omaolo.fi Rokotukset
05.11.2020

Mobii­li­so­vel­lus avuk­si koro­na­vi­rus­po­ti­lai­den koti­seu­ran­taan Soitessa

Kes­ki-Poh­jan­maan sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­kun­tayh­ty­mä Soi­te on aloit­ta­nut koro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­nei­den koti­seu­ran­nan mobii­li­so­vel­luk­sen avul­la. Sovel­lus suju­voit­taa koro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­neen seu­ran­taa ja mah­dol­lis­taa vies­tit­te­lyn Soi­ten ammat­ti­lai­sen kans­sa.   

Koro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­nei­den voin­ti voi muut­tua nopeas­ti ja sik­si päi­vit­täi­nen oirei­den seu­ran­ta on tär­ke­ää. Kun koro­na­vi­rus­tar­tun­ta on todet­tu, koro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­nut saa Soi­ten infek­tioi­den tor­jun­tayk­si­köl­tä ohjeet lada­ta äly­pu­he­li­meen­sa Bud­dyCa­re ‑mobii­li­so­vel­luk­sen, jon­ka kaut­ta kerä­tään kotie­ris­tyk­sen ajan tie­toa sai­ras­tu­neen oirei­den kehit­ty­mi­ses­tä. Mikä­li ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lais­ten aset­ta­mat raja-arvot ylit­ty­vät oirei­den osal­ta, Soi­ten infek­tioi­den tor­jun­tayk­si­kön hen­ki­lö­kun­ta saa täs­tä häly­tyk­sen omaan työ­ka­luun­sa ja sai­ras­tu­nut saa ajois­sa avun oireisiinsa.

Oire­ky­se­lyi­den lisäk­si koro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­nut voi Bud­dyCa­re ‑sovel­luk­sen kaut­ta olla yhtey­des­sä hoi­to­hen­ki­lö­kun­taan ja samoin hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta voi olla yhtey­des­sä sai­ras­tu­nee­seen. Sovel­luk­sen käyt­tö tuo koro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­neil­le mie­len­rau­haa, sil­lä he tie­tä­vät, että hei­dän voin­ti­aan seu­ra­taan etä­nä ja sovel­luk­sen kaut­ta saa tar­vit­taes­sa hel­pos­ti yhtey­den Soi­ten ammat­ti­lai­seen. Mobii­li­so­vel­luk­sen kaut­ta voi­daan jakaa myös tär­ke­ää ja ajan­koh­tais­ta tie­toa sovel­luk­sen käyttäjille.

Mobii­li­so­vel­lus hel­pot­taa Soi­ten hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan työ­tä auto­ma­ti­soi­mal­la oire­ky­se­lyi­den kerää­mi­sen. Tähän saak­ka poti­lai­siin on oltu yhtey­des­sä puhe­li­mit­se ja tie­to­ja kerät­ty manu­aa­li­ses­ti tau­luk­ko­muo­toon. Sovel­luk­sen myö­tä hen­ki­lö­kun­nan soit­te­lu-urak­ka vähe­nee ja resurs­se­ja vapau­tuu enem­män tar­tun­nan jäljitystyöhön.

Bud­dy Care ‑mobii­li­so­vel­lus on ennes­tään ollut käy­tös­sä Soi­ten sisä­tau­tien polikli­ni­kal­la pak­sun­suo­len tähys­tyk­seen tule­vil­le poti­lail­le. Kevään 2020 aika­na Bud­dy Healthca­re kehit­ti sovel­luk­ses­ta ver­sion, jon­ka avul­la sai­raa­lat voi­vat seu­ra­ta koro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­nei­den oirei­ta etä­nä. Soi­te aloit­ti jär­jes­tel­män käy­tön koro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­nei­den seu­ran­nas­sa marraskuussa.

Soi­tes­sa on aktii­vi­ses­ti hyö­dyn­net­ty säh­köi­siä kana­via koro­na­vi­rus­ti­lan­tees­sa: ajan koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen Soi­ten dri­ve in ‑pis­tee­seen voi vara­ta Omaolo-sovel­luk­sen kaut­ta ja koro­na­vi­rus­tes­tin tulok­sen voi saa­da teks­ti­vies­til­lä kän­nyk­kään. Bud­dyCa­re ‑sovel­lus tuo säh­köi­sen pal­ve­lun myös koro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­neel­le. Säh­köi­set pal­ve­lut täy­den­tä­vät Soi­ten mui­ta asioin­ti- ja hoitokäytäntöjä.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media