omaolo.fi Rokotukset
31.08.2020

Koro­na­vilk­ku-sovel­lus käyt­töön myös Keski-Pohjanmaalla

Suo­mes­sa ote­taan val­ta­kun­nal­li­ses­ti käyt­töön Koro­na­vilk­ku-sovel­lus koro­na­vi­rus­tar­tun­ta­ket­ju­jen sel­vit­tä­mi­seen maa­nan­tai­na 31.8.2020. Koro­na­vil­kun avul­la ihmi­set voi­vat itse osal­lis­tua viruk­sen leviä­mi­sen estä­mi­seen ja suo­jel­la omaa ja läheis­ten­sä ter­veyt­tä. Sovel­lus nopeut­taa viruk­sel­le altis­tu­nei­den tavoit­ta­mis­ta ja tar­tun­ta­ket­ju­jen kat­kai­se­mis­ta. Sovel­luk­seen on kyt­ket­ty pai­kal­li­nen ohjeis­tus, kuin­ka toi­mia altistustilanteessa.

Koro­na­vil­kun avul­la sovel­luk­sen käyt­tä­jä voi saa­da tie­don mah­dol­li­ses­ta altis­tu­mi­ses­taan koro­na­vi­ruk­sel­le sekä tie­toa sii­tä, miten hänen tuli­si toi­mia. Mikä tär­kein­tä, sovel­luk­sen käyt­tä­jä voi ano­nyy­mis­ti ilmoit­taa omas­ta tar­tun­nas­taan muil­le ja siten aut­taa tar­tun­ta­ket­ju­jen kat­kai­se­mi­ses­sa. Sovel­luk­sen käyt­tä­jä, joka on saa­nut ilmoi­tuk­sen mah­dol­li­ses­ta altis­tu­mi­ses­ta, voi pyy­tää yhtey­den­ot­toa ter­vey­den­huol­lol­ta tai ottaa itse yhteyt­tä terveydenhuoltoon.

Olem­me lisän­neet Soi­ten korona.soite.fi sivus­tol­le ohjeis­tuk­sen kuin­ka toi­mia, jos Koro­na­vilk­ku-sovel­lus ilmoit­taa altis­tu­mi­ses­ta tar­tun­nal­le.

  • Oireettomana ei tarvitse heti olla yhteydessä Soiteen, vaan voi seurata, mikäli oireita kehittyy.
  • Jos kärsii koronavirukseen viittaavista oireista (flunssaoireet, kuume, vatsaoireet), tulee tehdä oirearvio Omaolo-sovelluksessa tai soittaa Soiten koronaneuvontanumeroon puh.06 828 7499 (avoinna joka päivä klo 8-16) tai muina aikoina Yhteispäivystykseen puh. 06 826 4500 tai Soiten lastenpäivystykseen puh. 06 826 4444.

Koro­na­vilk­ku-sovel­luk­sen voi lada­ta äly­pu­he­li­meen sovel­lus­kau­pois­ta mak­sut­ta. Koro­na­vil­kun käyt­tö on vapaa­eh­tois­ta, mut­ta sii­tä saa­daan sitä enem­män apua, mitä useam­pi sen lataa. Sovel­luk­sen kehit­tä­mi­ses­sä on kiin­ni­tet­ty eri­tyis­tä huo­mio­ta perus­oi­keuk­sien, tie­to­suo­jan ja tie­to­tur­van toteutumiseen. 

Lisä­tie­toa: koronavilkku.fi

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media