omaolo.fi Rokotukset
30.04.2020

Koro­na­tie­do­te 30.4.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu erit­täin rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.

Tilan­ne on ennal­laan: uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Soi­tes­sa on diag­no­soi­tu 16 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja kaik­ki Soi­ten alu­een tar­tun­ta­ket­jut on pys­tyt­ty jäljittämään. 

Koro­na­pu­he­li­mes­sa ja ‑polikli­ni­kal­la sekä infek­tio­vas­taa­no­toil­la tilan­ne jat­kuu hyvin rau­hal­li­se­na. Koro­na­vi­rus­tes­te­jä teh­dään mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä koro­na­oi­rei­sil­ta. Soi­tes­sa teh­tiin eilen uusi ennä­tys koro­na­vi­rus­näyt­tei­den otos­sa, kun yhte­nä päi­vä­nä otet­tiin 45 näytettä. 

Val­tio­neu­vos­ton teh­tyä pää­tök­sen perus­o­pe­tuk­ses­ta 14.5.2020 alkaen Soi­te pyr­kii yhteis­työs­sä kun­tien sivis­tys­joh­don kans­sa var­mis­ta­maan tur­val­li­sen perus­o­pe­tuk­sen lähio­pe­tuk­se­na kai­kil­le lap­sil­le ja työn­te­ki­jöil­le. Jul­kai­sim­me tähän liit­tyen eril­li­sen tie­dot­teen.

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen ei tul­lut lisäyksiä. 

Tie­do­tam­me juh­la­py­hi­nä ja vii­kon­lop­pui­sin koro­na­ti­lan­tees­ta vain, mikä­li tilan­ne­ku­va muuttuu.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media