omaolo.fi Rokotukset
26.03.2020

Koro­na­tie­do­te 26.3.2020

Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu edel­leen mel­ko rau­hal­li­se­na ja val­mis­tau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan. 

Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään­kään. Päi­vit­täin näyt­tei­tä ote­taan n. 30 kap­pa­let­ta ja lähe­te­tään OYS:iin ana­ly­soi­ta­vak­si. Siel­tä tulok­set saa­daan noin vuo­ro­kau­des­sa. Edel­leen odo­tam­me osaa vii­me vii­kon (pe ja la) labo­ra­to­rio­tu­lok­sis­ta THL:ssä ole­van tut­ki­mus­ruuh­kan vuoksi. 

Koro­na­po­likli­ni­kal­la ja ‑puhe­lin­neu­von­nas­sa ei ole ollut ruuh­kaa. Myös osas­toil­la on mel­ko rauhallista. 

Ter­veys­kes­kus­ten vas­taa­no­toil­la yhtey­de­no­tot ovat vähen­ty­neet huo­mat­ta­vas­ti, mikä voi vali­tet­ta­vas­ti aiheut­taa myö­hem­min kuor­mi­tus­ta päi­vi­tyk­seen tai eri­kois­sai­raan­hoi­toon, mikä­li vai­vo­ja ei hoi­de­ta ajois­sa. Tämän vuok­si tie­do­tam­me alu­een asuk­kai­ta, että vas­taa­no­toil­la hoi­de­taan edel­leen myös kii­reet­tö­miä poti­lai­ta, mut­ta pää­osin etä­nä puhe­li­mit­se tai säh­köi­siä kana­via hyö­dyn­täen.

Kokouk­ses­sa nousi esiin Soi­ten hema­to­lo­gin, syö­pä­tau­tien yli­lää­kä­rin sekä infek­tio­y­li­lää­kä­rin vah­va huo­li sii­tä, että ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat liik­ku­vat edel­leen pal­jon jul­ki­sil­la pai­koil­la. Pää­tet­tiin, että vies­tin­näs­sä koros­te­taan myös kai­ke­ni­käis­ten ris­ki­ryh­mä­läis­ten koti­ka­ran­tee­nin tär­keyt­tä. Myös kai­ke­ni­käis­ten ris­ki­ryh­mä­läis­ten tuli­si hyö­dyn­tää kaup­pa­kas­si­pal­ve­lui­ta tai läheis­ten apua aptee­kis­sa tai kau­pas­sa asioin­tiin. Jul­ki­sil­la pai­koil­la ei tule liikkua. 

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen ei tul­lut muutoksia. 

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media