omaolo.fi Rokotukset
07.04.2020

Koro­na­tie­do­te 7.4.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin klo 12 ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.

Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kah­dek­san koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. THL rapor­toi koro­na­tar­tun­nat koro­na­kart­ta-sivus­tol­le koti­kun­nan mukaan näyt­teen­ot­to­pai­kas­ta riip­pu­mat­ta, ja Soi­te ilmoit­taa luku­mää­rän, joka kir­jau­tuu Kes­ki-Poh­jan­maan alueelle. 

Koro­na­pu­he­li­mes­sa tilan­ne jat­kuu rau­hal­li­se­na. Koro­na­po­likli­ni­kan näyt­tee­no­tos­sa ollut vilk­kaam­paa kuin vii­kon­lop­pu­na ja näyt­tei­tä on otet­tu n. 30 päi­väs­sä. Soi­te on saa­mas­sa oman koro­na­vi­rus­tes­taus­lait­teen noin kah­den vii­kon sisäl­lä. Oma tes­taus­lai­te nopeut­taa tut­ki­muk­sia ja mah­dol­lis­taa tut­ki­mus­mää­rien kasvattamisen. 

Val­mius­ryh­mä päät­ti myös, että kes­kus­sai­raa­lan A2 ovi luki­taan pää­siäi­se­nä. Ovel­le tulee port­ti­pu­he­lin, jos­ta saa yhtey­den var­ti­jaan. Pää­ovi on lukit­tu­na aiem­man pää­tök­sen mukai­ses­ti (lukit­tuu arki­sin klo 16 ja on lukos­sa viikonloppuisin).

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen ei tul­lut lisäyksiä. 

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media