­tet­ty ohjeis­tus yli 70-vuo­tiail­le koronavirusarkeen:

  • Pidä yhteyttä läheisiin turvallisesti: tapaa mieluiten ulkona, pidä turvaväli.
  • Pidä huolta hyvinvoinnistasi: ulkoile, liiku, syö monipuolisesti ja säännöllisesti.
  • Huolehdi mahdollisten pitkäaikaissairauksien hoidosta, älä turhaan peru varattuja lääkäriaikojasi.

Edel­leen on äärim­mäi­sen tär­ke­ää nou­dat­taa n. 2 met­rin tur­va­vä­liä sekä huo­leh­tia hyväs­tä käsihygieniasta.

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen ei tul­lut muutoksia. 

Tie­do­tam­me koro­na­ti­lan­tees­ta pyhä­päi­vi­nä ja vii­kon­lop­pui­sin vain, mikä­li tilan­ne­ku­va muut­tuu.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media