omaolo.fi Rokotukset
06.05.2020

Koro­na­tie­do­te 6.5.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.

Tilan­ne on ennal­laan: uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Soi­tes­sa on diag­no­soi­tu 17 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja kaik­ki Soi­ten alu­een tar­tun­ta­ket­jut on pys­tyt­ty jäljittämään. 

Koro­na­pu­he­li­mes­sa ja ‑polikli­ni­kal­la sekä infek­tio­vas­taa­no­toil­la tilan­ne jat­kuu hyvin rau­hal­li­se­na. Koro­na­vi­rus­tes­te­jä teh­dään mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä koronaoireisilta. 

Val­mius­ryh­mäs­sä pää­tet­tiin sel­kiyt­tää koro­na­näyt­tei­den­ot­to­pis­tei­den nimi­tys­tä. Täs­tä läh­tien kaik­ki koro­na­oi­rei­sia hoi­ta­vat vas­taa­no­tot ovat nimel­tään infek­tio­vas­taan­ot­to­ja; myös Kok­ko­lan koro­na­po­likli­nik­ka. Infek­tio­vas­taa­no­tot sijait­se­vat Kok­ko­lan pää­ter­veys­a­se­mal­la, Kan­nuk­sen ter­veys­a­se­mal­la sekä Tunk­ka­rin terveysasemalla.

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen tuli tar­ken­nus­ta vas­taan­ot­to­jen, neu­ro­lo­gian ja kun­tou­tuk­sen sekä hoi­to­tar­vi­ke­ja­ke­lun osalta. 

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media