omaolo.fi Rokotukset
15.12.2021

Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne jäl­leen hei­ken­ty­mäs­sä — Soi­te edel­leen koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviämisalue

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 15.12.2021 arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Koro­na­vi­ruse­pi­de­mia on läh­te­nyt nopeas­ti hei­ken­ty­mään Soi­ten alu­eel­la ja viran­omais­työ­ryh­mä on tilan­tees­ta huo­lis­saan. Soi­ten alue luo­ki­tel­laan edel­leen koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­sa­lu­eek­si ja alu­eel­li­set rajoi­tuk­set sekä suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan. Jou­lun aikaa suo­si­tel­laan viet­tä­mään pie­nen lähi­pii­rin kes­ken. Vie­rai­lut ystä­vien ja suku­lais­ten luo­na vain ter­vee­nä ja mie­lel­lään rokotettuna.

Koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus­lu­ku ja tapaus­mää­rä ovat läh­te­neet jäl­leen nousuun Soi­ten alu­eel­la ja viran­omais­ryh­mä on tilan­tees­ta huo­lis­saan. Alku­vii­kon aika­na on todet­tu jo yhteen­sä 31 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa, kun koko vii­me vii­kol­la tar­tun­to­ja todet­tiin 26. Vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na alu­eel­la on todet­tu yhteen­sä 68 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 88 / 100 000. Vii­me vii­kol­la koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä otet­tiin 1060 kpl, jois­ta 2,1 % oli posi­tii­vi­sia. Vii­me vii­kol­la vain 31 % tar­tun­nois­ta todet­tiin jo ennes­tään karan­tee­nis­sa ole­vil­ta. Tar­tun­nois­ta pys­tyt­tiin jäl­jit­tä­mään 65 %. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa nel­jä koro­na­vi­rus­po­ti­las­ta, jois­ta kak­si on tehohoidossa.

Koro­na­vi­rus­tar­tun­nois­ta 52 % todet­tiin rokot­ta­mat­to­mien tai vajaan roko­tus­sar­jan saa­nei­den kes­kuu­des­sa. 48 % tar­tun­nois­ta todet­tiin kak­si roko­tean­nos­ta saa­neil­la. Koro­na­vi­rus­tar­tun­nan voi saa­da kah­des­ta rokot­tees­ta huo­li­mat­ta, mikä­li on pit­käs­sä kon­tak­tis­sa sai­ras­tu­nee­seen. Kah­den rokot­teen läpi tar­tun­to­ja on tul­lut myös iäk­käil­le ja perus­sai­rauk­sia omaa­vil­le, joil­la roko­tus­vas­te on hei­ken­ty­nyt. Kak­si roko­tean­nos­ta saa­neet sai­ras­ta­vat koron­vi­rus­tau­din pää­osin lievänä.

Tar­tun­nat leviä­vät edel­leen eten­kin lap­sis­sa ja nuo­ris­sa sekä hei­dän van­hem­mis­saan. Vii­me vii­kol­la val­tao­sa tar­tun­nois­ta todet­tiin alle 10-vuo­tiail­la (31 %). Tar­tun­to­ja esiin­tyy run­saas­ti myös 20–29-vuotiailla (19 %), 30–39-vuotiailla (15 %) ja 40–49-vuotiailla (19 %). Tar­tun­nois­ta alle 10 % todet­tiin yli 50-vuo­tiail­la. Tar­tun­nois­ta suu­rin osa on per­he­pii­ris­sä tapah­tu­nei­ta tar­tun­to­ja. Tar­tun­nan­läh­tei­nä ovat olleet myös ystä­vien ja tut­ta­vien tapaa­mi­set, har­ras­tuk­set sekä työpaikat.

Soi­ten alue luo­ki­tel­laan edel­leen koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mi­sa­lu­eek­si. Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan. Alu­eel­la on voi­mas­sa laa­ja kas­vo­mas­ki­suo­si­tus sekä hybri­di­mal­li­nen etä­työ­suo­si­tus. Tilai­suuk­sia ja kokoon­tu­mi­sia tuli­si jär­jes­tää vain tar­kan har­kin­nan mukaan ja niis­sä tulee huo­mioi­da koro­naan liit­ty­vät hygie­niaoh­jeis­tuk­set. Tilai­suuk­sien koro­na­tur­val­li­suus on jär­jes­tä­jän vas­tuul­la. Soi­ten alu­eel­la on voi­mas­sa myös leviä­mi­sa­lu­een ravin­to­la­ra­joi­tuk­set.

