omaolo.fi Rokotukset
24.03.2022

Nel­jän­nen annok­sen koro­na­ro­ko­tuk­set alka­vat 80 vuot­ta täyt­tä­neil­le sekä iäk­käil­le pal­ve­lua­su­mi­sen asiak­kail­le Soitessa

Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tos THL on suo­sit­ta­nut aluei­ta aloit­ta­maan nel­jän­sien koro­na­ro­ko­tean­nok­sien anta­mi­sen kai­kil­le 80 vuot­ta täyt­tä­neil­le sekä lai­tok­sis­sa ja hoi­va­ko­deis­sa asu­vil­le iäk­käil­le. Nel­jän­sien roko­tean­nok­sien anta­mi­nen aloi­te­taan Soi­ten roko­tus­kes­kuk­sis­sa välit­tö­mäs­ti ja myös pal­ve­lua­su­mi­sen yksi­köis­sä mah­dol­li­sim­man nopeas­ti. Nel­jäs roko­tean­nos voi­daan antaa, kun kol­man­nes­ta annok­ses­ta on kulu­nut vähin­tään 3 kuu­kaut­ta tai kah­des­ta rokot­tees­ta ja sai­ras­te­tus­ta koro­na­tau­dis­ta on kulu­nut vähin­tään 3 kuukautta.

Nel­jän­sil­lä annok­sil­la pyri­tään tehos­ta­maan ikäih­mis­ten suo­jaan vaka­vaa, sai­raa­la­hoi­tois­ta tau­tia vas­taan sekä ennen kaik­kea vähen­tä­mään iäk­käi­den koro­nas­ta joh­tu­via kuo­le­mia. THL suo­sit­taa anta­maan nel­jän­net annok­set ripeäs­ti, sil­lä niil­lä pyri­tään tehos­ta­maan iäk­käi­den suo­jaa juu­ri nyt epi­de­mian olles­sa voimakkaimmillaan.

Jos 80 vuot­ta täyt­tä­nyt tai iäk­käi­den hoi­va­ko­dis­sa asu­va on saa­nut kol­me roko­tean­nos­ta ja sen lisäk­si sai­ras­ta­nut koro­na­vi­rus­tau­din, hän ei tois­tai­sek­si tar­vit­se nel­jät­tä rokoteannosta.

Roko­tuk­set Soi­ten rokotuskeskuksissa

80 vuot­ta täyt­tä­nei­den on mah­dol­lis­ta saa­da 4. roko­tean­nos täs­tä päi­väs­tä läh­tien Soi­ten roko­tus­kes­kuk­sis­sa aukio­loai­ko­jen puit­teis­sa. Edel­ly­tyk­se­nä on, että kol­man­nes­ta annok­ses­ta on kulu­nut 3 kuu­kaut­ta. Roko­tuk­seen voi tul­la ajan­va­rauk­sen kaut­ta tai hakeu­tu­mal­la ajan­va­rauk­set­to­maan walk-in-rokotukseen.

Ajan­va­rauk­set­to­maan walk-in-roko­tus­päi­vään roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Lisä­tie­toa ja walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi edel­leen vara­ta netis­sä https://soite.terveytesi.fi tai puhe­li­mit­se nume­ros­ta 06 828 7488 (puhe­lin­ai­ka: ma-to klo 9–15 ja pe klo 9–14) tai omas­ta ter­veys­kes­kuk­ses­ta. Säh­köi­seen ajan­va­rauk­seen ava­tut ajat käy­vät myös nel­jän­nen rokot­teen ajan varaamiseen.

Roko­tuk­set iäk­käil­le pal­ve­lua­su­mi­sen asiakkaille

Pal­ve­lua­su­mi­sen yksi­köis­sä asu­vil­le nel­jäs koro­na­ro­ko­te anne­taan Soi­ten asu­mi­syk­si­kös­sä. Roko­tuk­set Soi­ten pal­ve­lua­su­mi­sen yksi­köis­sä alka­vat lähiai­koi­na, kun asuk­kai­den sai­ras­te­tut koro­na­vi­rus­tar­tun­nat on sel­vi­tet­ty. Kol­me roko­tusan­nos­ta saa­neen ja tau­din sai­ras­ta­neen ei tar­vit­se ottaa nel­jät­tä koronarokotetta.

THL:n mukaan iäk­käi­den hoi­va­ko­deis­sa nel­jän­siä annok­sia suo­si­tel­laan kai­kil­le ilman var­si­nais­ta alai­kä­ra­jaa. Nel­jät­tä annos­ta ei kui­ten­kaan kat­so­ta tar­peel­li­sek­si esi­mer­kik­si kehi­tys­vam­mais­ten hoi­va­ko­deis­sa asu­vil­le nuo­rem­mil­le hen­ki­löil­le, vaan suo­si­tus kos­kee nime­no­maan iäkkäitä.

Kuten aiem­pien­kin annos­ten koh­dal­la, pää­tös ter­vey­den­ti­lal­taan hau­raan ihmi­sen rokot­ta­mi­ses­ta teh­dään aina tapaus­koh­tai­ses­ti har­ki­ten yhteis­työs­sä hoi­ta­van lää­kä­rin, roko­tet­ta­van ja hänen omais­ten­sa kans­sa. THL suo­sit­te­lee, että esi­mer­kik­si saat­to­hoi­dos­sa ole­via ihmi­siä, joi­den aktii­vi­nen hoi­to on lope­tet­tu, ei roko­te­ta sys­te­maat­ti­ses­ti. Syy­nä on, että väliai­kai­sen kuu­meen tapai­set ylei­set hait­ta­vai­ku­tuk­set voi­vat hei­ken­tää hen­ki­lön tilaa. Roko­tuk­set luo­ki­tel­laan aktii­vi­hoi­dok­si, ja sama käy­tän­tö kos­kee koro­na­ro­ko­tus­ten lisäk­si myös esi­mer­kik­si influenssarokotuksia.

Rokot­teet

Nel­jän­si­nä annok­sia suo­si­tel­laan ensi­si­jai­ses­ti mRNA-rokot­tei­ta eli koko­nais­ta annos­ta BioN­Tec-Pfize­rin Comir­na­tya tai puo­li­kas­ta annos­ta Moder­nan Spi­ke­vaxia, kos­ka näi­den val­mis­tei­den käy­tös­tä nel­jän­te­nä annok­se­na on maa­il­mal­ta ker­ty­nyt eni­ten käyt­tö­ko­ke­mus­ta ja tut­ki­mus­tie­toa. Nel­jän­te­nä annok­se­na voi­daan kui­ten­kin antaa myös Jans­se­nin roko­tet­ta tai Nuvaxovid-rokotetta.

Lisä­tie­toa THL:n tie­dot­tees­sa.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media