omaolo.fi Rokotukset
12.10.2020

Säh­köi­nen Omaolo-pal­ve­lu ote­taan käyt­töön Soi­tes­sa: säh­köis­tä ajan­va­raus­ta koro­na­tes­tauk­seen pilotoidaan

Kes­ki-Poh­jan­maan sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­kun­tayh­ty­mä Soi­te aloit­taa val­ta­kun­nal­li­sen Omaolo-pal­ve­lun hyö­dyn­tä­mi­sen Kes­ki-Poh­jan­maal­la koro­na­vi­rus­pan­de­mias­sa. Omaolo-pal­ve­lus­sa voi täyt­tää oirear­vio­ky­se­lyn, jos­sa arvioi­daan koro­na­vi­rus­tar­tun­nan toden­nä­köi­syys ja pal­ve­lu välit­tää tar­vit­taes­sa vas­taa­jan yhteys­tie­dot Soi­teen. Samas­sa yhtey­des­sä pilo­toi­daan Omaolo-pal­ve­luun lin­ki­tet­tyä koro­na­tes­tauk­sen säh­köis­tä ajan­va­raus­ta Kok­ko­lan dri­ve in ‑tes­taus­pis­tee­seen.

Soi­tes­sa aloi­te­taan per­jan­tai­na 9.10.2020 val­ta­kun­nal­li­sen Omaolo-pal­ve­lun käyt­tö. Net­ti­poh­jai­ses­sa Omaolo-pal­ve­lus­sa (osoit­tees­sa omaolo.fi) asia­kas voi arvioi­da yksit­täis­tä oiret­ta tai ter­vey­son­gel­maa. Vas­taus­ten perus­teel­la hän saa toi­min­ta­suo­si­tuk­sen ja hoi­to-ohjeet. Omaolo-pal­ve­lu toi­mii säh­köi­se­nä vaih­toeh­to­na puhe­li­mel­la asioinnille.

Soi­tes­sa Omao­lon käyt­töön­ot­to aloi­te­taan koro­na­vi­ruk­sen Oirear­vio-osuu­des­ta. Koro­na­oi­rear­vios­sa vas­taa­jan yhteys­tie­dot voi­daan vah­van tun­nis­tau­tu­mi­sen jäl­keen välit­tää suo­raa Soi­ten yksik­köön, mikä­li Omaolo-pal­ve­lu arvioi, että kysees­sä voi olla koro­na­vi­rusin­fek­tio. Soi­tes­ta ote­taan yhteyt­tä asiak­kaa­seen ja aloi­te­taan tar­vit­taes­sa tes­taus- ja hoi­to­toi­men­pi­teet. Asiak­kaan ei siis vält­tä­mät­tä tar­vit­se soit­taa Soi­ten koro­na­neu­von­ta­nu­me­roon, jol­loin väl­ty­tään puhe­li­mes­sa jonot­ta­mi­sel­ta. Oirear­vion täy­tet­ty­ään hän voi jää­dä odot­ta­maan yhtey­den­ot­toa Soi­tes­ta, mikä­li Omaolo-pal­ve­lu on arvioi­nut, että tes­taus on aiheellista.

Säh­köis­tä ajan­va­raus­ta koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen pilotoidaan

Omaolo-pal­ve­lun Koro­na­oi­rear­vion käyt­töön­o­ton yhtey­des­sä pilo­toi­daan koro­na­tes­tauk­sen säh­köis­tä ajan­va­raus­ta Kok­ko­lan dri­ve in ‑tes­taus­pis­tee­seen. Kok­ko­lan asuk­kaat voi­vat jat­kos­sa vara­ta itse ajan dri­ve in ‑koro­na­tes­tauk­seen, mikä­li Omaolo-sovel­luk­sen Koro­na­oi­rear­vio sitä suosittaa.

Pal­ve­lu toi­mii siten, että koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­ta oireis­ta kär­si­vä täyt­tää Omaolo-pal­ve­lus­sa Oirear­vio-kyse­lyn. Omaolo-pal­ve­lu arvioi vas­taus­ten perus­teel­la toden­nä­köi­syy­den koro­na­vi­rus­tar­tun­nal­le ja tar­vit­taes­sa asiak­kaal­le tar­jo­taan mah­dol­li­suut­ta vara­ta itse aika Soi­ten koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen. Koro­na­tes­tauk­sen säh­köi­nen ajan­va­raus ohjau­tuu ajan­va­raus­kir­jal­le Soi­ten Oma­hoi­to-pal­ve­lun kaut­ta. Säh­köi­nen ajan­va­raus toi­mii vah­van tun­nis­tau­tu­mi­sen kautta.

Omao­lon Koro­na­oi­rear­vio sekä säh­köi­nen ajan­va­raus toi­mi­vat Soi­ten koro­na­neu­von­ta­pu­he­li­men rin­nal­la. Säh­köi­sen ajan­va­rauk­sen pilo­toin­nil­la kar­toi­te­taan, mitä vai­ku­tuk­sia sil­lä on puhe­lin­lii­ken­tee­seen ja suju­voit­taa­ko se koro­na­tes­taus­pro­ses­sia. Säh­köi­nen ajan­va­raus koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen laa­je­nee mah­dol­li­ses­ti myö­hem­min koko Soi­ten alu­eel­le, mikä­li se osoit­tau­tuu toi­mi­vak­si ratkaisuksi.

Edel­leen suo­si­tam­me Soi­ten alu­een asuk­kai­ta otta­maan yhteyt­tä Soi­teen lie­vis­sä­kin koro­na­vi­rus­tar­tun­taan viit­taa­vis­sa oireis­sa. Jat­kos­sa yhtey­den­o­ton voi teh­dä täyt­tä­mäl­lä Omao­lon Koro­na­oi­rear­vion ja, mikä­li oireet sitä edel­lyt­tä­vät, yhteys­tie­to­si voi­daan välit­tää Soi­teen tai voit itse vara­ta Omao­lon kaut­ta ajan Kok­ko­lan dri­ve in ‑tes­tauk­seen. Koro­na­neu­von­ta­pu­he­lin on edel­leen avoin­na arki­sin klo 8–17 ja vii­kon­lop­pui­sin klo 8–16 nume­ros­sa 06 828 7499).

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media