omaolo.fi Rokotukset
28.04.2020

Koro­na­tie­do­te 28.4.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu erit­täin rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.

Tilan­ne on ennal­laan: uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Soi­tes­sa on diag­no­soi­tu 16 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja kaik­ki Soi­ten alu­een tar­tun­ta­ket­jut on pys­tyt­ty jäljittämään. 

Koro­na­pu­he­li­mes­sa ja ‑polikli­ni­kal­la sekä infek­tio­vas­taa­no­toil­la tilan­ne jat­kuu hyvin rau­hal­li­se­na. Tehok­kai­den tor­jun­ta­toi­mien ansios­ta myös mui­den hen­gi­tys­tiein­fek­tioi­den mää­rä on las­ke­nut Soi­ten alu­eel­la. Vas­taa­no­toil­le ei ole tul­lut kovin­kaan pal­jon yhtey­den­ot­to­ja hen­gi­tys­tiein­fek­tiois­ta kär­si­vil­tä potilailta. 

Soi­tes­sa tes­ta­taan her­käs­ti koro­na­vi­rusoi­rei­ta omaa­via poti­lai­ta, ja muis­tu­tam­me­kin, että mikä­li kär­sii lie­vis­tä­kään koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­ta oireis­ta, tuli­si soit­taa Soi­ten Koro­na­neu­von­ta­nu­me­roon puh. 06 828 7499 (avoin­na joka päi­vä klo 8–20).

Oirei­ta voi­vat olla: 

  • kuume
  • yskä
  • päänsärky
  • hengenahdistus
  • lihaskivut
  • väsymys
  • nuha
  • pahoinvointi
  • ripuli

Tau­din yhtey­des­sä on kuvat­tu myös maku- ja hajuais­tin häiriöitä. 

(läh­de: THL)

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen ei tul­lut lisäyksiä. 

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media