omaolo.fi Rokotukset
04.11.2021

Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne jat­kuu hyvin vaka­va­na Soi­ten alu­eel­la – tar­tun­nan­jäl­ji­tys pahoin ruuhkautunut

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tui tors­tai­na 4.11.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilannekuvaa.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne jat­kuu hyvin vaka­va­na Soi­ten alu­eel­la. Koro­na­vi­ruk­sen 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus on nyt 293 / 100 000 Soi­ten alu­eel­la ja 14 vuo­ro­kau­den aika­na on todet­tu yhteen­sä 227 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus on ollut kas­vus­sa jo usean vii­kon ajan Soi­ten alu­eel­la. Koro­na­vi­rus­tes­te­jä ote­taan run­saas­ti päi­vit­täin (n. 300 / pvä) ja näyt­teis­tä 5,5 % on posi­tii­vi­sia. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa kuusi koronaviruspotilasta.

Soi­ten tar­tun­nan­jäl­ji­tys on pahoin ruuh­kau­tu­nut vaka­van koro­na­vi­rus­ti­lan­teen takia, min­kä vuok­si altis­tu­nei­ta ja sai­ras­tu­nei­ta ei voi­da kon­tak­toi­da nor­maa­liin tapaan. Karan­tee­niin tai eris­tyk­seen mää­rä­tyil­le hen­ki­löil­le voi­daan soit­taa ainoas­taan karanteeniin/erityksen alus­sa sekä lopus­sa. Päi­vit­täi­set puhe­lut kes­ki­te­tään vaka­vim­mis­ta oireis­ta kärsiville.

Mikä­li olet sai­ras­tu­nut koro­na­vi­ruk­seen ja voin­ti­si heik­ke­nee, tulee itse ottaa yhteyt­tä Soi­ten koro­na­neu­von­ta­nu­me­roon 06 828 7499 tai Soi­ten tar­tun­ta­tau­ti­hoi­ta­jaan. Tar­kem­mat ohjeet löy­ty­vät Soi­ten koronasivustolta:

Mikä­li tie­dät altis­tu­nee­si koro­na­vi­ruk­sel­le tai saat posi­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen, pyy­däm­me että jäät omaeh­toi­seen karan­tee­niin, kun­nes sinuun ote­taan yhteyt­tä. Altis­tu­neil­le ja posi­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen saa­neil­le soi­te­taan niin pian kuin mahdollista.

Vaka­van koro­na­vi­rus­ti­lan­teen takia Soi­ten koron­ajoh­to­ryh­mä suo­sit­taa, että las­ten ja aikuis­ten har­ras­tus­toi­min­ta lai­tet­tai­siin tauol­le muu­ta­man vii­kon ajaksi.

Pyy­däm­me myös har­kit­se­maan kriit­ti­ses­ti sitä, mil­lai­siin tapah­tu­miin tai tilai­suuk­siin kan­nat­taa vaka­vas­sa koro­na­ti­lan­tees­sa osal­lis­tua. Suo­si­tus on, että kokoon­tu­mi­sia jär­jes­tet­täi­siin vain har­ki­ten ja koro­naan liit­ty­vät hygie­niaoh­jeis­tuk­set huo­mioi­den. Tilai­suuk­sien koro­na­tur­val­li­suus on jär­jes­tä­jän vastuulla.

Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päi­vi­tet­ty! Koro­na­vi­ruk­sel­le on voi­nut altis­tua seu­raa­vis­sa paikoissa:

 • 28.10. klo 10:00-11:00 Minimani, Kokkola
 • 29.10. klo 10:00-17:00 Aikakone kirpputori, Kokkola
 • 30.10. klo 18:30-19:30 Istanbul Kebab, Kokkola
 • 30.10. klo 12:15-12:45 Harjunleipomo Prisma, Kokkola
 • 30.10. klo 12:45-13:15 Prisma, Kokkola
 • 31.10. klo 11:30- 15:00 Prisma, Kokkola
 • 31.10. klo 13:30- 14:15, Rock`n roll diner, Kokkola
 • 1.11. klo 14:30-16:00, Kuntokeskus LIIKKU, Kokkola
 • 1.11. klo 9:00-17:00, Kamux- liikkeen tilat, Kokkola

Lis­taus kai­kis­ta mah­dol­li­sis­ta altis­tu­mis­pai­kois­ta Soi­ten alu­eel­la: https://korona.soite.fi/altistumispaikat/  

Vie­lä rokot­ta­mat­to­mien tuli­si hakeu­tua koro­na­tes­tauk­seen vii­py­mät­tä hyvin lie­vis­sä­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­sa oireis­sa. Koro­na­tes­ti­tu­los­ta tuli­si jää­dä odot­ta­maan koti­ka­ran­tee­niin, jot­ta ei mah­dol­li­ses­ti altis­ta mui­ta koro­na­vi­ruk­sel­le esi­mer­kik­si työpaikalla.

