omaolo.fi Rokotukset
09.12.2021

Koro­na­ti­lan­ne rau­hoit­tu­mas­sa Soi­ten alueella

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tui tors­tai­na 9.12.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilannekuvaa.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Koro­na­vi­ruse­pi­de­mia on rau­hoit­tu­nut mer­kit­tä­väs­ti Soi­ten alu­eel­la, mut­ta jat­kuu vaka­va­na lähi­maa­kun­nis­sa. Ris­ki­nä on, että tilan­ne voi vie­lä pahen­tua myös Soi­ten alu­eel­la. Soi­ten alue luo­ki­tel­laan edel­leen koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­sa­lu­eek­si. Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/  

14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 59 / 100 000 ja koro­na­tar­tun­to­ja todet­tiin yhteen­sä 46 tapaus­ta vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na. Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja esiin­tyy edel­leen pää­asias­sa rokot­ta­mat­to­mien tai vajaan roko­tus­sar­jan saa­nei­den kes­kuu­des­sa. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa kol­me koronaviruspotilasta.

Eten­kin rokot­ta­mat­to­mien tuli­si hakeu­tua koro­na­tes­tauk­seen vii­py­mät­tä hyvin lie­vis­sä­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­sa oireis­sa. Koro­na­tes­ti­tu­los­ta tuli­si jää­dä odot­ta­maan koti­ka­ran­tee­niin, jot­ta ei mah­dol­li­ses­ti altis­ta mui­ta koro­na­vi­ruk­sel­le esi­mer­kik­si työpaikalla.

Huom! Ethän tule suo­raa Soi­ten yhteis­päi­vys­tyk­seen sisäl­le, mikä­li sinul­la on fluns­sa­oi­rei­ta tai epäi­let saa­nee­si koro­na­vi­rus­tar­tun­nan, vaan soi­tat­han yhteis­päi­vys­tyk­seen ensin, puh. 116 117. Yhteis­päi­vys­tyk­ses­sä on eril­li­nen sisään­käyn­ti infek­tio­po­ti­lail­le ja ris­ki koro­na-altis­tu­mi­sel­le kas­vaa, mikä­li ohjeis­tuk­ses­ta poiketaan.

Oikein teh­ty­nä anti­gee­ni-koti­tes­tit ovat hyvä lisä koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen. Koti­tes­tit sovel­tu­vat niil­le hen­ki­löil­le, joil­la on hen­gi­ty­sin­fek­tion oirei­ta, kuten kuu­met­ta, nuhaa tai yskää. Koti­tes­tis­tä saa­tu posi­tii­vi­nen tulos tulee kui­ten­kin aina var­mis­taa ter­vey­den­huol­los­sa teh­dyl­lä koro­na­vi­rus­tes­til­lä. Lisä­tie­toa koto­na teh­tä­vis­tä koro­na­tes­teis­tä löy­tyy THL:n verk­ko­si­vuil­ta.

Tie­tyis­tä ete­läi­sen Afri­kan mais­ta Suo­meen saa­pu­vat hen­ki­löt on mää­rät­ty osal­lis­tu­maan pakol­li­seen ter­veys­tar­kas­tuk­seen, jon­ka osa­na voi­daan ottaa koro­na­vi­rus­näy­te. Lue lisää tie­dot­tees­ta.

Lisäk­si suo­sit­te­lem­me kaik­kia Suo­men ulko­puo­lel­la mat­kai­le­via käyt­tä­mään maa­han­tu­lo­vai­hees­sa FINENT­RY-pal­ve­lua.

