omaolo.fi Rokotukset
16.12.2021

Koro­na­vi­ruk­sen tar­tun­ta­mää­rät kas­vus­sa Soi­ten alueella

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 16.12.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tui tors­tai­na 16.12.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilannekuvaa.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Koro­na­vi­ruse­pi­de­mia on läh­te­nyt hei­ken­ty­mään Soi­ten alu­eel­la ja tapaus­mää­rät ovat läh­te­neet kas­vuun. 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 101 / 100 000 ja koro­na­tar­tun­to­ja todet­tiin yhteen­sä 78 tapaus­ta vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na. Posi­tii­vis­ten koro­na­vi­rus­näyt­tei­den on nous­sut täl­lä vii­kol­la 6,2 pro­sent­tiin. Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja esiin­tyy edel­leen pää­asias­sa rokot­ta­mat­to­mien tai vajaan roko­tus­sar­jan saa­nei­den kes­kuu­des­sa. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa kuusi koro­na­vi­rus­po­ti­las­ta, jois­ta kak­si on tehohoidossa.

Eten­kin rokot­ta­mat­to­mien tuli­si hakeu­tua koro­na­tes­tauk­seen vii­py­mät­tä hyvin lie­vis­sä­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­sa oireis­sa. Koro­na­tes­ti­tu­los­ta tuli­si jää­dä odot­ta­maan koti­ka­ran­tee­niin, jot­ta ei mah­dol­li­ses­ti altis­ta mui­ta koro­na­vi­ruk­sel­le esi­mer­kik­si työpaikalla.

Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päi­vi­tet­ty! Koro­na­vi­ruk­sel­le on voi­nut altis­tua seu­raa­vis­sa paikoissa:

 • 13.12. klo 21.30-23 kuntokeskus SC ROK, Kokkola
 • 13.12. klo 17.45-18.40 Touhutalo, Kokkola

Lis­taus kai­kis­ta mah­dol­li­sis­ta altis­tu­mis­pai­kois­ta Soi­ten alu­eel­la: https://korona.soite.fi/altistumispaikat/

Soi­ten alue luo­ki­tel­laan edel­leen koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­sa­lu­eek­si. Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/  

Vie­te­tään mah­dol­li­sim­man koro­na­tur­val­li­nen joulu

Koro­na­val­mius­ryh­mä toi­voo, että jou­lun aika vie­tet­täi­siin mah­dol­li­sim­man koronaturvallisesti.

 • Suositus on, että joulun aikaa vietettäisiin mahdollisimman pienissä ryhmissä ja mieluiten kotona läheisimpien ihmisten kesken.
 • Ystävien ja sukulaisten tapaamiset vain terveenä ja mielellään rokotettuna.
 • Jos vierailee hoivakodissa tai tuetun asumisen yksikössä asuvan riskiryhmään kuuluvan läheisen luona, on tärkeää noudattaa tarkkaan yksikön vierailuohjeita.
 • Ensisijaista on muistaa pyhinä samat periaatteet kuin muulloinkin korona-aikana. On tärkeää noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa ja käyttää kasvomaskia suositusten mukaisesti.

Suo­sit­te­lem­me hyö­dyn­tä­mään myös koro­na­vi­ruk­sen koti­tes­te­jä ennen ystä­vien ja suku­lais­ten tapaa­mis­ta. Oikein teh­ty­nä anti­gee­ni-koti­tes­tit ovat hyvä lisä koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen. Koti­tes­tis­tä saa­tu posi­tii­vi­nen tulos tulee aina var­mis­taa ter­vey­den­huol­los­sa teh­dyl­lä koro­na­vi­rus­tes­til­lä. Lisä­tie­toa koto­na teh­tä­vis­tä koro­na­tes­teis­tä löy­tyy THL:n verk­ko­si­vuil­ta.

Tar­tun­to­jen ehkäisy

Koros­tam­me edel­leen täy­den roko­tus­sar­jan tär­keyt­tä. Koro­na­vi­rus ei ole häviä­mäs­sä ja jat­kos­sa tau­dil­ta on hyvin vai­kea vält­tyä. Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta roko­tet­tu­na. Vetoam­me vah­vas­ti alu­een väes­töön, että vie­lä rokot­ta­mat­to­mat ottai­si­vat koro­na­ro­kot­teen mah­dol­li­sim­man pian! Koros­tam­me myös täy­den koro­na­vi­rus­ro­ko­tus­sar­jan tärkeyttä.