Tar­tun­to­jen ehkäi­se­mi­sek­si on edel­leen tärkeää:

 • Hakeutua viipymättä ja lievissäkin hengitystieinfektion oireissa koronavirustestiin etenkin, jos olet rokottamaton. Ajanvaraus: https://korona.soite.fi/koronapoliklinikka/
 • Huolehtia huolellisesta käsihygieniasta: pese kätesi tai käytä käsidesiä ahkerasti.
 • Välttää kokoontumisia.
 • Käyttää kasvomaskia. Linkki: alueellinen kasvomaskisuositus
 • Tärkein ja vaikuttavin keino ehkäistä koronavirustartuntoja ja etenkin vakavaa tautimuotoa on ottaa koronarokote.

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Soi­ten alu­eel­la. Roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 12-vuo­tiail­le Soi­ten alu­een asukkaille.

Koro­na­val­mius­ryh­mä on huo­les­tu­nut sii­tä, että kes­ki­mää­rin joka vii­des alu­een 12-vuot­ta täyt­tä­nyt asu­kas on edel­leen rokot­ta­ma­ton. Vetoam­me vah­vas­ti alu­een väes­töön, että vie­lä rokot­ta­mat­to­mat ottai­si­vat koro­na­ro­kot­teen mah­dol­li­sim­man pian! Rokot­teen teho käy sel­keäs­ti ilmi nykyi­ses­tä epi­de­mia­ti­lan­tees­ta, sil­lä tar­tun­nat kes­kit­ty­vät rokot­ta­mat­to­miin tai vas­ta hil­jat­tain roko­tuk­sen saa­nei­siin. Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta roko­tet­tu­na, sil­lä roko­te ehkäi­see tehok­kaas­ti koro­na­vi­ruk­sen vaka­vaa tau­ti­muo­toa. Itse rokot­tee­seen liit­tyy huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­mät ris­kit kuin koro­na­vi­rus­tar­tun­taan. Link­ki: Tie­toa koronavirusrokotteesta

Koro­na­ro­ko­tus­ten pain­opis­te on siir­ty­nyt ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin ajan­va­rauk­sen sijaan. Ajan­va­rauk­set­to­mis­sa walk-in-roko­tus­päi­vis­sä koro­na­ro­ko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Lisä­tie­toa ja walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Walk-in-päi­vis­sä anne­taan sekä ensim­mäi­siä, toi­sia ja kol­man­sia roko­tusan­nok­sia. Walk-in-roko­tuk­ses­sa on mah­dol­lis­ta aikais­taa tois­ta roko­tusan­nos­ta, mikä­li ensim­mäi­ses­tä roko­tuk­ses­ta on kulu­nut vähin­tään kuusi viik­koa.

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi edel­leen vara­ta netis­sä https://soite.terveytesi.fi  tai puhe­li­mit­se roko­tus­kes­kuk­sen sih­tee­ril­tä puh. 040 804 2821 (puhe­lin­ai­ka: ma-pe klo 12–15) tai omas­ta terveyskeskuksesta.

Mik­si koro­na­ro­ko­te kan­nat­taa ottaa?

 1. Koronavirusrokote antaa tehokkaan suojan koronavirustaudin vakavia muotoja vastaan.
 2. Koronavirusrokote suojaa myös COVID-19-taudin pitkäaikaisseurauksilta, nk. long covidilta, johon liittyy pitkiä aikoja kestävää väsymystä, hengenahdistusta, yskää sekä nivel- ja rintakipuja.
 3. Ottamalla rokotuksen voit suojata paitsi itseäsi, myös muita. Koronarokotus pienentää merkittävästi viruksen erittymistä ja sen leviämistä ihmisestä toiseen.
 4. Itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienemmät riskit kuin koronavirustartuntaan. Linkki: Tietoa koronavirusrokotteesta
 5. Rokotusten myötä voimme siirtyä normaalimpaan elämään ja rajoitusten tarve vähenee. Jokaisella päätöksellä ottaa rokote on merkitystä.

Koro­na­ro­ko­tus­ten ete­ne­mis­tä voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy aina maanantaisin.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media