omaolo.fi Rokotukset

Saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­te

Ter­ve­tu­loa, tämä on orga­ni­saa­tion Kes­ki-Poh­jan­maan sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­kun­tayh­ty­mä Soi­te saavutettavuusseloste.

Tämä saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­te kos­kee pal­ve­lua https://korona.soite.fi/ ja on laa­dit­tu / päi­vi­tet­ty 22.09.2020. Pal­ve­lua kos­kee laki digi­taa­lis­ten pal­ve­lu­jen tar­joa­mi­ses­ta, jos­sa edel­ly­te­tään, että jul­kis­ten verk­ko­pal­ve­lu­jen on olta­va saavutettavia.

Olem­me arvioi­neet pal­ve­lun saa­vu­tet­ta­vuu­den itse käyt­täen SiteImprove-työkalua.


Digi­pal­ve­lun saa­vu­tet­ta­vuu­den tila

Täyt­tää saa­vu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set osittain.

Ei saa­vu­tet­ta­va sisältö

Verk­ko­si­vus­to ei ole vie­lä kai­kil­ta osin vaa­ti­mus­ten mukainen 

Havait­ta­va: Kuvan teks­ti­vas­ti­ne on tie­dos­to­ni­mi
Saa­vut­ta­ma­ton sisäl­tö ja sen puut­teet:
Kuvan teks­ti­vas­ti­ne on tie­dos­to­ni­mi. Kuva on koris­te.
Saa­vu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set, jot­ka eivät täy­ty:
1.1.1 Ei-teks­tu­aa­li­nen sisältö

Havait­ta­va: Teks­tin tai sisäl­lön muo­toi­le­mi­nen
Saa­vut­ta­ma­ton sisäl­tö ja sen puut­teet:
Teks­tin muo­toi­le­mi­seen käy­tet­ty s- tai stri­ke-tun­nis­tei­ta, otsi­kon teks­ti puut­tuu, syöt­tö­ken­täs­sä ei ole kuvaus­ta, sisäl­lön muo­toi­le­mi­seen käy­tet­ty HTML-koo­dia, sivu ei sisäl­lä otsi­koi­ta, teks­tia­lu­ees­sa ei ole seli­tet­tä, merk­ki­paik­koi­hin ei ole lisät­ty sisäl­töä, ei-erot­tu­vat merk­ki­pai­kat, sivul­la ei ole ylä­ta­son otsik­koa, oike­aa teks­ti­tyy­liä ei ole käy­tet­ty.
Saa­vu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set, jot­ka eivät täy­ty:
1.3.1 Infor­maa­tio ja suhteet

Havait­ta­va: Kont­ras­ti ei ole riit­tä­vä
Saa­vut­ta­ma­ton sisäl­tö ja sen puut­teet:
Väri­kont­ras­ti ei ole riit­tä­vä sivus­tol­la.
Saa­vu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set, jot­ka eivät täy­ty:
1.4.3 Kont­ras­ti (mini­mi)

Hal­lit­ta­va: Link­ki­teks­ti, jota käy­te­tään viit­taa­maan use­aan eri koh­tee­seen
Saa­vut­ta­ma­ton sisäl­tö ja sen puut­teet:
Link­ki­teks­ti, jota käy­te­tään viit­taa­maan use­aan eri koh­tee­seen, kuva­lin­kil­lä ei ole teks­ti­vas­ti­net­ta.
Saa­vu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set, jot­ka eivät täy­ty:
2.4.4 Lin­kin tar­koi­tus (kon­teks­tis­sa)

Hal­lit­ta­va: Näky­vä focus
Saa­vut­ta­ma­ton sisäl­tö ja sen puut­teet:
Ele­ment­tiä ei koros­te­ta sii­hen koh­dis­tet­taes­sa yhdel­lä sivul­la.
Saa­vu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set, jot­ka eivät täy­ty:
2.4.7 Näky­vä kohdistus


