omaolo.fi Rokotukset
13.11.2020

Kruu­nu­pyyn alu­eel­la todet­tu nel­jä uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa, jois­ta seu­raa joukkoaltistumisia

Kruu­nu­pyyn alu­eel­la on todet­tu nel­jä uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät aikai­sem­paan tar­tun­ta­ket­juun, jos­ta tie­do­tim­me eilen 12.11.2020. Tar­tun­nat läh­ti­vät leviä­mään per­he­ta­pah­tu­mas­sa, jos­ta on nyt yhteen­sä todet­tu 7 tar­tun­taa (12. ja 13.11.2020) Soi­ten alu­eel­la, mut­ta tar­tun­to­ja sel­vi­tel­lään myös muis­sa sairaanhoitopiireissä.

Tar­tun­toi­hin liit­tyy jouk­koal­tis­tu­mi­sia senio­ria­su­mi­sen yksi­kös­sä sekä työ­pai­kal­la. Yhteen­sä altis­tu­nei­ta on noin 60 henkilöä.

Soi­ten infek­tio­y­li­lää­kä­ri Mar­ko Rah­ko­nen suo­sit­te­lee, että Kruu­nu­pyyn alu­eel­la väl­tet­täi­siin kokoon­tu­mi­sia ja osal­lis­tu­mis­ta har­ras­tus­toi­min­taan vii­kon ajan, jot­ta saa­daan koro­na­vi­rus­ti­lan­ne alu­eel­la rau­hoit­tu­maan ja ehkäis­tään lisä­tar­tun­to­jen syntyminen.

Soi­ten alu­eel­la on voi­mas­sa laa­jen­net­tu mas­ki­suo­si­tus. Tär­ke­ää on myös muis­taa huo­leh­tia käsi­hy­gie­nias­ta sekä muis­taa pitää 1,5–2 m tur­va­vä­lit toi­siin ihmi­siin. Koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen tulee hakeu­tua lie­vis­sä­kin oireis­sa viipymättä.

Yhteen­sä koko pan­de­mian aika­na Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on nyt todet­tu 107 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Link­ki: ajan­ta­sai­nen tilan­ne­ku­va  

On tär­ke­ää hakeu­tua tes­tauk­seen lie­vis­sä­kin oireissa!

Yhtey­den­o­ton Soi­ten infek­tio­vas­taa­no­tol­le voi teh­dä täyt­tä­mäl­lä Omaolo-pal­ve­lun koro­na­oi­rear­vion osoit­tees­sa: https://www.omaolo.fi/ . Mikä­li oiree­si sitä edel­lyt­tä­vät, yhteys­tie­to­si voi­daan välit­tää Soi­teen tai voit itse vara­ta Omao­lon kaut­ta ajan dri­ve in ‑tes­tauk­seen. Koro­na­neu­von­ta­pu­he­lin on avoin­na arki­sin klo 8–17 ja vii­kon­lop­pui­sin klo 8–16 nume­ros­sa 06 828 7499.

Jokai­nen voi vai­kut­taa tar­tun­to­jen ehkäisemiseen

Soi­ten alu­eel­la on voi­mas­sa laa­jen­net­tu kas­vo­mas­ki­suo­si­tus. Kas­vo­mas­ki on yksi kei­no ehkäis­tä koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen leviämistä.

Estä koro­na­vi­ruk­sen leviäminen:

  • Pese kätesi
  • Yski hihaan tai nenäliinaan
  • Pidä etäisyyttä toisiin ihmisiin
  • Käytä maskia
  • Jos saat oireita, pysy kotona ja hakeudu testiin
  • Lataa ja käytä Koronavilkkua
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media