omaolo.fi Rokotukset
20.12.2021

Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien 5–11-vuotiaiden las­ten koro­na­ro­ko­tuk­set alka­vat Soitessa

Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tos (THL) on laa­ti­nut kun­nil­le eril­li­set ohjeet 5–11-vuotiaiden lää­ke­tie­teel­li­sis­tä ris­ki­ryh­mis­tä koro­na­ro­ko­tuk­sia var­ten. Las­ten roko­tuk­siin tar­vit­ta­via roko­te­val­mis­tei­ta on saa­pu­nut Suo­meen ja Soi­teen. Lisää rokot­tei­ta on tulos­sa tam­mi­kuus­sa 2022. Soi­te aloit­taa lää­ke­tie­teel­li­siin ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien 5–11-vuotiaiden las­ten roko­tuk­set vie­lä tämän vuo­den puo­lel­la ja roko­tuk­set jat­ku­vat tammikuussa.

Las­ten tie­tyt perus­sai­rau­det voi­vat lisä­tä vai­kean koro­na­tau­din ris­kiä tai koro­nain­fek­tio voi pahen­taa lap­sen tiet­ty­jen perus­sai­rauk­sien oirei­ta. Roko­tus­ta suo­si­tel­laan näi­hin ryh­miin kuu­lu­vil­le 5–11-vuotiaille lap­sil­le. Suu­rin osa näis­tä sai­rauk­sis­ta on erit­täin harvinaisia.

THL:n ohjeis­tuk­ses­sa las­ten lää­ke­tie­teel­li­siä ris­ki­ryh­miä koro­na­tau­din osal­ta ovat seuraavat:

 • elinsiirto tai kantasolusiirto
 • voimakas immunosuppressiivinen hoito tai voimakas immuunivajaustila
 • krooniset keuhkosairaudet
 • osa lasten sydänsairauksista
 • krooninen munuaissairaus
 • vaikea krooninen maksasairaus
 • lihavuus (ISO-BMI 30 tai enemmän)
 • lastenneurologiset potilaat, joilla on hengitysvaje ja/tai lisääntynyt infektioherkkyys
 • Downin oireyhtymä
 • tyypin 1 ja 2 diabetes
 • astma ja säännöllinen hengitettävä kortisonilääkitys

Käy­tän­nös­sä lap­si on näi­den perus­sai­rauk­sien joh­dos­ta aina Soi­ten Las­ten­sai­raa­lan jat­ku­vis­sa kont­rol­leis­sa. Mikä­li olet epä­var­ma kuu­luu­ko lap­se­si mai­nit­tui­hin ris­ki­ryh­miin, voit kysyä asi­aa las­ta hoi­ta­val­ta lää­kä­ril­tä tai yli­lää­kä­ri Andreas Blanco Sequei­rok­sel­ta (abs@soite.fi).

Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien 5–11-vuotiaiden roko­tuk­set Soitessa

Soi­ten alu­eel­la ris­ki­ryh­miin kuu­lu­via 5–11-vuotiaita roko­te­taan tiet­tyi­nä päi­vi­nä Soi­ten Las­ten sai­raa­las­sa ilman ajan­va­raus­ta sekä tie­tyis­sä Soi­ten roko­tus­kes­kuk­sis­sa ajan­va­rauk­sel­la tammikuussa.

Walk-in-roko­tuk­set Soi­ten Las­ten sairaalassa

Lää­ke­tie­teel­li­siin ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le 5–11-vuotiaille lap­sil­le jär­jes­te­tään koro­na­ro­ko­tuk­set ilman ajan­va­raus­ta, walk-in-peri­aat­teel­la Soi­ten Las­ten sai­raa­las­sa seu­raa­vi­na päivinä:

 • ma 27.12. klo 15-19
 • ti 28.12. klo 15-19
 • to 30.12. klo 15-19

Roko­tuk­set roko­tus­kes­kuk­sis­sa ajanvarauksella

Lää­ke­tie­teel­li­siin ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le 5–11-vuotiaille lap­sil­le jär­jes­te­tään koro­na­ro­ko­tuk­sia ajan­va­rauk­sel­la Soi­ten Kok­ko­lan ja Kan­nuk­sen roko­tus­kes­kuk­sis­sa tam­mi­kuus­sa 2022. Aika vara­taan Soi­ten Oma­hoi­to-pal­ve­lus­ta netin kaut­ta. Aiko­ja ava­taan säh­köi­seen ajan­va­rauk­seen täl­lä vii­kol­la (vko 51) ja vii­meis­tään 24.12.2021 on kaik­ki ajat varattavissa.

Säh­köi­nen ajan­va­raus netis­sä Oma­hoi­to-pal­ve­lus­sa osoit­tees­sa: https://soite.terveytesi.fi on avoin­na 24/7.

 • Omahoito-palveluun tulee kirjautua omilla pankkitunnuksilla (tai muulla vahvalla tunnistautumisella), jolloin ajan voi varata itselleen tai alle 12-vuotiaalle.
 • Päivät, jolloin on vapaita aikoja tarjolla näkyvät nettikalenterissa vihreällä.

Jat­ko­ro­ko­tuk­sis­ta infor­moi­daan myö­hem­min tarkemmin.

Useim­mat 5–11-vuotiaat eivät ole kyke­ne­viä päät­tä­mään hoi­dos­taan itse ja heil­le ei anne­ta koro­na­ro­ko­tet­ta ilman van­hem­pien suos­tu­mus­ta. Roko­tus­pää­tök­seen tar­vi­taan kaik­kien huol­ta­jien kir­jal­li­nen suostumus. 

Roko­te

5–11-vuotiaille annet­ta­va koro­na­ro­ko­te on BioN­Tech-Pfize­rin Comir­na­ty, jos­ta lap­sil­le käy­te­tään nime­no­maan täl­le ikä­ryh­mäl­le tar­koi­tet­tua pie­nem­män annok­sen sisäl­tä­vää valmistetta.

Mui­ta kuin lää­ke­tie­teel­li­siin ris­ki­ryh­miin kuu­lu­via alle 12-vuo­tiai­ta ei tois­tai­sek­si roko­te­ta Suo­mes­sa. Kan­sal­li­nen roko­tus­asian­tun­ti­ja­ryh­mä (KRAR) ja THL arvioi­vat par­hail­laan tuli­si­ko kai­kil­le 5–11-vuotiaille tar­jo­ta koro­na­ro­ko­te. Pää­tök­sen roko­tuk­sis­ta teke­vät sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö sekä valtioneuvosto.

Tar­kem­paa tie­toa asias­ta THL:n tie­dot­tees­sa.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media