omaolo.fi Rokotukset
13.09.2020

Les­ti­jär­vel­lä todet­tu 5 uut­ta koronavirustartuntaa

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu sään­nöl­li­ses­ti sekä tar­vit­taes­sa myös vii­kon­lop­pui­sin ja pitää yllä tilannekuvaa. 

Soi­ten alu­eel­la Les­ti­jär­vel­lä on todet­tu vii­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nan saa­neet ovat kotie­ris­tyk­ses­sä ja tar­tun­nal­le altis­tu­nei­den sel­vi­tys­työ on käyn­nis­sä. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on nyt todet­tu 39 koronavirustartuntaa.

Varo­toi­me­na Soi­te ottaa kai­kis­ta Les­tin kou­lun (luo­kat 0–9) oppi­lais­ta sekä hen­ki­lö­kun­nas­ta koro­na­vi­rus­näyt­teet maa­nan­tai­aa­mu­na 14.9.2020. Oirei­sia kou­lu­lai­sia keho­te­taan vält­tä­mään kou­lu­kyy­tiä, mut­ta van­hem­pien tulee tuo­da lap­set näyt­teen­ot­toon. Oppi­laat siir­ty­vät tämän jäl­keen etäopetukseen. 

Lisäk­si varo­toi­me­na Les­ti­jär­ven van­hus­ten­pal­ve­lua­su­mi­syk­sik­kö Koti­pir­tis­sä on vie­rai­lu­kiel­to ja kaik­ki yksi­kön asuk­kaat sekä hen­ki­lö­kun­ta tes­ta­taan koro­na­vi­ruk­sen varal­ta; nämä tes­tauk­set ovat jo käynnissä.

Kes­ki-Poh­jan­maan maa­kun­nas­sa on voi­mas­sa kas­vo­mas­ki­suo­si­tus. Kas­vo­mas­ki on yksi kei­no ehkäis­tä koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen leviämistä. 

Kas­vo­mas­kin käyt­töä suo­si­tel­laan yli 15-vuotiaille:

  • julkisessa liikenteessä
  • koronatestiin hakeutuessa
  • riskimaasta Suomeen palattaessa
  • Kasvomaskia voi käyttää edelleen myös muissa tilanteissa, jos turvavälien pitäminen on mahdotonta.

Ensi­si­jai­sen tär­ke­ää on edel­leen nou­dat­taa 1–2 met­rin tur­va­vä­le­jä aina kun mah­dol­lis­ta, pes­tä käsiä, yskiä hihaan tai ker­ta­käyt­töi­seen nenä­lii­naan, vält­tää kas­vo­jen kos­ket­te­lua sekä vält­tää liik­ku­mis­ta ylei­sil­lä pai­koil­la oireisena.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media