omaolo.fi Rokotukset
23.03.2020

Koro­na­tie­do­te 23.3.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin klo 12 ja pitää yllä tilannekuvaa. 

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta var­mis­tui sun­nun­tai-maa­nan­tain vas­tai­se­na yönä 23.3.2020. Tar­tun­ta ei lii­ty Soi­tes­sa aiem­min todet­tui­hin kah­teen tar­tun­taan. Soi­te vah­vis­taa, että tar­tun­nan saa­nut on Soi­ten työn­te­ki­jä. Lue lisää tie­dot­tees­ta.

Soi­ten val­mis­tau­tu­mi­nen koro­na­vi­ruse­pi­de­mi­aan on eden­nyt suun­ni­tel­mien mukaan. Täl­lä het­kel­lä Soi­ten yksi­köis­sä on rauhallista. 

Kos­ka val­mis­te­lut koro­nae­pi­de­mian varal­ta on aloi­tet­tu ajois­sa, on Soi­tes­sa voi­tu aloit­taa hen­ki­lös­tön laa­ja sisäi­nen kou­lut­ta­mi­nen kriit­ti­siin hoi­to­teh­tä­viin. Myös lää­kä­rei­den pereh­dy­tys­tä on lisätty. 

Soi­ten hen­ki­sen ensia­vun puhe­lin toi­mii täs­tä päi­väs­tä läh­tien myös ikäih­mis­ten neu­von­ta­pu­he­li­me­na. Lue lisää.

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen ei ole tul­lut muutoksia. 

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media