omaolo.fi Rokotukset
29.05.2020

Koro­na­tie­do­te 29.5.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.

Tilan­ne ennal­laan: uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 24 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koro­na­pu­he­li­mes­sa ja infek­tio­vas­taa­no­toil­la tilan­ne on rau­hal­li­nen. Koro­na­vi­rus­tes­te­jä teh­dään mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä koronaoireisilta. 

Tuki­hen­ki­lön osal­lis­tu­mis­ta yhdes­sä ras­kaa­na ole­van kans­sa käyn­tei­hin Soi­tes­sa laa­jen­ne­taan. Syn­ny­tys­sai­raa­lan alu­eel­la asu­va oiree­ton tuki­hen­ki­lö voi osal­lis­tua syn­ny­tyk­sen jäl­kei­seen hoi­toon 1.6.2020 läh­tien. Oiree­ton tuki­hen­ki­lö voi osal­lis­tua myös suun­ni­tel­tuun sektioon.

Avo­hoi­to­käyn­neil­le (seu­lon­tault­ra­ää­ni­tut­ki­muk­siin, äitiys-/päi­vys­tys-/las­ke­tun ajan ylit­tä­nei­den kont­rol­li­käyn­neil­le) tuki­hen­ki­lö ei tois­tai­sek­si pää­se mukaan. Tuki­hen­ki­lö ei voi myös­kään olla muka­na osas­tol­la syn­ny­tyk­sen käyn­nis­tys­vai­hees­sa, eikä sil­loin kun poti­las on muus­ta syys­tä osas­to­hoi­dos­sa ennen synnytystä. 

Rajoi­tuk­set aloi­te­taan tar­peen mukaan uudel­leen, mikä­li hoi­ta­van syn­ny­tys­sai­raa­lan alu­eel­la koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä lisääntyy.

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen tuli seu­raa­vat muutokset:

Syn­ny­tys­ten osal­ta yllä mai­nit­tu muu­tos tuki­hen­ki­lön osallistumiseen.

Aikuis­ten sosiaalipalveluissa:

  • Sosiaalineuvonnan ja aikuissosiaalityön puhelinpalvelun aukioloaikoja on laajennettu seuraavasti:
  • Sosiaalineuvonta puh.  040 806 5093 ja Aikuissosiaalityön asiakaspalvelunumero puh. 06 826 3030 ovat avoinna klo 9.00 – 14.00
  • Aikuissosiaalityön oma ryhmätoiminta.  Aikuissosiaalityön ryhmätoimintoja on aloitettu käynnistämään asteittain hygienia ja väljyys suositukset huomioiden toukokuun loppupuolelta alkaen.

Aikuisp­sy­kiat­rial­la suun­ni­tel­tua asia­kas­vas­taan­ot­toa toteu­te­taan puhe­li­mit­se ja osa vastaanottokäynteinä. 

  • Mielenterveyskuntoutujien asumis-ja tukipalveluissa suunnitellut asiakaskäynnit toteutetaan tapaamalla ja puhelimitse.
  • Mielenterveyskuntoutujien päivä- ja työtoiminta aloitetaan 1.6 alkaen erityisjärjestelyin.
  • Siilinpesän ja Puolivälinkodin ryhmätoiminta aloitetaan 1.6 alkaen erityisjärjestelyin.
  • Päihde- ja riippuvuuspalveluissa avokuntoutus, mukaan lukien Jokilaakson tiimi suunnitellut asiakaskäynnit toteutetaan tapaamalla ja puhelimitse.

Jat­kos­sa tie­do­tam­me koro­na­ti­lan­tees­ta vii­kon­lop­pui­sin ja pyhi­nä vain, mikä­li tilan­ne­ku­va muut­tuu olen­nai­ses­ti. Esi­mer­kik­si vii­kon­lop­pu­na tode­tuis­ta uusis­ta posi­tii­vi­sis­ta koro­na­tes­ti­tu­lok­sis­ta tie­do­tam­me vas­ta arke­na, mikä­li tulok­set eivät ole jol­lain taval­la poik­kea­via tai aiheu­ta eri­tyis­tä riskiä.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media