Hal­lit­ta­va: Lin­kin teh­tä­vä (kon­teks­tis­sa)
Saa­vut­ta­ma­ton sisäl­tö ja sen puut­teet:
Link­ki­teks­ti, jota käy­te­tään viit­taa­maan use­aan eri koh­tee­seen. Kuva­lin­kil­lä ei ole teks­ti­vas­ti­net­ta (1).
Saa­vu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set, jot­ka eivät täy­ty:
2.4.4 Lin­kin tar­koi­tus (kon­teks­tis­sa)


Ymmär­ret­tä­vä: Kuvauk­set ja selit­teet
Saa­vut­ta­ma­ton sisäl­tö ja sen puut­teet:
Syöt­tö­ken­täs­sä ei ole kuvaus­ta. Teks­tia­lu­ees­sa ei ole seli­tet­tä. Nämä vir­heet yhdel­lä sivul­la.
Saa­vu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set, jot­ka eivät täy­ty:
3.3.2 Nimi­la­put tai ohjeet

Toi­min­ta­var­ma: Nimi, roo­li, arvo
Saa­vut­ta­ma­ton sisäl­tö ja sen puut­teet:
Yhdel­lä sivul­la syöt­tö­ken­täs­sä ei ole kuvaus­ta, eikä teks­tia­lu­ees­sa ei ole seli­tet­tä.
Saa­vu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set, jot­ka eivät täy­ty:
4.1.2 Nimi, roo­li, arvo

Huo­ma­sit­ko saa­vu­tet­ta­vuus­puut­teen digi­pal­ve­lus­sam­me? Ker­ro se meil­le ja teem­me par­haam­me puut­teen korjaamiseksi

Säh­kö­pos­til­la:
viestinta@soite.fi

Val­von­ta­vi­ran­omai­nen

Jos huo­maat sivus­tol­la saa­vu­tet­ta­vuuson­gel­mia, anna ensin palau­tet­ta meil­le eli sivus­ton yllä­pi­tä­jäl­le. Vas­tauk­ses­sa voi men­nä 14 päi­vää. Jos et ole tyy­ty­väi­nen saa­maa­si vas­tauk­seen tai et saa vas­taus­ta lain­kaan kah­den vii­kon aika­na, voit teh­dä ilmoi­tuk­sen Ete­lä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­toon. Ete­lä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton sivul­la ker­ro­taan tar­kas­ti, miten ilmoi­tuk­sen voi teh­dä ja miten asia käsitellään.

Val­von­ta­vi­ran­omai­sen yhteystiedot:

Ete­lä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to
Saa­vu­tet­ta­vuu­den val­von­nan yksik­kö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhe­lin­nu­me­ro vaih­de: 0295 016 000

Teem­me jat­ku­vas­ti työ­tä saa­vu­tet­ta­vuu­den parantamiseksi

Digi­pal­ve­luis­tam­me on teh­ty saa­vu­tet­ta­vuusar­vioin­ti. Olem­me arvioi­neet pal­ve­lun saa­vu­tet­ta­vuu­den itse ja käyt­täen SiteImprove-työkalua.

Olem­me sitou­tu­neet digi­pal­ve­lui­den saa­vu­tet­ta­vuu­den parantamiseen

Teem­me jat­ku­vas­ti työ­tä saa­vu­tet­ta­vuu­den paran­ta­mi­sek­si. Olem­me sitou­tu­neet digi­pal­ve­lui­den saa­vu­tet­ta­vuu­den paran­ta­mi­seen. Olem­me uudis­ta­mas­sa verk­ko­si­vus­toa koko­naan ja täl­löin paran­nam­me saa­vu­tet­ta­vuut­ta huo­mat­ta­vas­ti. Tämä sivus­to perus­tet­tiin väliai­kai­ses­ti var­mis­ta­maan koronatiedonsaanti.

Tämä verkkosivusto/sovellus on jul­kais­tu:
18.03.2020

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media