omaolo.fi Rokotukset
06.07.2021

Mah­dol­li­nen altis­tu­mis­paik­ka Kok­ko­lan kaup­pa­kes­kus Chy­de­nias­sa 5.7.2021 – ei uusia koronavirustartuntoja

Maa­nan­tai­na 5.7.2021 on ollut mah­dol­lis­ta altis­tua koro­na­vi­ruk­sel­le Kok­ko­las­sa kaup­pa­kes­kus Chy­de­nian aula­ti­lois­sa klo 10–19 väli­se­nä aikana.

Pyy­däm­me mah­dol­li­sis­sa altis­tu­mis­pai­kois­sa vie­rail­lei­ta seu­raa­maan oirei­ta ja hakeu­tu­maan her­käs­ti koronavirustestiin.

Mah­dol­li­ses­sa altis­tu­mis­ti­lan­tees­sa riit­tää, että nou­dat­taa­ko­ro­na­suo­si­tuk­sia eli vähen­tää lähi­kon­tak­tien mää­rän mini­miin ja vält­tää tar­peet­to­mia kokoon­tu­mi­sia, huo­leh­tii huo­lel­li­ses­ta kas­vo­mas­kin käy­tös­tä, 2 met­rin tur­va­vä­leis­tä sekä käsi­hy­gie­nias­ta. Mikä­li lie­viä­kään oirei­ta ilme­nee, tulee vara­ta aika koronatestiin.

Jos hen­ki­lö on ollut teke­mi­ses­sä koro­nal­le altis­tu­neen kans­sa, mut­ta ei koro­naan sai­ras­tu­neen kans­sa, voi voin­tia seu­ra­ta koto­na ja nou­dat­taa koro­na­suo­si­tuk­sia. Mikä­li hen­ki­lö on altis­tu­nut koro­na­vi­ruk­sel­le, soi­te­taan hänel­le Soitelta.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja vii­mei­sen kulu­neen vuo­ro­kau­den aika­na. Vii­mei­sin posi­tii­vi­nen koro­na­vi­rus­tar­tun­ta todet­tiin tiis­tai­na 8.6.2021. Alu­eel­li­nen 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 0 / 100 000. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut poti­las (päi­vi­tet­ty 6.7.2021).

Pidäm­me­hän yllä alu­een erin­omais­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta nou­dat­ta­mal­la hygie­nia­suo­si­tuk­sia, alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia sekä hakeu­tu­mal­la koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen hyvin lie­vis­sä­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­sa oireis­sa. Myös koro­na­ro­kot­teen jo saa­nei­den tulee hakeu­tua tes­tauk­seen, mikä­li oirei­ta ilme­nee. Koro­na­ro­kot­teet estä­vät hyvin virusin­fek­tio­ta ja viruk­sen erit­ty­mis­tä sekä tart­tu­mis­ta ihmi­ses­tä toi­seen, mut­ta koro­na­ro­ko­tus ei kui­ten­kaan täy­sin pois­ta tar­tun­nan saa­mi­sen ja tar­tut­ta­mi­sen ris­kiä. Eli roko­tet­tu­na­kin voit mah­dol­li­ses­ti tar­tut­taa mui­ta. Koro­na­vi­rus­ro­ko­te tar­jo­aa suo­jaa eri­tyi­ses­ti koro­na­vi­ruk­sen vaka­via tau­ti­muo­to­ja vastaan.

Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la.

Koro­na­ti­lan­tees­ta tiedottaminen

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä on kesä­tauol­la ja kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran 5.8.2021 tai aiem­min mikä­li koro­na­ti­lan­ne oleel­li­ses­ti muut­tuu alu­eel­la. Soi­te tie­dot­taa koro­na­ti­lan­tees­ta hei­nä­kuus­sa aina maa­nan­tai­sin, jol­loin päi­vi­täm­me tilan­ne­ku­van sekä koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­rin Soi­ten koronasivustolle.

Tie­do­tam­me koro­na­ti­lan­tees­ta suun­ni­tel­lun tie­do­tusai­ka­tau­lun ulko­puo­lel­la vain, mikä­li tilan­ne­ku­va muut­tuu olennaisesti.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media