omaolo.fi Rokotukset
02.12.2021

Koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus las­kus­sa Soi­ten alueella

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 2.12.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tui tors­tai­na 2.11.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilannekuvaa.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Epi­de­mia­ti­lan­ne Soi­ten alu­eel­la jat­kuu vii­me vii­kon kal­tai­se­na. Koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus on las­kus­sa, mut­ta vii­koit­tai­set tapaus­mää­rät ovat edel­leen suuria.

14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 130 / 100 000 ja koro­na­tar­tun­to­ja todet­tiin yhteen­sä 101 tapaus­ta vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na. Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja esiin­tyy edel­leen pää­asias­sa rokot­ta­mat­to­mien tai vajaan roko­tus­sar­jan saa­nei­den kes­kuu­des­sa. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa kol­me koronaviruspotilasta.

Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päi­vi­tet­ty! Koro­na­vi­ruk­sel­le on voi­nut altis­tua seu­raa­vis­sa paikoissa:

 • 28.11.2021 klo 17-18, Prisma Kokkola

Lis­taus kai­kis­ta mah­dol­li­sis­ta altis­tu­mis­pai­kois­ta Soi­ten alu­eel­la: https://korona.soite.fi/altistumispaikat/

Eten­kin rokot­ta­mat­to­mien tuli­si hakeu­tua koro­na­tes­tauk­seen vii­py­mät­tä hyvin lie­vis­sä­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­sa oireis­sa. Koro­na­tes­ti­tu­los­ta tuli­si jää­dä odot­ta­maan koti­ka­ran­tee­niin, jot­ta ei mah­dol­li­ses­ti altis­ta mui­ta koro­na­vi­ruk­sel­le esi­mer­kik­si työpaikalla.

Huom! Ethän tule suo­raa Soi­ten yhteis­päi­vys­tyk­seen sisäl­le, mikä­li sinul­la on fluns­sa­oi­rei­ta tai epäi­let saa­nee­si koro­na­vi­rus­tar­tun­nan, vaan soi­tat­han yhteis­päi­vys­tyk­seen ensin, puh. 116 117. Yhteis­päi­vys­tyk­ses­sä on eril­li­nen sisään­käyn­ti infek­tio­po­ti­lail­le ja ris­ki koro­na-altis­tu­mi­sel­le kas­vaa, mikä­li ohjeis­tuk­ses­ta poiketaan.

Afri­kan man­te­reel­ta tule­vien ter­veys­tar­kas­tuk­set ja koro­na­tes­taus Soi­ten alueella

Län­si- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton mää­räyk­sen mukai­ses­ti tie­tyis­tä ete­läi­sen Afri­kan mais­ta Suo­meen saa­pu­vat hen­ki­löt on mää­rät­ty osal­lis­tu­maan pakol­li­seen ter­veys­tar­kas­tuk­seen, jon­ka osa­na voi­daan ottaa koro­na­vi­rus­näy­te. Mää­räys pakol­li­seen ter­veys­tar­kas­tuk­seen osal­lis­tu­mi­ses­ta kos­kee hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den sisäl­lä oles­kel­leet jos­sa­kin seu­raa­vis­ta maista:

 • Etelä-Afrikka
 • Namibia
 • Botswana
 • Zimbabwe
 • Lesotho
 • Eswatini (Swasimaa)
 • Mosambik
 • Malawi.

THL päi­vit­tää maa­luet­te­loa sitä mukaan, kun uut­ta tie­toa saa­daan. Mää­räys ter­veys­tar­kas­tuk­seen osal­lis­tu­mi­ses­ta ei kos­ke alle 6‑vuotiaita lapsia.

Yllä mai­ni­tuis­sa mais­sa mat­kus­ta­nei­den tulee olla yhtey­des­sä Soi­ten koro­na­neu­von­taan puh. 06 828 7499 ter­veys­tar­kas­tuk­seen ja koro­na­näyt­teen­ot­toon hakeu­tu­mis­ta var­ten heti Suo­meen palattuaan.

Lisäk­si suo­sit­te­lem­me kaik­kia Suo­men ulko­puo­lel­la mat­kai­le­via käyt­tä­mään maa­han­tu­lo­vai­hees­sa FINENT­RY-pal­ve­lua.

Tar­tun­to­jen ehkäisy

Koros­tam­me edel­leen roko­tus­ten tär­keyt­tä. Vetoam­me vah­vas­ti alu­een väes­töön, että vie­lä rokot­ta­mat­to­mat ottai­si­vat koro­na­ro­kot­teen mah­dol­li­sim­man pian! Koros­tam­me myös täy­den koro­na­vi­rus­ro­ko­tus­sar­jan tärkeyttä.

 • Muistutamme, että kolmatta rokotusannosta suositellaan kaikille yli 60-vuotiaille sekä riskiryhmiin kuuluville, kun toisesta rokoteannoksesta on kulunut 6 kk (immuunipuutteisilla 2 kk).
 • Toisen rokotusannoksen osalta kannustamme kaikkia rokotukseen oikeutettuja ikäryhmiä hakeutumaan tehosterokotukseen mahdollisimman pian, mikäli ensimmäisestä rokotekerrasta on kulunut kuusi viikkoa.

