omaolo.fi Rokotukset

Koro­na­vi­rus­tau­din kotihoito

Jos hen­ki­löl­lä on var­mis­tet­tu koro­na­vi­rus­tau­ti, jon­ka oireet ovat lie­viä eikä hen­ki­lö kuu­lu ris­ki­ryh­miin, tau­din voi sai­ras­taa kotona. 

Koro­na­vi­rus­tau­ti altis­taa tukok­sil­le. Ota yhteyt­tä lää­kä­rii­si, jos tie­dät, että sinul­la on koro­na­vi­rus­tau­din lisäk­si mui­ta ris­ki­te­ki­jöi­tä veri­suo­ni­tu­kok­sil­le. Tar­kem­paa tie­toa alempana.

Kun sai­ras­tut:

Link­ki: Käsien­pe­su ja yski­mi­nen (THL)

Kun hoi­dat sairastunutta:

Kun hoi­dat sai­ras­ta lasta:

Tar­tun­ta­ris­kiä voi koto­na pie­nen­tää myös seu­raa­vin arki­sin keinoin:

Sii­voa­mi­nen, pyy­kin­pe­su ja puhtaanapito:

Jos sinul­le tulee vaka­via oirei­ta, kuten hen­ge­nah­dis­tus­ta ja yleis­ti­la­si heikkenee:

Ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien tulee ottaa mui­ta her­kem­min yhteyt­tä ter­vey­den­huol­toon. Ris­ki­ryh­mään kuuluvat:

Väli­tön­tä hoi­toa vaa­ti­vat oireet lapsilla:

Alla ole­vat ohjeet päte­vät aina tau­di­nai­heut­ta­jas­ta tai perus­sai­rau­des­ta riip­pu­mat­ta. Jos lap­si sai­ras­tuu ja hänel­le tulee jokin seu­raa­vis­ta oireis­ta, hakeu­tu­kaa mah­dol­li­sim­man pian lää­kä­rin hoitoon: 

Koro­na-infek­tio­ta sai­ras­ta­van poti­laan veritulppariskit 

Koro­na­vi­rusin­fek­tioon liit­tyy mui­ta hen­gi­tys­tie­tu­leh­duk­sia suu­rem­pi ris­ki las­ki­mo­tu­kok­siin, sil­lä koro­na­vi­rusin­fek­tio akti­voi hyytymisjärjestelmää.

Koro­nain­fek­tion aika­na tukos­ris­kiä voi pienentää:

Var­si­nai­sen tuko­salt­tiu­den lisäk­si tukok­sen ris­kiä lisää­vät esimerkiksi:

Jos sinul­la on aiem­min ollut ylä- tai ala­raa­jan las­ki­mo­tu­kos tai keuh­koem­bo­lia, tai sinul­la on useam­pi kuin yksi muis­ta edel­lä mai­ni­tuis­ta tukos­ris­kiä lisää­vis­tä teki­jöis­tä voit olla suu­ren­tu­nees­sa ris­kis­sä saa­da las­ki­mo­tu­kos. Täl­löin mikä­li et ole posi­tii­vi­sen tulok­sen ilmoi­tuk­sen ja alku­kar­toi­tuk­sen yhtey­des­sä saa­nut ohjei­ta tukok­sen ehkäi­se­mi­sek­si, tulee sinun olla yhtey­des­sä tar­tun­ta­tau­ti­hoi­ta­jaan (puh. 040 804 2781). Lää­kä­ri arvioi yksi­löl­li­ses­ti, tar­vit­see­ko hen­ki­lö infek­tion vuok­si las­ki­mo­tu­kok­sia ehkäi­se­vää lääkitystä.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media