omaolo.fi Rokotukset

Ohjeet koro­na­vi­rus­tau­tia sairastavalle

Sivu päi­vi­tet­ty 2.5.2022

Jos sinul­la on todet­tu koro­na­vi­rus­tar­tun­ta labo­ra­to­rio­var­men­ne­tul­la koro­na­vi­rus­tes­til­lä, saat tie­don teks­ti­vies­tit­se Soi­tel­ta. Nou­da­ta saa­mia­si viranomaisohjeita.

Jos olet saa­nut posi­tii­vi­sen tulok­sen koti­tes­tis­tä, olet perus­ter­ve, sinul­la on lie­viä hen­gi­tys­tie­oi­rei­ta ja yleis­voin­ti­si on hyvä, etkä tar­vit­se A‑todistusta työ­nan­ta­jal­le, ei yleen­sä ole tar­vet­ta ottaa yhteyt­tä ter­vey­den­huol­toon tai hakeu­tua ter­vey­den­huol­lon koronavirustestiin. 

Koti­tes­tin perus­teel­la oma työ­ter­veys tai ter­veys­kes­kus voi kir­joit­taa 5 vuo­ro­kau­den sai­ras­lo­ma­to­dis­tuk­sen yhtey­de­no­tol­la. Mikä­li tar­vit­set A‑todistusta tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­haa var­ten työ­nan­ta­jal­le, posi­tii­vi­nen koti­tes­ti­tu­los tulee var­men­taa ter­vey­den­huol­los­sa. A‑todistuksen suh­teen tulee olla yhtey­des­sä omaan työ­ter­vey­tee­si tai ter­veys­kes­kuk­seen. Infek­tioi­den tor­jun­tayk­sik­kö ei kir­joi­ta enää A‑todistuksia.

Posi­tii­vi­nen koti­tes­ti­tu­los voi­daan var­men­taa ter­vey­den­huol­los­sa, jos:

Posi­tii­vi­nen koronanäyte

Soi­tes­sa posi­tii­vi­sek­si tes­ta­tuil­le hen­ki­löl­le lähe­te­tään teks­ti­vies­ti, jos­sa on toi­min­taoh­jeet. Lue ohjeet huo­lel­li­ses­ti. Yli 60-vuo­tiai­siin pyri­tään ole­maan yhtey­des­sä puhe­li­mit­se, mikä­li tes­ti­tu­los on positiivinen.

Koto­na sai­ras­ta­van eris­ty­sai­ka on 5 vuo­ro­kaut­ta oirei­den alka­mis­päi­väs­tä tai näyt­teen­ot­to­päi­vä­mää­räs­tä las­kien roko­te­suo­jas­ta riip­pu­mat­ta. Oirei­den alka­mis­päi­vä tai näyt­teen­ot­to­päi­vä on 0‑päivä. Kont­rol­li­näyt­tei­tä ei tar­vit­se ottaa. Kotie­ris­tyk­sen aika­na tulee vält­tää kaik­kia kodin ulko­puo­li­sia kontakteja.

Eris­tyk­sen voi lopet­taa oma­toi­mi­ses­ti kun oirei­den alus­ta on kulu­nut vähin­tään 5 vuo­ro­kaut­takuu­me on pois­sa ja muut oireet ovat sel­väs­ti vähe­ne­mäs­sä. Mikä­li voi­mak­kaat oireet jat­ku­vat, on sai­ras­tu­neen otet­ta­va yhteys omaan ter­veys­kes­kuk­seen tai työ­ter­vey­teen sai­ras­lo­man kir­joit­ta­mis­ta var­ten. Kui­va yskä ja haju/makuaistin muu­tos eivät edel­ly­tä eris­tyk­sen jatkamista.

COVID-19 koti­tes­taus

Posi­tii­vi­seen koti­tes­ti­tu­lok­seen on suh­tau­dut­ta­va samoin kuin viral­li­sel­la tes­til­lä saa­tuun posi­tii­vi­seen tulok­seen. Sai­ras­tu­neen eris­ty­sai­ka on vähin­tään 5 vuo­ro­kaut­ta oirei­den alka­mis­päi­väs­tä tai näyt­teen­ot­to­päi­vä­mää­räs­tä laskien.

Mikä­li koti­tes­ti­si on nega­tii­vi­nen ja olet oirei­nen, tes­ti kan­nat­taa tois­taa usea­na peräk­käi­se­nä päi­vä­nä tai kah­den päi­vän välein.

Koti­tes­tin nega­tii­vi­nen tulos ei tar­koi­ta, ettei­kö koro­na­vi­ruk­sen itä­mi­sai­ka voi olla meneil­lään ja tau­ti todet­ta­vis­sa myö­hem­min. On tär­ke­ää, että väl­tät oirei­se­na kon­tak­te­ja vähin­tään vii­den vuo­ro­kau­den ajan.

Kun sai­ras­tut:

Link­ki: Tukos­ris­kiar­vio koro­na­tau­tia sairastavalle

Mil­loin sai­ras­tu­mi­sen jäl­keen voi pala­ta töihin?

Voit pala­ta töi­hin eris­tyk­sen pur­kaan­tu­mi­sen jäl­keen, eli kun näytteenottopäivästä/ oirei­de­na­lus­ta on kulu­nut 5 vuo­ro­kaut­ta, kuu­me on pois­sa ja muut oireet ovat sel­keäs­ti lievittyneet.

Jos olet ollut sai­raa­las­sa, sinun pitää pysyä koto­na eris­tyk­ses­sä, kun­nes oirei­den alus­ta on kulu­nut vähin­tään 10 vuorokautta.

