omaolo.fi Rokotukset

Ohjeet tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jil­le Soi­ten alueella

Päi­vi­tet­ty 25.8.2021

Län­si- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to lin­jaa Soi­ten alu­een kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­sis­ta. Rajoi­tuk­set päi­vi­te­tään Soi­ten alu­eel­lis­ten mää­räys­ten ja suo­si­tus­ten sivul­le. Lisä­tie­toa löy­dät AVI:n sivuil­ta.

Tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­ses­sä tulee huo­mioi­da AVI:n 23.8.2021 anta­ma kokoon­tu­mis­ra­joi­tus sekä STM:n 19.8.2021 ohjaus­kir­jees­sä tode­tut seikat.

Esi­mer­kik­si tapah­tu­mat, jois­sa myy­dään ylei­söl­le pää­sy­lip­pu­ja, ovat sel­lai­sia, jois­sa tulee huo­mioi­da AVI:n ja STM:n linjaukset.

Tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jäl­lä on vas­tuu ottaa huo­mioon koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen ehkäisy

Tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jien tulee var­mis­taa tar­tun­ta­tau­ti­lain 58 c pykä­län mukai­set hygie­nia­käy­tän­nöt tapah­tu­mis­sa koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­sen estä­mi­sek­si. Tapah­tu­mis­sa on varmistettava:

Yli 50 hen­gen ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­sa jär­jes­tä­jän tulee laa­tia kir­jal­li­nen suun­ni­tel­ma koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen ehkäi­se­mi­sek­si. Suun­ni­tel­ma suo­si­tel­laan toi­mi­tet­ta­van myös Soi­ten tar­tun­ta­tau­ti­tii­mil­le säh­kö­pos­til­la: infektioidentorjunta@soite.fi Kir­jal­lis­ta suun­ni­tel­maa ei tar­vit­se laa­tia yksi­tyis­ti­lai­suuk­sis­ta, kuten häät, val­mis­tu­jai­set tai hau­ta­jai­set, mut­ta näis­sä­kin tulee huo­mioi­da koronaturvallisuusohjeet.

Yli 500 hen­gen ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­sa jär­jes­tä­jän tulee toi­mit­taa kak­si viik­koa etu­kä­teen Soi­ten tar­tun­ta­tau­ti­tii­mil­le (infektioidentorjunta@soite.fi) suun­ni­tel­ma, joka käy­dään tar­vit­taes­sa läpi yhdes­sä tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jän kanssa.

Suun­ni­tel­maa laa­dit­taes­sa tutus­tu seu­raa­viin ohjeisiin:

Tutus­tu Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö ja THL 31.5.2021 päi­vit­tä­mä ohje tapah­tu­man­jär­jes­tä­jil­le.  

Tutus­tu myös Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton ohjeis­tuk­seen tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jil­le: https://avi.fi/usein-kysytyt-kysymykset#C

Suun­ni­tel­man sisäl­lön voi laa­tia näi­hin ohjeis­tuk­siin perustuen.

Tutus­tu myös seu­raa­viin sivui­hin ja ohjeisiin:

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön Tur­val­li­set tapah­tu­mat ‑työ­ryh­män hankesivu

Työ­ter­veys­lai­tok­sen ohjeet palvelualoille 

Työ­ter­veys­lai­tok­sen ohjeet sii­vouk­seen 

Suo­ja­kä­si­nei­den käyttöohjeet

Suo­ja­mas­kien käyt­tö­oh­jeet 

Tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jäl­lä on vel­voi­te toi­mia mah­dol­li­sen koro­na­vi­rus­tar­tun­nan tapauksessa

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media