omaolo.fi Rokotukset
07.05.2020

Koro­na­tie­do­te 7.5.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.

Tilan­ne on ennal­laan: uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Soi­tes­sa on diag­no­soi­tu 17 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja kaik­ki Soi­ten alu­een tar­tun­ta­ket­jut on pys­tyt­ty jäl­jit­tä­mään. Koro­na­pu­he­li­mes­sa ja ‑polikli­ni­kal­la sekä infek­tio­vas­taa­no­toil­la tilan­ne jat­kuu hyvin rau­hal­li­se­na. Koro­na­vi­rus­tes­te­jä teh­dään mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä koronaoireisilta. 

Val­ta­kun­nal­li­sen lin­jauk­sen mukai­ses­ti myös Soi­tes­sa vie­rai­lu­kiel­lot osas­toil­la ja tehos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­sen yksi­köis­sä ovat edel­leen voi­mas­sa. Haluam­me Soi­tes­sa vai­kut­taa sii­hen, että lähei­set voi­si­vat tur­val­li­ses­ti tava­ta asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­köis­sä asu­via omai­si­aan. Olem­me par­hail­laan kar­toit­ta­mas­sa talo-koh­tai­sia rat­kai­su­ja, miten tur­val­li­sia tapaa­mi­sia voi­tai­siin jär­jes­tää. Näis­tä tie­do­te­taan omai­sil­le tar­kem­min, kun tapaa­mis­käy­tän­nöt on mää­ri­tel­ty ja tar­vit­ta­vat jär­jes­te­lyt tehty. 

Sii­hen saak­ka kun­nes tur­val­li­sia tapaa­mi­sia voi­daan jär­jes­tää, kan­nus­tam­me omai­sia ole­maan yhtey­des­sä Soi­ten yksi­köis­sä asu­viin lähei­siin­sä puhe­li­mit­se ja eri­lai­sia säh­köi­siä pal­ve­lui­ta hyö­dyn­täen. Kai­kil­la van­huk­sil­la ja vam­mai­sil­la ei ole ollut käy­tös­sään riit­tä­viä digi­taa­li­sia väli­nei­tä yhtey­den­pi­toon. Olem­me saa­neet tähän tar­koi­tuk­seen myös lah­joi­tuk­sia — läm­min kii­tos niis­tä! Otam­me mie­lel­läm­me lah­joi­tuk­sia edel­leen vas­taan Soi­ten yksi­köis­sä asu­vil­le van­huk­sil­le ja vam­mai­sil­le. Van­hem­mat­kin table­tit ja padit sovel­tu­vat ja tule­vat ahke­raan käyt­töön asuk­kai­den ja omais­ten väli­seen kom­mu­ni­koin­tiin. Soi­tes­sa on niil­le eri­tyi­sen kova tar­ve täs­sä tilan­tees­sa. Yhtey­de­no­tot lah­joi­tuk­siin liit­tyen osoit­tee­seen: viestinta@soite.fi

Soi­te on lähet­tä­nyt kun­tien sivis­tys­toi­meen tar­kem­mat ohjeet koro­na­ti­lan­tees­ta kou­lu­jen ja oppi­lai­tos­ten avaa­mi­seen liit­tyen. Jul­kai­sem­me täs­tä lähiai­koi­na myös tar­kem­mat, las­ten van­hem­mil­le suun­na­tut ohjeet Soi­ten verkkosivuilla.

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen tuli tar­ken­nus­ta Vam­mais­pal­ve­lui­den yksi­köi­den osal­ta. Ohes­sa muut­tu­neet kohdat:

  • Työ ja päivätoiminta suljettu 31.5. asti ja 1.6. lähtien erityisjärjestelyin avoinna osittain.
  • Asuvan yksikkö on suljettu 13.5. asti - tämän osalta odotamme Luovin päätöstä toiminnasta

Muu­tok­set päi­vi­te­tään poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media