Haju- tai makuais­tin muu­tos tai lie­vä ärsy­ty­sys­kä ei edel­ly­tä eris­tyk­sen jatkamista.

Samas­sa talou­des­sa asu­vat henkilöt

Huo­mioi­ta­vaa koro­na­po­si­tii­vi­sen (kotitesti/laboratoriovarmennettu) hen­ki­lön kans­sa samas­sa talou­des­sa asu­vil­le:

Koro­na­vi­ruk­sel­le altis­tu­neet henkilöt

Koro­na­vi­rus­tau­dil­le altis­tu­nei­ta hen­ki­löi­tä ei ase­te­ta enää tar­tun­ta­tau­ti­lain­mu­kai­seen karan­tee­niin. Oiree­ton altis­tu­nut seu­raa vointiaan.

Koro­na­vi­rus­tau­tiin sopi­via oirei­ta ovat: yskä, nuha, kurk­ku­ki­pu, kuu­me, lihas­ki­vut, pään­sär­ky ja väsy­mys. Lie­vis­sä oireis­sa voi teh­dä koti­tes­tin, mikä­li ei kuu­lu ris­ki­ryh­mään. Posi­tii­vi­nen koti­tes­ti­tu­los voi­daan var­mis­taa ter­vey­den­huol­los­sa aiem­min yllä mai­ni­tuis­sa tapauk­sis­sa. Ajan koro­na­näyt­teen­ot­toon voi vara­ta säh­köi­ses­ti täyt­tä­mäl­lä Omaolo-pal­ve­lun koro­na­oi­rear­vion osoit­tees­sa omaolo.fi tai koro­na­neu­von­ta­nu­me­ros­ta puh. 06 828 7499, ma-su klo 8–16.

Koro­na­vi­ruk­sel­le altis­tu­nei­den lähi­kon­tak­tien informointi

Ker­ro sai­ras­tu­mi­ses­ta­si hen­ki­löil­le, joi­hin sinul­la on ollut lähei­nen kon­tak­ti (yli 30 min sisä­ti­lois­sa). Pyy­dä tar­tun­nal­le altis­tu­nei­ta vält­tä­mään kon­tak­te­ja vii­den päi­vän ajan sii­tä, kun vii­mek­si tapa­sit­te, käyt­tä­mään FFP-hen­gi­tyk­sen­suo­jain­ta tai kirur­gis­ta suu-nenä­suo­jus­ta ja nou­dat­ta­maan hyvää käsi­hy­gie­ni­aa mui­ta ihmi­siä tava­tes­sa. Tar­tut­ta­vuus voi alkaa 48 h ennen oirei­den alka­mis­ta. Oireet­to­mien ei tar­vit­se hakeu­tua koro­na­vi­rus­tes­tiin tai olla yhtey­des­sä terveydenhuoltoon.

Tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­ha kor­vaa ansion­me­ne­tyk­sen karan­tee­nin ja eris­tyk­sen aikana

Kela voi mak­saa tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­haa, kun työn­te­ki­jä on mää­rät­ty ole­maan pois­sa työs­tään jon­kin tar­tun­ta­tau­din, esi­mer­kik­si koro­na­vi­ruk­sen, leviä­mi­sen estä­mi­sek­si. Alle 16-vuo­ti­aan huol­ta­jal­la on oikeus tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­haan, jos lap­si on sai­ras­taa koro­na­vi­rus­tau­tia ja huol­ta­ja ei voi teh­dä etätöitä.

Tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­has­sa ei ole oma­vas­tuu­ai­kaa, ja se kor­vaa täy­si­mää­räi­ses­ti työs­tä pois­sao­lon aiheut­ta­man ansion­me­ne­tyk­sen. Työn­te­ki­jän päi­vä­ra­ha mää­räy­tyy sen pal­kan mukaan, jon­ka hän oli­si saa­nut, jos hän oli­si ollut töis­sä. Yrit­tä­jän päi­vä­ra­ha mää­räy­tyy työs­tä pois­sao­lon alkaes­sa voi­mas­sa ole­van YEL- tai MYEL-vuo­si­työ­tu­lon perusteella.

Kela tar­vit­see tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­han mak­sa­mis­ta var­ten kun­nan tai sai­raan­hoi­to­pii­rin tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­van lää­kä­rin pää­tök­sen. Ole yhtey­des­sä omaan työ­ter­vey­teen tai ter­veys­kes­kuk­seen, mikä­li tar­vit­set työ­nan­ta­jal­le A‑todistuksen.

Altis­tus­ti­lan­teet hoi­to­lai­tok­sis­sa ja hoivakotiyksiköissä

Koro­na-altis­tus­ti­lan­teis­sa yksi­kön esi­hen­ki­lön tulee olla välit­tö­mäs­ti yhtey­des­sä tar­tun­ta­tau­ti­hoi­ta­jaan hoi­to­lai­to­se­pi­de­mian ehkäisemiseksi.

Kun hoi­dat sairastunutta:

Kun hoi­dat sai­ras­ta lasta:

Väli­tön­tä hoi­toa vaa­ti­vat oireet lapsilla:

Alla ole­vat ohjeet päte­vät aina tau­di­nai­heut­ta­jas­ta tai perus­sai­rau­des­ta riip­pu­mat­ta. 

Jos lap­si sai­ras­tuu ja hänel­le tulee jokin seu­raa­vis­ta oireis­ta, hakeu­tu­kaa mah­dol­li­sim­man pian lää­kä­rin hoitoon: 

Sii­voa­mi­nen, pyy­kin­pe­su ja puhtaanapito:

Lisä­tie­toa THL:n verk­ko­si­vuil­la.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media