omaolo.fi Rokotukset
11.11.2021

Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne jat­kuu hyvin vaka­va­na Soi­ten alu­eel­la – tar­tun­nan­jäl­ji­tys edel­leen ruuhkautunut

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tui tors­tai­na 11.11.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilannekuvaa.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne jat­kuu hyvin vaka­va­na Soi­ten alu­eel­la. Koro­na­vi­ruk­sen 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus on nyt 310 / 100 000 Soi­ten alu­eel­la. Koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus on ollut kas­vus­sa jo usean vii­kon ajan. Koro­na­vi­rus­tes­te­jä ote­taan run­saas­ti päi­vit­täin (n. 300 / pvä) ja näyt­teis­tä 6 % on posi­tii­vi­sia. Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja esiin­tyy edel­leen pää­asias­sa rokot­ta­mat­to­mien tai vajaan roko­tus­sar­jan saa­nei­den keskuudessa.

Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa yhdek­sän koro­na­vi­rus­po­ti­las­ta. Psy­kiat­rian osas­tol­la 15 on todet­tu koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja, mikä vai­kut­taa psy­kiat­ri­sen hoi­don saa­ta­vuu­teen. Soi­te on tehos­ta­nut koro­na­vi­rus­seu­lon­to­ja ja osa psy­kiat­rian osas­tos­ta on eris­tet­ty tar­tun­to­jen vuoksi.

Soi­ten tar­tun­nan­jäl­ji­tys on edel­leen hyvin ruuh­kau­tu­nut vaka­van koro­na­vi­rus­ti­lan­teen takia, min­kä vuok­si altis­tu­nei­ta ja sai­ras­tu­nei­ta ei voi­da kon­tak­toi­da nor­maa­liin tapaan. Karan­tee­niin tai eris­tyk­seen mää­rä­tyil­le hen­ki­löil­le voi­daan soit­taa ainoas­taan karanteeniin/erityksen alus­sa sekä lopus­sa. Päi­vit­täi­set puhe­lut kes­ki­te­tään vaka­vim­mis­ta oireis­ta kärsiville.

Mikä­li olet sai­ras­tu­nut koro­na­vi­ruk­seen ja voin­ti­si heik­ke­nee, tulee itse ottaa yhteyt­tä Soi­ten koro­na­neu­von­ta­nu­me­roon 06 828 7499 tai Soi­ten tar­tun­ta­tau­ti­hoi­ta­jaan. Tar­kem­mat ohjeet löy­ty­vät Soi­ten koronasivustolta:

Mikä­li tie­dät altis­tu­nee­si koro­na­vi­ruk­sel­le tai saat posi­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen, pyy­däm­me että jäät omaeh­toi­seen karan­tee­niin, kun­nes sinuun ote­taan yhteyt­tä. Altis­tu­neil­le ja posi­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen saa­neil­le soi­te­taan niin pian kuin mahdollista.

Vie­lä rokot­ta­mat­to­mien tuli­si hakeu­tua koro­na­tes­tauk­seen vii­py­mät­tä hyvin lie­vis­sä­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­sa oireis­sa. Koro­na­tes­ti­tu­los­ta tuli­si jää­dä odot­ta­maan koti­ka­ran­tee­niin, jot­ta ei mah­dol­li­ses­ti altis­ta mui­ta koro­na­vi­ruk­sel­le esi­mer­kik­si työ­pai­kal­la. Koro­na­tes­ti­tu­lok­sen saa­mi­ses­sa esiin­tyy täl­lä het­kel­lä vii­vet­tä ja tulok­sen saa­mi­ses­sa voi kes­tää 2–3 päivää.

Tar­tun­to­jen ehkäi­se­mi­sek­si on edel­leen tärkeää:

  • Hakeutua viipymättä ja lievissäkin hengitystieinfektion oireissa koronavirustestiin etenkin, jos olet rokottamaton. Ajanvaraus: https://korona.soite.fi/koronapoliklinikka/
  • Huolehtia huolellisesta käsihygieniasta: pese kätesi tai käytä käsidesiä ahkerasti.
  • Välttää kokoontumisia.
  • Käyttää kasvomaskia. Linkki: alueellinen kasvomaskisuositus
  • Tärkein ja vaikuttavin keino ehkäistä koronavirustartuntoja ja etenkin vakavaa tautimuotoa on ottaa koronarokote.

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Soi­ten alu­eel­la. Roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 12-vuo­tiail­le Soi­ten alu­een asukkaille.

Vetoam­me vah­vas­ti alu­een väes­töön, että vie­lä rokot­ta­mat­to­mat ottai­si­vat koro­na­ro­kot­teen mah­dol­li­sim­man pian! Rokot­teen teho käy sel­keäs­ti ilmi nykyi­ses­tä epi­de­mia­ti­lan­tees­ta, sil­lä tar­tun­nat kes­kit­ty­vät rokot­ta­mat­to­miin tai vas­ta hil­jat­tain roko­tuk­sen saa­nei­siin. Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta roko­tet­tu­na, sil­lä roko­te ehkäi­see tehok­kaas­ti koro­na­vi­ruk­sen vaka­vaa tau­ti­muo­toa. Itse rokot­tee­seen liit­tyy huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­mät ris­kit kuin koro­na­vi­rus­tar­tun­taan. Link­ki: Tie­toa koronavirusrokotteesta

Koro­na­ro­ko­tus­ten pain­opis­te on siir­ty­nyt ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin ajan­va­rauk­sen sijaan. Ajan­va­rauk­set­to­mis­sa walk-in-roko­tus­päi­vis­sä koro­na­ro­ko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Lisä­tie­toa ja walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi edel­leen vara­ta netis­sä https://soite.terveytesi.fi  tai puhe­li­mit­se nume­ros­ta 06 828 7488. Puhe­lin­ai­ka ma-to klo 9–15 ja pe klo 9–14. Ajan roko­tuk­seen voi vara­ta myös omas­ta ter­veys­kes­kuk­ses­ta.

Mik­si koro­na­ro­ko­te kan­nat­taa ottaa?

  1. Koronavirusrokote antaa tehokkaan suojan koronavirustaudin vakavia muotoja vastaan.
  2. Koronavirusrokote suojaa myös COVID-19-taudin pitkäaikaisseurauksilta, nk. long covidilta, johon liittyy pitkiä aikoja kestävää väsymystä, hengenahdistusta, yskää sekä nivel- ja rintakipuja.
  3. Ottamalla rokotuksen voit suojata paitsi itseäsi, myös muita. Koronarokotus pienentää merkittävästi viruksen erittymistä ja sen leviämistä ihmisestä toiseen.
  4. Itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienemmät riskit kuin koronavirustartuntaan. Linkki: Tietoa koronavirusrokotteesta
  5. Rokotusten myötä voimme siirtyä normaalimpaan elämään ja rajoitusten tarve vähenee. Jokaisella päätöksellä ottaa rokote on merkitystä.

Koro­na­ro­ko­tus­ten ete­ne­mis­tä voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy aina maanantaisin.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media