omaolo.fi Rokotukset
02.11.2020

Säh­köi­nen ajan­va­raus koro­na­tes­tauk­seen laa­je­nee koko Soi­ten alueelle

Kes­ki-Poh­jan­maan sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­kun­tayh­ty­mä Soi­te on pilo­toi­nut Omaolo-pal­ve­luun lin­ki­tet­tyä koro­na­vi­rus­tes­tauk­sen säh­köis­tä ajan­va­raus­ta Kok­ko­lan dri­ve in ‑tes­taus­pis­teel­lä. Pilo­tis­ta saa­tu­jen posi­tii­vis­ten koke­mus­ten myö­tä säh­köis­tä ajan­va­raus­ta on pää­tet­ty laa­jen­taa koko Soi­ten alueelle.

Maa­nan­tais­ta 2.11.2020 alkaen ajan koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen voi vara­ta säh­köi­ses­ti myös Kan­nuk­sen ja Tunk­ka­rin infek­tio­vas­taan­ot­to­jen dri­ve in ‑tes­taus­pis­teel­le. Ajan­va­rauk­seen pää­see Omaolo-pal­ve­lun koro­na­oi­rear­vion kaut­ta, mikä­li oirear­vio suo­sit­taa testausta.

Pal­ve­lu toi­mii siten, että koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­ta oireis­ta kär­si­vä täyt­tää Omaolo-pal­ve­lus­sa Oirear­vio-kyse­lyn. Omaolo-pal­ve­lu arvioi vas­taus­ten perus­teel­la toden­nä­köi­syy­den koro­na­vi­rus­tar­tun­nal­le ja tar­vit­taes­sa asiak­kaal­le tar­jo­taan mah­dol­li­suut­ta vara­ta itse aika Soi­ten koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen. Koro­na­tes­tauk­sen säh­köi­nen ajan­va­raus ohjau­tuu ajan­va­raus­kir­jal­le Soi­ten Oma­hoi­to-pal­ve­lun kaut­ta. Säh­köi­nen ajan­va­raus toi­mii vah­van tun­nis­tau­tu­mi­sen kautta.

Omao­lon Koro­na­oi­rear­vio sekä säh­köi­nen ajan­va­raus toi­mi­vat Soi­ten koro­na­neu­von­ta­pu­he­li­men rinnalla.

Edel­leen suo­si­tam­me Soi­ten alu­een asuk­kai­ta otta­maan yhteyt­tä Soi­teen lie­vis­sä­kin koro­na­vi­rus­tar­tun­taan viit­taa­vis­sa oireis­sa. Jat­kos­sa yhtey­den­o­ton voi teh­dä täyt­tä­mäl­lä Omao­lon koro­na­oi­rear­vion ja, mikä­li oireet sitä edel­lyt­tä­vät, yhteys­tie­to­si voi­daan välit­tää Soi­teen tai voit itse vara­ta Omao­lon kaut­ta ajan dri­ve in ‑tes­tauk­seen. Koro­na­neu­von­ta­pu­he­lin on edel­leen avoin­na arki­sin klo 8–17 ja vii­kon­lop­pui­sin klo 8–16 nume­ros­sa 06 828 7499). Dri­ve in ‑kais­tal­le ei saa ajaa ilman näytteenottoaikaa.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media