omaolo.fi Rokotukset
28.09.2020

Koro­na­ti­lan­ne­kat­saus 28.9.2020

Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu Soi­ten alu­eel­la vii­kon­lo­pun jäl­keen. Chy­de­niuk­sen kou­lun koro­na-altis­tuk­seen liit­ty­viä uusia posi­tii­vi­sia tes­ti­tu­lok­sia ei ole tois­tai­sek­si ilmen­nyt. Tilan­ne Chy­de­niuk­sen kou­lul­la on ollut maa­nan­tai­na rauhallinen.

Karan­tee­niin mää­rä­tyt 3. ja 4. luo­kan oppi­laat ovat siir­ty­neet etä­ope­tuk­seen. Ope­tus- ja kou­lu­ruo­kai­lu­jär­jes­te­lyt on teh­ty koko karan­tee­nin ajal­le. Kou­lul­la on teh­ty teho­sii­vous ja kou­lu­päi­vien aika­na nou­da­te­taan tehos­tet­tua hygie­ni­aa. Kou­lun muut oppi­laat jat­ka­vat
nor­maa­lis­ti lähio­pe­tuk­ses­sa. Tilan­net­ta koko­nai­suu­des­saan on käy­ty läpi oppi­lai­den ja hen­ki­lö­kun­nan kanssa.

Kulu­neen kah­den vii­kon aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yhteen­sä seit­se­män koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Yhteen­sä koko pan­de­mian aika­na Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on todet­tu 47 koronavirustartuntaa.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media