omaolo.fi Rokotukset
22.12.2021

Koro­na­vi­ruk­sen tar­tun­ta­mää­rät kas­vus­sa Soi­ten alueella

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 22.12.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 22.12.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa. Seu­raa­van ker­ran Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu ke 5.1.2022. Ryh­mä voi­daan kut­sua kool­le myös tar­vit­taes­sa, mikä­li koro­na­ti­lan­ne sitä edellyttää.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Koro­na­vi­ruse­pi­de­mia on vaka­va Soi­ten alu­eel­la ja tar­tun­nat ovat läh­te­neet nope­aan kas­vuun. 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on juu­ri täl­lä het­kel­lä 205 / 100 000. Koro­na­tar­tun­to­ja on todet­tu yhteen­sä 157 tapaus­ta vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na. Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja esiin­tyy edel­leen pää­asias­sa rokot­ta­mat­to­mien tai vajaan roko­tus­sar­jan saa­nei­den kes­kuu­des­sa. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa seit­se­män koro­na­vi­rus­po­ti­las­ta, jois­ta kol­me on tehohoidossa.

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui myös tänään ja lin­ja­si, että Soi­ten alue luo­ki­tel­laan edel­leen koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­sa­lu­eek­si. Lue viran­omais­ryh­män tie­do­te. Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/  

Tar­tun­to­jen ehkäisy

Koros­tam­me edel­leen täy­den roko­tus­sar­jan tär­keyt­tä. Koro­na­vi­rus ei ole häviä­mäs­sä ja jat­kos­sa tau­dil­ta on hyvin vai­kea vält­tyä. Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta roko­tet­tu­na. Vetoam­me vah­vas­ti alu­een väes­töön, että vie­lä rokot­ta­mat­to­mat ottai­si­vat koro­na­ro­kot­teen mah­dol­li­sim­man pian! 

Tar­tun­to­jen ehkäi­se­mi­sek­si on edel­leen tärkeää:

  • Hakeutua viipymättä ja lievissäkin hengitystieinfektion oireissa koronavirustestiin etenkin, jos olet rokottamaton. Ajanvaraus: https://korona.soite.fi/koronapoliklinikka/
  • Huolehtia huolellisesta käsihygieniasta: pese kätesi tai käytä käsidesiä ahkerasti.
  • Välttää kokoontumisia.
  • Käyttää kasvomaskia. Linkki: alueellinen kasvomaskisuositus
  • Tärkein ja vaikuttavin keino ehkäistä koronavirustartuntoja ja etenkin vakavaa tautimuotoa on ottaa koronarokote.

Vie­te­tään koro­na­tur­val­li­nen jou­lu! Tutus­tu Soi­ten jou­lun ja uuden­vuo­den ajan suo­si­tuk­siin: https://korona.soite.fi/suositukset-joulun-ja-uuden-vuoden-viettoon/

Roko­tuk­set

Val­tio­neu­vos­to päät­ti kes­ki­viik­ko­na 22.12.2021 koro­na­ro­ko­tus­ten laa­jen­ta­mi­ses­ta kaik­kiin 5–11-vuotiaisiin (lisä­tie­toa STM:n tie­dot­tees­sa). Soi­te on val­mis laa­jen­ta­maan koro­na­ro­ko­tuk­set kaik­kiin 5–11-vuotiaisiin nopeal­la aika­tau­lul­la. Roko­tuk­set tapah­tu­vat pää­sään­töi­ses­ti ajan­va­rauk­sel­la Soi­ten roko­tus­kes­kuk­sis­sa ns. “las­ten lin­jal­la”. Yksi­tyis­koh­dis­ta tie­do­te­taan tar­kem­min myöhemmin. 

