omaolo.fi Rokotukset
04.05.2020

Koro­na­tie­do­te 4.5.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.

Soi­tes­sa on diag­no­soi­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on nyt diag­no­soi­tu 17 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Soi­ten tie­dot­ta­mat luvut poik­kea­vat THL:n koro­na­kart­ta-luvuis­ta, sil­lä me tie­do­tam­me kaik­ki Soi­tes­sa diag­no­soi­dut tapauk­set ja THL tilas­toi posi­tii­vi­set tar­tun­ta­ta­pauk­set koti­kun­nan mukaan. Kaik­ki Soi­ten alu­een tar­tun­ta­ket­jut on pys­tyt­ty jäl­jit­tä­mään ja altis­tu­neet kontaktoimaan. 

Koro­na­pu­he­li­mes­sa ja ‑polikli­ni­kal­la sekä infek­tio­vas­taa­no­toil­la tilan­ne jat­kuu hyvin rau­hal­li­se­na. Koro­na­vi­rus­tes­te­jä teh­dään mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä koronaoireisilta. 

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen ei tul­lut lisäyksiä. 

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media