Kol­man­sia roko­tusan­nok­sia anne­taan kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le, mikä­li 2. roko­tuk­ses­ta on kulu­nut 5–6 kk. Kol­man­net koro­na­ro­ko­tuk­set ovat tär­kei­tä eten­kin yli 60-vuo­tiail­le sekä lää­ke­tie­teel­li­siin ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le ja keho­tam­me hei­tä hakeu­tu­maan roko­tuk­siin mah­dol­li­sim­man pian 5–6 kuu­kau­den kulut­tua 2. annoksesta.

Tar­tun­to­jen ehkäi­se­mi­sek­si on edel­leen tärkeää:

 • Hakeutua viipymättä ja lievissäkin hengitystieinfektion oireissa koronavirustestiin etenkin, jos olet rokottamaton. Ajanvaraus: https://korona.soite.fi/koronapoliklinikka/
 • Huolehtia huolellisesta käsihygieniasta: pese kätesi tai käytä käsidesiä ahkerasti.
 • Välttää kokoontumisia.
 • Käyttää kasvomaskia. Linkki: alueellinen kasvomaskisuositus
 • Tärkein ja vaikuttavin keino ehkäistä koronavirustartuntoja ja etenkin vakavaa tautimuotoa on ottaa koronarokote.

Roko­tuk­set

Soi­te aloit­taa ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien 5–11-vuotiaiden las­ten koro­na­ro­ko­tuk­set vie­lä tämän vuo­den puo­lel­la. Tie­do­tam­me täs­tä tar­kem­min lisää lähiai­koi­na. Lisä­tie­toa ris­ki­ryh­mis­tä löy­tyy THL:n tie­dot­tees­ta.

Väes­tön koro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä täl­lä het­kel­lä kai­kil­le yli 12-vuo­tiail­le Soi­ten alu­een asuk­kail­le. Eten­kin kol­man­sia roko­tusan­nok­sia ote­taan nyt aktiivisesti.

Koro­na­ro­ko­tus­ten pain­opis­te on siir­ty­nyt ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin ajan­va­rauk­sen sijaan. Ajan­va­rauk­set­to­mis­sa walk-in-roko­tus­päi­vis­sä koro­na­ro­ko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Lisä­tie­toa ja walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi edel­leen vara­ta netis­sä https://soite.terveytesi.fi  tai puhe­li­mit­se nume­ros­ta 06 828 7488. Puhe­lin­ai­ka ma-to klo 9–15 ja pe klo 9–14. Ajan roko­tuk­seen voi vara­ta myös omas­ta ter­veys­kes­kuk­ses­ta.

Influens­sa­ro­kot­teen voi halu­tes­saan ottaa koro­na­ro­kot­teen yhtey­des­sä samal­la roko­tus­ker­ral­la. Lisä­tie­toa influens­sa­ro­ko­tuk­sis­ta Soi­ten verk­ko­si­vuil­ta.

Koro­na­ro­ko­tus­ten ete­ne­mis­tä voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy aina maanantaisin.

Mik­si koro­na­ro­ko­te kan­nat­taa ottaa?

 1. Koronavirusrokote antaa tehokkaan suojan koronavirustaudin vakavia muotoja vastaan.
 2. Koronavirusrokote suojaa myös COVID-19-taudin pitkäaikaisseurauksilta, nk. long covidilta, johon liittyy pitkiä aikoja kestävää väsymystä, hengenahdistusta, yskää sekä nivel- ja rintakipuja.
 3. Ottamalla rokotuksen voit suojata paitsi itseäsi, myös muita. Koronarokotus pienentää merkittävästi viruksen erittymistä ja sen leviämistä ihmisestä toiseen.
 4. Itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienemmät riskit kuin koronavirustartuntaan. Linkki: Tietoa koronavirusrokotteesta
 5. Rokotusten myötä voimme siirtyä normaalimpaan elämään ja rajoitusten tarve vähenee. Jokaisella päätöksellä ottaa rokote on merkitystä.
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media