omaolo.fi Rokotukset
25.11.2021

Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne jat­kuu vaka­va­na Soi­ten alueella

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 25.11.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tui tors­tai­na 25.11.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilannekuvaa.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Epi­de­mia­ti­lan­ne Soi­ten alu­eel­la on edel­leen vaka­va, vaik­ka ilmaan­tu­vuus­lu­ku ja tapaus­mää­rä ovat las­kus­sa. Ris­ki koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­mi­seen on kor­kea Soi­ten alueella.

14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 226 / 100 000 ja koro­na­tar­tun­to­ja todet­tiin yhteen­sä 175 tapaus­ta vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na. Koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä ote­taan Soi­ten alu­eel­la run­saas­ti: n. 2000 kpl vii­kos­sa ja vii­me vii­kol­la näyt­teis­tä posi­tii­vi­sia oli 5,5 %. Vii­me vii­kol­la 53 % tar­tun­nois­ta todet­tiin jo ennes­tään karan­tee­nis­sa ole­vil­ta. Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja esiin­tyy edel­leen pää­asias­sa rokot­ta­mat­to­mien tai vajaan roko­tus­sar­jan saa­nei­den kes­kuu­des­sa. Tode­tuis­ta tar­tun­nois­ta pys­ty­tään jäl­jit­tä­mään 80 %. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa kol­me koronaviruspotilasta.

Koros­tam­me edel­leen roko­tus­ten tär­keyt­tä. Vetoam­me vah­vas­ti alu­een väes­töön, että vie­lä rokot­ta­mat­to­mat ottai­si­vat koro­na­ro­kot­teen mah­dol­li­sim­man pian! Koros­tam­me myös täy­den koro­na­vi­rus­ro­ko­tus­sar­jan tärkeyttä.

 • Muistutamme, että kolmatta rokotusannosta suositellaan kaikille yli 60-vuotiaille sekä riskiryhmiin kuuluville, kun toisesta rokoteannoksesta on kulunut 6 kk (immuunipuutteisilla 2 kk).

 • Toisen rokotusannoksen osalta kannustamme kaikkia rokotukseen oikeutettuja ikäryhmiä hakeutumaan tehosterokotukseen mahdollisimman pian, mikäli ensimmäisestä rokotekerrasta on kulunut kuusi viikkoa.

Suo­sit­te­lem­me vah­vas­ti hank­ki­maan täy­den koro­na­vi­rus­ro­ko­tus­sar­jan, sil­lä koro­na­vi­rus ei ole häviä­mäs­sä ja jat­kos­sa tau­dil­ta on hyvin vai­kea vält­tyä. Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta roko­tet­tu­na. Rokot­teen teho käy sel­keäs­ti ilmi nykyi­ses­tä epi­de­mia­ti­lan­tees­ta, sil­lä tar­tun­nat kes­kit­ty­vät rokot­ta­mat­to­miin tai vas­ta hil­jat­tain roko­tuk­sen saa­nei­siin. Itse rokot­tee­seen liit­tyy huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­mät ris­kit kuin koronavirustartuntaan.

Vie­lä rokot­ta­mat­to­mien tuli­si hakeu­tua koro­na­tes­tauk­seen vii­py­mät­tä hyvin lie­vis­sä­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­sa oireis­sa. Koro­na­tes­ti­tu­los­ta tuli­si jää­dä odot­ta­maan koti­ka­ran­tee­niin, jot­ta ei mah­dol­li­ses­ti altis­ta mui­ta koro­na­vi­ruk­sel­le esi­mer­kik­si työ­pai­kal­la. Koro­na­tes­ti­tu­lok­sen saa­mi­ses­sa esiin­tyy täl­lä het­kel­lä vii­vet­tä ja tulok­sen saa­mi­ses­sa voi kes­tää 2–3 päivää.