Suo­sit­te­lem­me vah­vas­ti hank­ki­maan täy­den koro­na­vi­rus­ro­ko­tus­sar­jan, sil­lä koro­na­vi­rus ei ole häviä­mäs­sä ja jat­kos­sa tau­dil­ta on hyvin vai­kea vält­tyä. Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta roko­tet­tu­na. Rokot­teen teho käy sel­keäs­ti ilmi nykyi­ses­tä epi­de­mia­ti­lan­tees­ta, sil­lä tar­tun­nat kes­kit­ty­vät rokot­ta­mat­to­miin tai vas­ta hil­jat­tain roko­tuk­sen saa­nei­siin. Itse rokot­tee­seen liit­tyy huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­mät ris­kit kuin koronavirustartuntaan.

Tar­tun­to­jen ehkäi­se­mi­sek­si on edel­leen tärkeää:

 • Hakeutua viipymättä ja lievissäkin hengitystieinfektion oireissa koronavirustestiin etenkin, jos olet rokottamaton. Ajanvaraus: https://korona.soite.fi/koronapoliklinikka/
 • Huolehtia huolellisesta käsihygieniasta: pese kätesi tai käytä käsidesiä ahkerasti.
 • Välttää kokoontumisia.
 • Käyttää kasvomaskia. Linkki: alueellinen kasvomaskisuositus
 • Tärkein ja vaikuttavin keino ehkäistä koronavirustartuntoja ja etenkin vakavaa tautimuotoa on ottaa koronarokote.

Koro­na­tie­dot­ta­mi­nen ensi viikolla

Itse­näi­syys­päi­vän vuok­si emme jul­kai­se ensi vii­kon maa­nan­tai­na tilan­ne­ku­va­kat­saus­ta vii­kon 48 koro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta, mikä­li epi­de­mia­ti­lan­ne jat­kuu nykyi­sen kal­tai­se­na. Tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut jul­kais­taan seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 8.12. alu­eel­li­sen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­män kokous­tie­dot­teen yhteydessä.

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Soi­ten alu­eel­la. Roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 12-vuo­tiail­le Soi­ten alu­een asukkaille.

Roko­tus­kat­ta­vuut­ta pyri­tään edel­leen nos­ta­maan Soi­ten alu­eel­la tuo­mal­la roko­tuk­set lähel­le ja hel­pos­ti saa­ta­vil­le. Soi­te jal­kau­tuu ensi vii­kol­la Kok­ko­lan alu­een kaup­pa­kes­kuk­siin tar­joa­maan roko­tuk­sia: pe 10.12. klo 16–20 Mini­ma­ni (rokot­teet: Pfizer ja Moder­na) ja la 11.12. klo 10–16 K‑Citymarket (roko­te: Pfizer).

Koro­na­ro­ko­tus­ten pain­opis­te on siir­ty­nyt ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin ajan­va­rauk­sen sijaan. Ajan­va­rauk­set­to­mis­sa walk-in-roko­tus­päi­vis­sä koro­na­ro­ko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Lisä­tie­toa ja walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi edel­leen vara­ta netis­sä https://soite.terveytesi.fi  tai puhe­li­mit­se nume­ros­ta 06 828 7488. Puhe­lin­ai­ka ma-to klo 9–15 ja pe klo 9–14. Ajan roko­tuk­seen voi vara­ta myös omas­ta ter­veys­kes­kuk­ses­ta.

Influens­sa­ro­kot­teen voi halu­tes­saan ottaa koro­na­ro­kot­teen yhtey­des­sä samal­la roko­tus­ker­ral­la. Lisä­tie­toa influens­sa­ro­ko­tuk­sis­ta Soi­ten verk­ko­si­vuil­ta.

Koro­na­ro­ko­tus­ten ete­ne­mis­tä voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy aina maanantaisin.

Mik­si koro­na­ro­ko­te kan­nat­taa ottaa?

 1. Koronavirusrokote antaa tehokkaan suojan koronavirustaudin vakavia muotoja vastaan.
 2. Koronavirusrokote suojaa myös COVID-19-taudin pitkäaikaisseurauksilta, nk. long covidilta, johon liittyy pitkiä aikoja kestävää väsymystä, hengenahdistusta, yskää sekä nivel- ja rintakipuja.
 3. Ottamalla rokotuksen voit suojata paitsi itseäsi, myös muita. Koronarokotus pienentää merkittävästi viruksen erittymistä ja sen leviämistä ihmisestä toiseen.
 4. Itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienemmät riskit kuin koronavirustartuntaan. Linkki: Tietoa koronavirusrokotteesta
 5. Rokotusten myötä voimme siirtyä normaalimpaan elämään ja rajoitusten tarve vähenee. Jokaisella päätöksellä ottaa rokote on merkitystä.
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media