omaolo.fi Rokotukset
14.09.2020

Koro­na­toi­min­ta uudis­tuu Soi­tes­sa: uusi dri­ve in –tes­taus­pis­te käyt­töön sekä koro­na­tes­ti­tu­lok­set teks­ti­vies­til­lä kännykkään

Kes­ki- Poh­jan­maan sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­kun­tayh­ty­mä Soi­te uudis­taa koro­na­toi­min­taa täl­lä vii­kol­la. Kok­ko­las­sa ote­taan käyt­töön uusi dri­ve in –tes­taus­pis­te ja koro­na­neu­von­ta­pu­he­li­men aukio­loai­kaa laa­jen­ne­taan. Lisäk­si koro­na­vi­rus­tes­tauk­sen pro­ses­sia suju­voi­te­taan niin, että jat­kos­sa asia­kas voi saa­da teks­ti­vies­til­lä tes­ti­tu­lok­sen kännykkäänsä.

Uusi dri­ve-in näyt­teen­ot­to­pis­te käyt­töön Kokkolassa

Kok­ko­lan ter­veys­kes­kuk­sen Libec­kin kul­mal­le on raken­tu­nut uusi koro­na­tes­tauk­seen tar­koi­tet­tu dri­ve in –näyt­teen­ot­to­pis­te. Näyt­teen­ot­to­pis­teen kais­tat on tar­koi­tet­tu ainoas­taan koro­na­vi­rus­näyt­tee­no­tol­le, eikä kais­tal­la teh­dä mui­ta arvioi­ta. Dri­ve in ‑kais­tal­la tulee seu­ra­ta esil­lä ole­via ohjei­ta ja toi­mia nii­den mukaan. Dri­ve in ‑kais­tal­le ei saa ajaa ilman näytteenottoaikaa.

Koro­na­tar­tun­taa epäi­le­vän tai fluns­sa­oi­reis­ta kär­si­vän tulee aina ensin soit­taa Soi­ten koro­na­neu­von­ta­nu­me­roon, jos­ta anne­taan tar­vit­taes­sa aika näyt­teen­ot­toon. Puhe­lus­sa hoi­ta­ja tekee hoi­don­tar­peen arvion ja antaa tar­vit­taes­sa ajan poti­laal­le dri­ve in –näyt­teen­ot­toon. Koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä ote­taan edel­leen myös Soi­ten infek­tion­vas­taa­no­toil­la eril­li­sis­sä tiloissa.

Koro­na­neu­von­ta­pu­he­li­men puhe­lin­ai­kaa laajennetaan

Soi­ten koro­na­neu­von­ta­pu­he­li­men 06 828 7499 puhe­lin­ai­kaa laa­jen­ne­taan ja jat­kos­sa puhe­lin­neu­von­ta on avoin­na arki­sin klo 8–17. Vii­kon­lop­pui­sin aukio­loai­ka säi­lyy ennal­laan, eli klo 8–16. Mui­na aikoi­na tulee soit­taa Soi­ten yhteis­päi­vys­tyk­seen puh. 06 826 4500.  Koro­na­neu­von­ta­pu­he­lin on tar­koi­tet­tu aikuis­po­ti­lail­le. Alle 16-vuo­ti­aan olles­sa kysees­sä tulee soit­taa Soi­ten las­ten­päi­vys­tyk­seen puh. 06 826 4444 (avoin­na joka päi­vä ympä­ri vuorokauden).

Jat­kos­sa koro­na­tes­tin tulok­sen voi saa­da tekstiviestillä

Jat­kos­sa asiak­kaan on mah­dol­lis­ta saa­da Soi­tes­sa tes­ta­tun koro­na­vi­rus­näyt­teen­sä tes­ti­tu­los teks­ti­vies­ti­nä kän­nyk­kään­sä. Tämä edel­lyt­tää asiak­kaan suos­tu­muk­sen. Suos­tu­muk­sen teks­ti­vies­tien lähet­tä­mi­sel­le voi aset­taa pääl­le säh­köi­ses­ti Soi­ten Oma­hoi­to-pal­ve­lus­sa: https://soite.terveytesi.fi/. Suos­tu­mus teks­ti­vies­tin lähet­tä­mi­seen löy­tyy koh­das­ta ”Omat tie­dot”. Oma­hoi­to-pal­ve­lus­ta kan­nat­taa samas­sa yhtey­des­sä tar­kis­taa omien tie­to­jen ajan­ta­sai­suus myös muil­ta osin.

Mikä­li poti­laan koro­na­tes­ti­tu­los on posi­tii­vi­nen, ottaa Soi­ten asian­tun­ti­ja häneen yhteyt­tä jat­ko­toi­mia var­ten. Ennen yhtey­den­ot­toa poti­laan tuli­si pysyä kotikaranteenissa.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media