omaolo.fi Rokotukset
26.05.2020

Koro­na­tie­do­te 26.5.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne on pää­osin rau­hal­li­nen ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.

Soi­ten van­hus­ten­huol­lon tehos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­sen yksi­kös­sä on koro­na­tar­tun­tae­päi­ly. Tilan­net­ta sel­vi­tel­lään ja tut­ki­mus­tu­los­ta var­mis­te­taan par­hail­laan. Yksi­kös­sä on ryh­dyt­ty tar­vit­ta­viin varo­toi­miin. Yksi­tyi­syy­den suo­jan vuok­si emme voi ker­toa tar­kem­min, mis­tä yksi­kös­tä on kyse. 

Tie­do­tam­me asias­ta tar­kem­min tes­ti­tu­los­ten varmistuttua. 

Kai­kis­sa Soi­ten pal­ve­lu­kes­kuk­sis­sa on edel­leen voi­mas­sa vie­rai­lu­kiel­to. Vie­rai­lu­kiel­los­ta huo­li­mat­ta kai­kis­sa asu­mi­syk­si­köis­sä pyri­tään jär­jes­tä­mään asuk­kail­le ja omai­sil­le tur­val­li­sia tapaamismahdollisuuksia. 

Mui­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu Soi­ten alu­eel­la tänään. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa Soi­tes­sa. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 23 koronavirustartuntaa. 

Koro­na­pu­he­li­mes­sa ja infek­tio­vas­taa­no­toil­la tilan­ne on ollut edel­leen rau­hal­li­nen. Koro­na­vi­rus­tes­te­jä teh­dään mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä koronaoireisilta. 

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen ei tul­lut muutoksia. 

Lisä­tie­to­ja anne­taan vas­ta, kun tes­ti­tu­lok­set ovat varmistuneet.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media