omaolo.fi Rokotukset

Näyt­teen­o­ton jälkeen

Koro­na­vi­rus­näyt­teen­o­ton jäl­keen sinun tulee olla koti­ka­ran­tee­nis­sa vas­tauk­sen saa­pu­mi­seen asti. Vas­tauk­sen saa­mi­ses­sa kes­tää kes­ki­mää­rin 1–5 vrk. Koro­na­vi­rus­tes­tin vas­tauk­sen voi saa­da teks­ti­vies­til­lä kän­nyk­kään tai sen voi kat­soa Oma­kan­ta-pal­ve­lus­ta tai vas­taus­ta voi kysyä omal­ta ter­veys­a­se­mal­ta.

Jos tes­ti­tu­lok­se­si on positiivinen

Mikä­li koro­na­tes­ti­tu­lok­se­si on posi­tii­vi­nen, saat teks­ti­vies­tin, jos­sa on lyhyet toi­min­taoh­jeet, joi­den mukaan toi­mia. Tutus­tu ohjei­siin huo­lel­li­ses­ti. Yli 60-vuo­tiai­siin ollaan yhtey­des­sä puhe­li­mit­se, mikä­li tes­ti­tu­los on positiivinen. 

Tar­tun­nan saa­nei­den pitää vält­tää lähi­kon­tak­te­ja mui­hin ihmi­siin vähin­tään vii­den päi­vän ajan. Lie­väs­ti oireis­ten ei tar­vit­se tämän jäl­keen olla yhtey­des­sä Soi­ten infek­tio­yk­sik­köön, jos ennen eris­tyk­sen päät­ty­mis­tä on kak­si oiree­ton­ta päivää. 

Lisä­tie­toa:

Mikä­li voin­ti­si huo­no­nee, ota yhteyt­tä yhteis­päi­vys­tyk­seen puh. 116 117 (yli 16-vuo­ti­aat) tai las­ten päi­vys­tyk­seen puh. 06 826 4444 (alle 16-vuo­ti­aat). Muis­ta mai­ni­ta puhe­lun yhtey­des­sä, että sinul­ta on otet­tu koronanäyte.

Link­ki: Karan­tee­ni ja eris­tys (THL)

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media