Huom! Ethän tule suo­raa Soi­ten yhteis­päi­vys­tyk­seen sisäl­le, mikä­li sinul­la on fluns­sa­oi­rei­ta tai epäi­let saa­nee­si koro­na­vi­rus­tar­tun­nan, vaan soi­tat­han yhteis­päi­vys­tyk­seen ensin, puh. 116 117. Yhteis­päi­vys­tyk­ses­sä on eril­li­nen sisään­käyn­ti infek­tio­po­ti­lail­le ja ris­ki koro­na-altis­tu­mi­sel­le kas­vaa, mikä­li ohjeis­tuk­ses­ta poiketaan.

Tar­tun­to­jen ehkäi­se­mi­sek­si on edel­leen tärkeää:

 • Hakeutua viipymättä ja lievissäkin hengitystieinfektion oireissa koronavirustestiin etenkin, jos olet rokottamaton. Ajanvaraus: https://korona.soite.fi/koronapoliklinikka/
 • Huolehtia huolellisesta käsihygieniasta: pese kätesi tai käytä käsidesiä ahkerasti.
 • Välttää kokoontumisia.
 • Käyttää kasvomaskia. Linkki: alueellinen kasvomaskisuositus
 • Tärkein ja vaikuttavin keino ehkäistä koronavirustartuntoja ja etenkin vakavaa tautimuotoa on ottaa koronarokote.

Koro­na­näyt­teen­ot­to ja tes­taus sul­jet­tu la 27.11.2021

Soi­te päi­vit­tää poti­las­tie­to­jär­jes­tel­mä Lifeca­ren uuteen ver­sioon lau­an­tai­na 27.11.2021 klo 7–23. Jär­jes­tel­mä­päi­vi­tyk­sen vuok­si koro­na­näyt­teen­ot­to sekä koro­na­ro­ko­tus­toi­min­ta ovat tauol­la la 27.11.2021. Myös­kään säh­köi­ses­tä Omaolo-pal­ve­lus­ta ei voi vara­ta aiko­ja la 27.11.2021.

Koro­na­näyt­teen­ot­toon pää­see jäl­leen sun­nun­tai­na 28.11.2021.

Päi­vi­tys voi aiheut­taa hitaut­ta ja jono­ja myös Soi­ten muis­sa pal­ve­luis­sa kysei­se­nä päivänä.

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Soi­ten alu­eel­la. Roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 12-vuo­tiail­le Soi­ten alu­een asukkaille.

Koro­na­ro­ko­tus­ten pain­opis­te on siir­ty­nyt ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin ajan­va­rauk­sen sijaan. Ajan­va­rauk­set­to­mis­sa walk-in-roko­tus­päi­vis­sä koro­na­ro­ko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Lisä­tie­toa ja walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi edel­leen vara­ta netis­sä https://soite.terveytesi.fi  tai puhe­li­mit­se nume­ros­ta 06 828 7488. Puhe­lin­ai­ka ma-to klo 9–15 ja pe klo 9–14. Ajan roko­tuk­seen voi vara­ta myös omas­ta ter­veys­kes­kuk­ses­ta.

Mik­si koro­na­ro­ko­te kan­nat­taa ottaa?

 1. Koronavirusrokote antaa tehokkaan suojan koronavirustaudin vakavia muotoja vastaan.
 2. Koronavirusrokote suojaa myös COVID-19-taudin pitkäaikaisseurauksilta, nk. long covidilta, johon liittyy pitkiä aikoja kestävää väsymystä, hengenahdistusta, yskää sekä nivel- ja rintakipuja.
 3. Ottamalla rokotuksen voit suojata paitsi itseäsi, myös muita. Koronarokotus pienentää merkittävästi viruksen erittymistä ja sen leviämistä ihmisestä toiseen.
 4. Itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienemmät riskit kuin koronavirustartuntaan. Linkki: Tietoa koronavirusrokotteesta
 5. Rokotusten myötä voimme siirtyä normaalimpaan elämään ja rajoitusten tarve vähenee. Jokaisella päätöksellä ottaa rokote on merkitystä.

Koro­na­ro­ko­tus­ten ete­ne­mis­tä voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy aina maanantaisin.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media