omaolo.fi Rokotukset

Näyt­teen­o­ton jälkeen

Koro­na­vi­rus­näyt­teen­o­ton jäl­keen sinun tulee olla koti­ka­ran­tee­nis­sa vas­tauk­sen saa­pu­mi­seen asti. Vas­tauk­sen saa­mi­ses­sa kes­tää kes­ki­mää­rin 1–5 vrk. Koro­na­vi­rus­tes­tin vas­tauk­sen voi saa­da teks­ti­vies­til­lä kän­nyk­kään tai sen voi kat­soa Oma­kan­ta-pal­ve­lus­ta tai vas­taus­ta voi kysyä omal­ta ter­veys­a­se­mal­ta.

Mikä­li koro­na­tes­ti­tu­lok­se­si on posi­tii­vi­nen, ottaa Soi­ten infek­tioi­den tor­jun­tayk­sik­kö sinuun yhteyt­tä puhelimitse.

Mikä­li voin­ti­si huo­no­nee, ota yhteyt­tä yhteis­päi­vys­tyk­seen puh. 116 117 (yli 16-vuo­ti­aat) tai las­ten päi­vys­tyk­seen puh. 06 826 4444 (alle 16-vuo­ti­aat). Muis­ta mai­ni­ta puhe­lun yhtey­des­sä, että sinul­ta on otet­tu koronanäyte.

Jos sinul­la tode­taan koronavirustartunta

Mikä­li koro­na­tes­ti­tu­lok­se­si on posi­tii­vi­nen, ottaa Soi­ten infek­tioi­den tor­jun­tayk­sik­kö sinuun yhteyt­tä puhe­li­mit­se jat­ko­toi­men­pi­tei­tä var­ten. Soi­ten infek­tioi­den tor­jun­tayk­sik­kö alkaa seu­ra­ta voin­tia­si aktii­vi­ses­ti koko kotie­ris­tyk­sen ajan. Koro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­nei­den voin­ti voi muut­tua nopeas­ti ja sik­si päi­vit­täi­nen oirei­den seu­ran­ta on tärkeää.

Bud­dy Care ‑mobii­li­so­vel­luk­sel­la seu­ra­taan vointiasi

Kun koro­na­vi­rus­tar­tun­ta on todet­tu, koro­na­vi­ruk­seen saat Soi­ten infek­tioi­den tor­jun­tayk­si­köl­tä ohjeet lada­ta äly­pu­he­li­mee­si Bud­dy Care ‑mobii­li­so­vel­lus, jon­ka kaut­ta kerä­tään kotie­ris­tyk­sen ajan tie­toa oirei­de­si kehit­ty­mi­ses­tä. Mikä­li ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lais­ten aset­ta­mat raja-arvot ylit­ty­vät oirei­den osal­ta, Soi­ten infek­tioi­den tor­jun­tayk­si­kön hen­ki­lö­kun­ta saa täs­tä häly­tyk­sen omaan työ­ka­luun­sa ja saat ajois­sa avun oireisiisi.

Bud­dy Care ‑sovel­luk­sen kaut­ta voit myös olla yhtey­des­sä Soi­ten hoi­to­hen­ki­lö­kun­taan ja samoin hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta voi olla yhtey­des­sä sinuun. Sovel­luk­sen kaut­ta saat siis tar­vit­taes­sa hel­pos­ti yhtey­den Soi­ten ammattilaiseen. 

Mobii­li­so­vel­luk­sen kaut­ta voi­daan jakaa myös tär­ke­ää ja ajan­koh­tais­ta tie­toa koronaviruksesta. 

Link­ki: Karan­tee­ni ja eris­tys (THL)

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media