omaolo.fi Rokotukset
25.03.2020

Koro­na­tie­do­te 25.3.2020

Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu mel­ko rau­hal­li­se­na ja val­mis­tau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan. 

Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään. Osaa vii­me vii­kon labo­ra­to­rio­tu­lok­sis­ta odo­tel­laan edel­leen THL:ssä ole­van tut­ki­mus­ruuh­kan vuok­si. Koro­na­po­likli­ni­kal­la ja ‑puhe­lin­neu­von­nas­sa ei ole ruuhkaa. 

Soi­te on laa­ti­nut ikäih­mi­sil­le suun­na­tun tii­viin ohjeis­tuk­sen, kuin­ka toi­mia koro­na-tilan­tees­sa. Ohjeis­tus lai­te­taan jakoon laa­jas­ti eri kana­vien kautta. 

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen tuli muu­tok­sia neu­ro­lo­gian ja kun­tou­tuk­sen osioon. Toi­min­ta­muu­tos­ten lis­taus päi­vi­te­tään poik­kea­via aukio­loai­ko­ja kos­ke­vaan tie­dot­tee­seen.

Tie­dot­ta­mi­nen koronatilanteesta

Nou­da­tam­me tie­do­tus­lin­jas­sa sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön sekä THL:n ohjeis­tuk­sia. Vah­vis­tam­me THL:n ilmoit­ta­mat tie­dot tar­tun­nan saa­nei­den luku­mää­ris­tä, mut­ta yksi­tyi­syy­den­suo­jan ja val­ta­kun­nal­lis­ten lin­jaus­ten vuok­si emme anna tar­kem­pia tie­to­ja poti­lai­den hoi­dol­li­sis­ta asiois­ta Soi­ten alueella.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media