omaolo.fi Rokotukset
01.12.2021

Soi­te edel­leen koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mi­sa­lue – etä­työn hyö­dyn­tä­mi­nen ja kas­vo­mas­kien käyt­tö tärkeää

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 1.12.2021 arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus on las­kus­sa, mut­ta tilan­ne on edel­leen vaka­va. Soi­ten alue luo­ki­tel­laan koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­sa­lu­eek­si ja alu­eel­li­set rajoi­tuk­set ja suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan. Viran­omais­ryh­mä muis­tut­taa kas­vo­mas­kin käy­tön tär­key­des­tä sekä etä­työn hyö­dyn­tä­mi­ses­tä mah­dol­li­suuk­sien mukaan.

Epi­de­mia­ti­lan­ne Soi­ten alu­eel­la on edel­leen vaka­va, mut­ta ilmaan­tu­vuus­lu­ku ja tapaus­mää­rä ovat las­kus­sa nyt kol­mat­ta viik­koa. 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 138 / 100 000. Koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä ote­taan Soi­ten alu­eel­la koh­ta­lai­sen run­saas­ti, mut­ta vii­me aikoi­na tes­ti­mää­ris­sä on ollut las­kua. Vii­me vii­kol­la koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä otet­tiin 1175 kpl, jois­ta 3,7 % oli posi­tii­vi­sia. Vii­me vii­kol­la 64 % tar­tun­nois­ta todet­tiin jo ennes­tään karan­tee­nis­sa ole­vil­ta. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa kak­si koro­na­vi­rus­po­ti­las­ta. Ris­ki koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­mi­seen on edel­leen kor­kea Soi­ten alu­eel­la.

Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja esiin­tyy edel­leen pää­asias­sa rokot­ta­mat­to­mien tai vajaan roko­tus­sar­jan saa­nei­den kes­kuu­des­sa. Tar­tun­nat leviä­vät edel­leen eten­kin lap­sis­sa ja nuo­ris­sa sekä hei­dän van­hem­mis­saan. Vii­me vii­kol­la val­tao­sa tar­tun­nois­ta todet­tiin alle 10-vuo­tiail­la sekä 10–19-vuotiailla. Tar­tun­nois­ta suu­rin osa on per­he­pii­ris­sä tapah­tu­nei­ta tar­tun­to­ja. Tar­tun­nan­läh­tei­nä ovat olleet myös ystä­vien ja tut­ta­vien tapaa­mi­set sekä työpaikat.

Viran­omais­ryh­mä muis­tut­taa, että lie­vis­sä­kään hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireis­sa ei tuli­si liik­kua kodin ulko­puo­lel­la. Suo­si­tus on, että rokot­ta­mat­to­mat tai vas­ta yhden roko­tusan­nok­sen saa­neet hakeu­tui­si­vat vii­py­mät­tä ja hyvin lie­vis­sä­kin hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireis­sa koro­na­tes­tiin.

Viran­omais­ryh­mä tote­aa, että oikein teh­ty­nä anti­gee­ni-koti­tes­tit ovat hyvä lisä koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen. Koti­tes­tit sovel­tu­vat niil­le hen­ki­löil­le, joil­la on hen­gi­ty­sin­fek­tion oirei­ta, kuten kuu­met­ta, nuhaa tai yskää. Koti­tes­tis­tä saa­tu posi­tii­vi­nen tulos tulee kui­ten­kin aina var­mis­taa ter­vey­den­huol­los­sa teh­dyl­lä koro­na­vi­rus­tes­til­lä. Lisä­tie­toa koto­na teh­tä­vis­tä koro­na­tes­teis­tä löy­tyy THL:n verk­ko­si­vuil­ta.

Soi­ten alue luo­ki­tel­laan edel­leen koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mi­sa­lu­eek­si. Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan. Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la:https://korona.soite.fi/suositukset/  

Viran­omais­ryh­mä muis­tut­taa eri­tyi­ses­ti laa­jan kas­vo­mas­ki­suo­si­tuk­sen tär­key­des­tä ja sii­tä, että kas­vo­mas­kia suo­si­tel­laan käy­tet­tä­vän alu­een ylä­kou­luis­sa (7–9. luok­ka­lai­set) sekä toi­sen asteen oppi­lai­tok­sis­sa ja korkeakouluissa.

