omaolo.fi Rokotukset
23.04.2020

Koro­na­tie­do­te 23.4.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.

Tilan­ne on ennal­laan: uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yksi koro­na­po­ti­las on osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Soi­tes­sa on diag­no­soi­tu 16 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja kaik­ki Soi­ten alu­een tar­tun­ta­ket­jut on pys­tyt­ty jäljittämään. 

Koro­na­pu­he­li­mes­sa ja ‑polikli­ni­kal­la sekä infek­tio­vas­taa­no­toil­la tilan­ne jat­kuu rau­hal­li­se­na. Näyt­tei­tä on otet­tu useis­sa pis­teis­sä ja ana­ly­soi­tu kes­kus­sai­raa­lan labo­ra­to­rios­sa. Nord­la­bin kes­kus­sai­raa­lan labo­ra­to­rios­ta näyt­tei­den tulok­set saa­daan muu­ta­mas­sa tun­nis­sa ja ne ovat olleet negatiivisia. 

Jat­kos­sa asiak­kaal­le ei erik­seen enää ilmoi­te­ta nega­tii­vi­ses­ta koro­na­tes­ti­vas­tauk­ses­ta. Asia­kas voi käy­dä tar­kis­ta­mas­sa tes­ti­tu­lok­sen­sa kanta.fi –pal­ve­lus­ta tai vas­taus­tu­los­ta voi tie­dus­tel­la Soi­ten koro­na­neu­von­ta­nu­me­ros­ta 06 828 7499 (klo 8–20).

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen ei tul­lut lisäyksiä.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media