Alu­eel­la on voi­mas­sa Län­si- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton 50 hen­ki­lön kokoon­tu­mis­ra­joi­tus kos­kien sisä­ti­lois­sa jär­jes­tet­tä­viä ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ja ylei­siä kokouk­sia 5.1.2021 saak­ka. Lisä­tie­toa AVI:n tie­dot­tees­sa. Lisä­tie­toa ja vas­tauk­sia usein kysyt­tyi­hin kysy­myk­siin AVI:n verk­ko­si­vuil­la.

Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la:https://korona.soite.fi/suositukset/  

Viran­omais­ryh­mä suo­sit­te­lee, että jou­lun aikaa vie­tet­täi­siin mah­dol­li­sim­man pie­nis­sä ryh­mis­sä ja mie­lui­ten koto­na lähei­sim­pien ihmis­ten kes­ken. Ystä­vien ja suku­lais­ten tapaa­mi­set vain ter­vee­nä ja mie­lel­lään roko­tet­tu­na. Jos vie­rai­lee hoi­va­ko­dis­sa tai tue­tun asu­mi­sen yksi­kös­sä asu­van ris­ki­ryh­mään kuu­lu­van lähei­sen luo­na, on tär­ke­ää nou­dat­taa tark­kaan yksi­kön vierailuohjeita.

Ensi­si­jais­ta on muis­taa pyhi­nä samat peri­aat­teet kuin muul­loin­kin koro­na-aika­na. On tär­ke­ää nou­dat­taa hyvää käsi- ja yski­mis­hy­gie­ni­aa ja käyt­tää kas­vo­mas­kia suo­si­tus­ten mukaisesti.

Viran­omais­ryh­mä muis­tut­taa, että lie­vis­sä­kään hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireis­sa ei tuli­si liik­kua kodin ulko­puo­lel­la. Eten­kin rokot­ta­mat­to­mien tai vas­ta yhden roko­tusan­nok­sen saa­nei­den tuli­si hakeu­tua vii­py­mät­tä ja hyvin lie­vis­sä­kin hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireis­sa koro­na­tes­tiin.

Suo­sit­te­lem­me vah­vas­ti hank­ki­maan täy­den koro­na­vi­rus­ro­ko­tus­sar­jan, sil­lä koro­na­vi­rus ei ole häviä­mäs­sä ja jat­kos­sa tau­dil­ta on hyvin vai­kea vält­tyä. Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta roko­tet­tu­na, sil­lä roko­tuk­set suo­jaa­vat tehok­kaas­ti koro­na­vi­ruk­sen vai­ke­aa tau­ti­muo­toa vastaan.

Kol­man­nen annok­sen koro­na­ro­ko­tuk­set ovat läh­te­neet vilk­kaas­ti käyn­tiin Soi­ten alu­eel­la. 3. roko­tusan­nok­sia anne­taan kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le, mikä­li 2. roko­tuk­ses­ta on kulu­nut 5–6 kuu­kaut­ta. Kol­man­net koro­na­ro­ko­tuk­set ovat tär­kei­tä eten­kin yli 60-vuo­tiail­le sekä lää­ke­tie­teel­li­siin ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le ja keho­tam­me hei­tä hakeu­tu­maan roko­tuk­siin mah­dol­li­sim­man pian 5–6 kuu­kau­den kulut­tua 2. annoksesta.

Soi­ten alu­eel­la roko­tus­ten pain­opis­te on siir­ret­ty ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Roko­tus­ten aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 22.12.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta ja suo­si­tuk­sia. Mikä­li alu­eel­li­seen koro­na­vi­rus­ti­lan­tee­seen tulee muu­tok­sia, koo­taan viran­omais­ryh­mä kool­le tar­vit­taes­sa. Viran­omais­ryh­mä koos­tuu THL:n, AVI:n, ELY:n ja Soi­ten asiantuntijoista.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media