omaolo.fi Rokotukset
27.03.2020

Koro­na­tie­do­te 27.3.2020

Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu edel­leen mel­ko rau­hal­li­se­na ja val­mis­tau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan. Varau­tu­mi­nen ja yhteis­työ eri yksi­köi­den välil­lä on edis­ty­nyt esi­mer­kil­li­sel­lä tavalla!

Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään­kään. Koro­na­po­likli­ni­kal­la ja –puhe­li­mes­sa on lop­pu­vii­kol­la ollut vie­lä alku­viik­koa­kin hil­jai­sem­paa ja näyt­tei­tä on otet­tu vähem­män. Edel­leen odo­tam­me osaa vii­me vii­kon (pe ja la) labo­ra­to­rio­tu­lok­sis­ta THL:ssä ole­van tut­ki­mus­ruuh­kan vuoksi.

HUS jakaa omia koke­muk­si­aan COVID-19-poti­lai­den hoi­dos­ta vii­koit­tain sai­raan­hoi­to­pii­reil­le. Siel­tä saam­me erit­täin hyö­dyl­li­siä vink­ke­jä ja huo­mioi­ta sii­hen, mihin varau­tu­mis­ta kan­nat­taa suunnata.

STM on lähet­tä­nyt ohjeis­tus­ta poik­keus­ti­lan huo­mioi­mi­ses­ta eten­kin perus­ta­son pal­ve­luis­sa. Soi­te on jo toi­mi­nut minis­te­riön suo­sit­ta­mal­la taval­la. Etä­vas­taa­no­tot ovat ensi­si­jai­nen toi­min­ta­muo­to ei-kii­reet­tö­mäs­sä toiminnassa.

Val­mius­ryh­mä tote­si myös, että esi­mie­hil­le on jaet­tu ohjeis­tus Uudel­ta­maal­ta tule­vis­ta työn­te­ki­jöis­tä. Siel­tä tule­vat työn­te­ki­jät jou­tu­vat 7 päi­vän karens­siin ennen Soi­ten toi­mi­pis­tee­seen tulemista. 

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen tuli täs­men­nyk­siä kou­lu- ja opis­ke­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jien osal­ta, jon­ne on nimet­ty vas­tuu­ter­vey­den­hoi­ta­jat, jot­ka vas­taa­vat oppilaiden/ van­hem­pien puheluihin. 

Muis­tu­tam­me, että tie­do­tam­me vii­kon­lop­pui­sin koro­na­ti­lan­tees­ta vain, mikä­li tilan­ne­ku­va muut­tuu.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media