omaolo.fi Rokotukset
29.04.2020

Koro­na­tie­do­te 29.4.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu erit­täin rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.

Tilan­ne on ennal­laan: uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Soi­tes­sa on diag­no­soi­tu 16 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja kaik­ki Soi­ten alu­een tar­tun­ta­ket­jut on pys­tyt­ty jäljittämään. 

Koro­na­pu­he­li­mes­sa ja ‑polikli­ni­kal­la sekä infek­tio­vas­taa­no­toil­la tilan­ne jat­kuu hyvin rauhallisena. 

Vali­tet­ta­vas­ti kes­kus­sai­raa­lan osas­toil­la näkyy se, että ihmi­set hakeu­tu­vat lii­an myö­hään hoi­toon mui­den kuin koro­na­oi­rei­den takia, jol­loin vai­vat pahe­ne­vat. Edel­leen haluam­me muis­tut­taa, että vai­vat hoi­det­tai­siin ajois­sa. Teem­me par­haam­me, että asiak­kaat eivät altis­tu koro­na­vi­ruk­seen asioi­des­saan Soi­tes­sa. Kes­ki-Poh­jan­maan maa­kun­nas­sa tilan­ne koro­na­vi­ruk­sen osal­ta on hyvin rauhallinen.

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen ei tul­lut muutoksia. 

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media