omaolo.fi Rokotukset
05.05.2020

Koro­na­tie­do­te 5.5.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.

Tilan­ne on ennal­laan: uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Soi­tes­sa on diag­no­soi­tu 17 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja kaik­ki Soi­ten alu­een tar­tun­ta­ket­jut on pys­tyt­ty jäljittämään. 

Koro­na­pu­he­li­mes­sa ja ‑polikli­ni­kal­la sekä infek­tio­vas­taa­no­toil­la tilan­ne jat­kuu hyvin rau­hal­li­se­na. Koro­na­vi­rus­tes­te­jä teh­dään mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä koronaoireisilta. 

Suo­men hal­li­tuk­sen 4.5.2020 jär­jes­tä­män info­ti­lai­suu­den ja uusien rajoi­tus­lin­jaus­ten perus­teel­la Soi­te on arvioi­nut miten val­ta­kun­nal­li­set lin­jauk­set vai­kut­ta­vat Soi­ten toi­min­taan ja pal­ve­lui­hin. Soi­tes­sa uusil­la lin­jauk­sil­la on vai­ku­tus­ta ainoas­taan kou­lu- ja opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­toon. Kou­lu- ja opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon avaa­mis­ta val­mis­tel­laan par­hail­laan, ja ter­vey­den­hoi­ta­jien vas­taa­no­tot käyn­nis­ty­vät kou­luil­la jäl­leen, kun kou­lut ava­taan. Aiem­min tie­do­tim­me sii­tä, kuin­ka toi­mia kou­lun­käyn­nin osal­ta, jos lap­si tai van­hem­pi kuu­luu ris­ki­ryh­mään (Tie­do­te: Soi­te on muka­na var­mis­ta­mas­sa tur­val­li­sen perus­o­pe­tuk­sen kou­luis­sa).

Suo­men hal­li­tuk­sen lin­jauk­set eivät tuo muu­tok­sia vie­rai­lu­kiel­toi­hin. Vie­rai­lu­kiel­lot Soi­ten yksi­köis­sä ja kes­kus­sai­raa­las­sa säi­ly­vät ennallaan. 

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen tuli tar­ken­nus­ta pan­de­mian aikai­sen roko­tus­toi­min­nan osal­ta – täs­tä jul­kais­taan eril­li­nen tiedote. 

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media