omaolo.fi Rokotukset
04.06.2020

Koro­na­tie­do­te 4.6.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu suh­teel­li­sen rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.

Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on diag­no­soi­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nan saa­neet sai­ras­ta­vat koto­na. Tapauk­set liit­ty­vät aiem­paan tar­tun­ta­ket­juun, eikä uusia altis­tu­nei­ta ole. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on nyt diag­no­soi­tu 31 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa Soitessa.

Koro­na­vi­rus­tes­te­jä teh­dään mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä koro­na­oi­rei­sil­ta Soi­ten infek­tio­vas­taa­no­toil­la. Keho­tam­me hakeu­tu­maan tes­tauk­seen myös lie­vis­tä koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­ta oireista.

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen tuli päi­vi­tys suun ter­vey­den­hoi­don osalta:

Kii­ree­tön hammashoito:

Kesä­kuun alus­ta suun ter­vey­den­huol­los­sa alkaa jäl­leen osit­tain kii­ree­tön ham­mas­hoi­to arki­päi­vys­tyk­sen lisäk­si seu­raa­vin peri­aat­tein pan­de­miaoh­je­sään­tö­jen mukaisesti:

  • Oikomispotilaiden hoitoa laajennetaan asteittain
  • Lapsia ja nuoria kutsutaan määräaikaistarkastuksiin jo kesän aikana
  • Riskiryhmiin kuuluvia potilaita sekä yleisterveydentilan vuoksi puolikiireellisiä potilaita hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä hammaslääkärin arvion mukaan
  • Potilaita, joiden hoito on kesken, kutsutaan vastaanotolle hammaslääkärin tekemän hoidontarpeenarvion mukaisesti kiireellisyysjärjestyksessä
  • Suuhygienistien vastaanottotoiminta on aloitettu. Sähköinen ajanvaraus neuvolaikäisille on avattu käyttöön. Aikuisten hoitoajoille tullaan vain kutsukirjeen perusteella.

Muu­tok­set päi­vi­te­tään koro­na­ti­lan­tees­ta joh­tu­vaan poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media