Hybri­di­mal­lis­ta etä­työ­suo­si­tus­ta suo­si­tel­laan hyö­dyn­net­tä­vän edel­leen työ­pai­koil­la työ­nan­ta­jan ohjeis­tuk­sen mukai­ses­ti. Hybri­di­mal­li­nen etä­työ­suo­si­tus tar­koit­taa sitä, että osa työs­tä teh­täi­siin mah­dol­li­suuk­sien mukaan etä­nä vuo­ro­tel­len ja por­ras­taen. Viran­omais­ryh­mä suo­sit­te­lee myös, että kokouk­set pidet­täi­siin ensi sijas­sa etänä.

Tilai­suuk­sia ja kokoon­tu­mi­sia tuli­si jär­jes­tää vain tar­kan har­kin­nan mukaan ja niis­sä tulee huo­mioi­da koro­naan liit­ty­vät hygie­niaoh­jeis­tuk­set. Tilai­suuk­sien koro­na­tur­val­li­suus on jär­jes­tä­jän vastuulla.

Län­si- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to on kiel­tä­nyt tar­tun­ta­tau­ti­lain 58 §:n 1 momen­tin nojal­la Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin kun­tien alu­eel­la (pl. Reis­jär­vi) kaik­ki sel­lai­set sisä­ti­lois­sa jär­jes­tet­tä­vät ylei­sö­ti­lai­suu­det, joi­hin osal­lis­tuu yli 100 (sata) hen­ki­löä ja joissa:

  1. on käytössä katsomotiloja, joissa kaikille osallistujille ei ole määritelty istumapaikkoja, tai
  2. on kyse yleisötilaisuuksiin kuuluvista yhteislaulutilaisuuksista.

Mää­räys on voi­mas­sa kol­me viik­koa ajal­la 15.11.–5.12.2021. Lisä­tie­toa AVI:n tie­dot­tees­sa. AVI tie­dot­taa rajoi­tus­ten mah­dol­li­ses­ta jat­kos­ta lähiaikoina.

Soi­ten alu­eel­la on voi­mas­sa myös leviä­mi­sa­lu­een ravin­to­la­ra­joi­tuk­set.

Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta löy­tyy ohjeet tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jil­le: https://korona.soite.fi/ohjeet-tapahtumajarjestajille/. Lisä­tie­toa löy­tyy myös Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton sivuil­ta.

Pik­ku­jou­lu­kau­den lähes­tyes­sä viran­omais­ryh­mä suo­sit­te­lee tutus­tu­maan THL:n kokoa­miin vink­kei­hin tur­val­li­sis­ta pik­ku­jou­luis­ta. THL:n ohjees­sa tode­taan, että oli­si suo­si­tel­ta­vaa, että myös yksi­tyi­set tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jät käyt­täi­si­vät koro­na­pas­sia ja että oli­si tär­ke­ää, että koro­na­pas­sia hyö­dyn­ne­tään koko tilai­suu­den ajan, ei vain tie­tyn kel­lon­ajan jäl­keen.

Viran­omais­ryh­mä koros­taa täy­den koro­na­vi­rus­ro­ko­tus­sar­jan tär­keyt­tä. Muis­tu­tam­me, että kol­mas roko­tusan­nos­ta suo­si­tel­laan kai­kil­le yli 60-vuo­tiail­le sekä ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le. Toi­sen roko­tusan­nok­sen osal­ta kan­nus­tam­me kaik­kia roko­tuk­seen oikeu­tet­tu­ja ikä­ryh­miä hakeu­tu­maan tehos­te­ro­ko­tuk­seen mah­dol­li­sim­man pian, mikä­li ensim­mäi­ses­tä roko­te­ker­ras­ta on kulu­nut kuusi viikkoa.

Suo­sit­te­lem­me vah­vas­ti hank­ki­maan täy­den koro­na­vi­rus­ro­ko­tus­sar­jan, sil­lä koro­na­vi­rus ei ole häviä­mäs­sä ja jat­kos­sa tau­dil­ta on hyvin vai­kea vält­tyä. Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta roko­tet­tu­na. Soi­ten alu­eel­la roko­tus­ten pain­opis­te on siir­ret­ty ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Roko­tus­ten aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 8.12.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta ja suo­si­tuk­sia. Mikä­li alu­eel­li­seen koro­na­vi­rus­ti­lan­tee­seen tulee muu­tok­sia, koo­taan viran­omais­ryh­mä kool­le tar­vit­taes­sa. Viran­omais­ryh­mä koos­tuu THL:n, AVI:n, ELY:n ja Soi­ten asiantuntijoista.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media