Soi­ten alu­een lää­ke­tie­teel­li­siin ris­ki­ryh­miin kuu­lu­via 5–11-vuotiaita roko­te­taan jou­lun väli­päi­vi­nä Soi­ten Las­ten sai­raa­las­sa ilman ajan­va­raus­ta sekä tie­tyis­sä Soi­ten roko­tus­kes­kuk­sis­sa ajan­va­rauk­sel­la tam­mi­kuus­sa. Koros­tam­me, että nämä roko­tuk­set on tar­koi­tet­tu ensi­si­jai­ses­ti ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le lap­sil­le. Lisä­tie­toa 20.12.2021 jul­kais­tus­sa tie­dot­tees­sa.

Ylei­ses­ti ottaen väes­tön koro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Eten­kin kol­man­sia roko­tusan­nok­sia ote­taan nyt aktiivisesti.

Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin­lai­tok­sen (THL) suo­si­tuk­ses­ta Soi­tes­sa on lyhen­net­ty kol­man­nen koro­na­ro­kot­teen väliä (lisä­tie­toa 20.12.2021 jul­kais­tus­sa tie­dot­tees­sa). Kaik­ki yli 60-vuo­ti­aat sekä lää­ke­tie­teel­li­siin ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat yli 18-vuo­ti­aat voi­vat saa­da kol­man­nen roko­tean­nok­sen, kun toi­ses­ta roko­tuk­ses­ta on kulu­nut vähin­tään 3 kuu­kaut­ta. Koh­den­nam­me roko­tus­re­surs­sit vaka­van koro­na­vi­rus­tau­din ris­ki­ryh­miin ja tämän vuok­si aikais­tet­tu roko­te­vä­li ote­taan käyt­töön aluk­si yli 60-vuo­tiail­le ja ris­ki­ryh­mil­le. Nuo­rem­pien ikä­ryh­mien lyhen­ne­tyt kol­mos­ro­kot­teet tule­vat vuo­roon myö­hem­min resurs­sien sen mahdollistaessa.

Koro­na­ro­ko­tus­ten pain­opis­te on siir­ty­nyt ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin ajan­va­rauk­sen sijaan. Ajan­va­rauk­set­to­mis­sa walk-in-roko­tus­päi­vis­sä koro­na­ro­ko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Lisä­tie­toa ja walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi edel­leen vara­ta netis­sä https://soite.terveytesi.fi  tai puhe­li­mit­se nume­ros­ta 06 828 7488. Puhe­lin­ai­ka ma-to klo 9–15 ja pe klo 9–14. Ajan roko­tuk­seen voi vara­ta myös omas­ta ter­veys­kes­kuk­ses­ta.

Influens­sa­ro­kot­teen voi halu­tes­saan ottaa koro­na­ro­kot­teen yhtey­des­sä samal­la roko­tus­ker­ral­la. Lisä­tie­toa influens­sa­ro­ko­tuk­sis­ta Soi­ten verk­ko­si­vuil­ta.

Koro­na­ro­ko­tus­ten ete­ne­mis­tä voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy aina maanantaisin.

Mik­si koro­na­ro­ko­te kan­nat­taa ottaa?

  1. Koronavirusrokote antaa tehokkaan suojan koronavirustaudin vakavia muotoja vastaan.
  2. Koronavirusrokote suojaa myös COVID-19-taudin pitkäaikaisseurauksilta, nk. long covidilta, johon liittyy pitkiä aikoja kestävää väsymystä, hengenahdistusta, yskää sekä nivel- ja rintakipuja.
  3. Ottamalla rokotuksen voit suojata paitsi itseäsi, myös muita. Koronarokotus pienentää merkittävästi viruksen erittymistä ja sen leviämistä ihmisestä toiseen.
  4. Itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienemmät riskit kuin koronavirustartuntaan. Linkki: Tietoa koronavirusrokotteesta
  5. Rokotusten myötä voimme siirtyä normaalimpaan elämään ja rajoitusten tarve vähenee. Jokaisella päätöksellä ottaa rokote on merkitystä.
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media