Tar­tun­to­jen ehkäisy

Koros­tam­me edel­leen täy­den roko­tus­sar­jan tär­keyt­tä. Koro­na­vi­rus ei ole häviä­mäs­sä ja jat­kos­sa tau­dil­ta on hyvin vai­kea vält­tyä. Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta roko­tet­tu­na. Vetoam­me vah­vas­ti alu­een väes­töön, että vie­lä rokot­ta­mat­to­mat ottai­si­vat koro­na­ro­kot­teen mah­dol­li­sim­man pian! Koros­tam­me myös täy­den koro­na­vi­rus­ro­ko­tus­sar­jan tär­keyt­tä. 3. roko­tusan­nok­sia anne­taan kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le, mikä­li 2. roko­tuk­ses­ta on kulu­nut 5–6 kk.

Tar­tun­to­jen ehkäi­se­mi­sek­si on edel­leen tärkeää:

  • Hakeutua viipymättä ja lievissäkin hengitystieinfektion oireissa koronavirustestiin etenkin, jos olet rokottamaton. Ajanvaraus: https://korona.soite.fi/koronapoliklinikka/
  • Huolehtia huolellisesta käsihygieniasta: pese kätesi tai käytä käsidesiä ahkerasti.
  • Välttää kokoontumisia.
  • Käyttää kasvomaskia. Linkki: alueellinen kasvomaskisuositus
  • Tärkein ja vaikuttavin keino ehkäistä koronavirustartuntoja ja etenkin vakavaa tautimuotoa on ottaa koronarokote.

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Soi­ten alu­eel­la. Roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 12-vuo­tiail­le Soi­ten alu­een asuk­kail­le. Eten­kin kol­man­sia roko­tusan­nok­sia ote­taan nyt aktiivisesti.

Roko­tus­kat­ta­vuut­ta pyri­tään edel­leen nos­ta­maan Soi­ten alu­eel­la tuo­mal­la roko­tuk­set lähel­le ja hel­pos­ti saa­ta­vil­le. Soi­te jal­kau­tuu Kok­ko­lan Chy­de­nian kaup­pa­kes­kuk­seen tar­joa­maan roko­tuk­sia pe 17.12. klo 16–20.

Koro­na­ro­ko­tus­ten pain­opis­te on siir­ty­nyt ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin ajan­va­rauk­sen sijaan. Ajan­va­rauk­set­to­mis­sa walk-in-roko­tus­päi­vis­sä koro­na­ro­ko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Lisä­tie­toa ja walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi edel­leen vara­ta netis­sä https://soite.terveytesi.fi  tai puhe­li­mit­se nume­ros­ta 06 828 7488. Puhe­lin­ai­ka ma-to klo 9–15 ja pe klo 9–14. Ajan roko­tuk­seen voi vara­ta myös omas­ta ter­veys­kes­kuk­ses­ta.

Influens­sa­ro­kot­teen voi halu­tes­saan ottaa koro­na­ro­kot­teen yhtey­des­sä samal­la roko­tus­ker­ral­la. Lisä­tie­toa influens­sa­ro­ko­tuk­sis­ta Soi­ten verk­ko­si­vuil­ta.

Koro­na­ro­ko­tus­ten ete­ne­mis­tä voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy aina maanantaisin.

Mik­si koro­na­ro­ko­te kan­nat­taa ottaa?

  1. Koronavirusrokote antaa tehokkaan suojan koronavirustaudin vakavia muotoja vastaan.
  2. Koronavirusrokote suojaa myös COVID-19-taudin pitkäaikaisseurauksilta, nk. long covidilta, johon liittyy pitkiä aikoja kestävää väsymystä, hengenahdistusta, yskää sekä nivel- ja rintakipuja.
  3. Ottamalla rokotuksen voit suojata paitsi itseäsi, myös muita. Koronarokotus pienentää merkittävästi viruksen erittymistä ja sen leviämistä ihmisestä toiseen.
  4. Itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienemmät riskit kuin koronavirustartuntaan. Linkki: Tietoa koronavirusrokotteesta
  5. Rokotusten myötä voimme siirtyä normaalimpaan elämään ja rajoitusten tarve vähenee. Jokaisella päätöksellä ottaa rokote on merkitystä.
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media