omaolo.fi Rokotukset
08.12.2021

Soi­te edel­leen koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviämisalue

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 8.12.2021 arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Pahin epi­de­mia­vai­he on syk­syn aal­lon osal­ta ohi­tet­tu ja koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on rau­hoit­tu­maan päin Soi­ten alu­eel­la. Soi­ten alue luo­ki­tel­laan edel­leen koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­sa­lu­eek­si ja alu­eel­li­set rajoi­tuk­set ja suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennallaan.

Koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus­lu­ku ja tapaus­mää­rä jat­ka­vat las­ku­aan Soi­ten alu­eel­la. Vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na alu­eel­la on todet­tu yhteen­sä 59 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 76 / 100 000. Vii­me vii­kol­la koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä otet­tiin 1207 kpl, jois­ta 1,7 % oli posi­tii­vi­sia. Vii­me vii­kol­la 55 % tar­tun­nois­ta todet­tiin jo ennes­tään karan­tee­nis­sa ole­vil­ta. Tar­tun­nois­ta pys­tyt­tiin jäl­jit­tä­mään 85 %. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa kol­me koronaviruspotilasta.

Koro­na­vi­rus­tar­tun­nois­ta 60 % todet­tiin rokot­ta­mat­to­mien tai vajaan roko­tus­sar­jan saa­nei­den kes­kuu­des­sa. 40 % tar­tun­nois­ta todet­tiin kak­si roko­tean­nos­ta saaneilla.Tartunnat leviä­vät edel­leen eten­kin lap­sis­sa ja nuo­ris­sa sekä hei­dän van­hem­mis­saan. Vii­me vii­kol­la val­tao­sa tar­tun­nois­ta todet­tiin 10–19-vuotiailla (40 %) sekä 20–29-vuotiailla (25 %) ja 30–39-vuotiailla (20 %). Tar­tun­nois­ta alle 5 % todet­tiin yli 50-vuo­tiail­la. Tar­tun­nois­ta suu­rin osa on per­he­pii­ris­sä tapah­tu­nei­ta tar­tun­to­ja. Tar­tun­nan­läh­tei­nä ovat olleet myös ystä­vien ja tut­ta­vien tapaa­mi­set sekä työpaikat.

Viran­omais­ryh­mä muis­tut­taa, että lie­vis­sä­kään hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireis­sa ei tuli­si liik­kua kodin ulko­puo­lel­la. Eten­kin rokot­ta­mat­to­mien tai vas­ta yhden roko­tusan­nok­sen saa­nei­den tuli­si hakeu­tua vii­py­mät­tä ja hyvin lie­vis­sä­kin hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireis­sa koro­na­tes­tiin.

Viran­omais­ryh­mä tote­aa, että oikein teh­ty­nä anti­gee­ni-koti­tes­tit ovat hyvä lisä koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen. Vii­meis­ten viik­ko­jen aika­na n. 10 % tar­tun­nois­ta on löy­ty­nyt koto­na teh­tä­vien koro­na­tes­tien avul­la.  Koti­tes­tit sovel­tu­vat niil­le hen­ki­löil­le, joil­la on hen­gi­ty­sin­fek­tion oirei­ta, kuten kuu­met­ta, nuhaa tai yskää. Koti­tes­tis­tä saa­tu posi­tii­vi­nen tulos tulee kui­ten­kin aina var­mis­taa ter­vey­den­huol­los­sa teh­dyl­lä koro­na­vi­rus­tes­til­lä. Lisä­tie­toa koto­na teh­tä­vis­tä koro­na­tes­teis­tä löy­tyy THL:n verk­ko­si­vuil­ta.

Soi­ten alue luo­ki­tel­laan edel­leen koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mi­sa­lu­eek­si. Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan. Alu­eel­la on voi­mas­sa laa­ja kas­vo­mas­ki­suo­si­tus sekä hybri­di­mal­li­nen etä­työ­suo­si­tus. Tilai­suuk­sia ja kokoon­tu­mi­sia tuli­si jär­jes­tää vain tar­kan har­kin­nan mukaan ja niis­sä tulee huo­mioi­da koro­naan liit­ty­vät hygie­niaoh­jeis­tuk­set. Tilai­suuk­sien koro­na­tur­val­li­suus on jär­jes­tä­jän vastuulla.

Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la:https://korona.soite.fi/suositukset/  

Län­si- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to kiel­tää tar­tun­ta­tau­ti­lain 58 §:n 1 momen­tin nojal­la Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin kun­tien alu­eel­la (pl. Reis­jär­vi) kaik­ki sisä­ti­lois­sa jär­jes­tet­tä­vät ylei­sö­ti­lai­suu­det ja ylei­set kokouk­set, joi­hin osal­lis­tuu yli 50 (vii­si­kym­men­tä) henkilöä.

Mää­räys on voi­mas­sa ajal­la 6.12.2021 – 5.1.2022. Lisä­tie­toa AVI:n tie­dot­tees­sa. Lisä­tie­toa ja vas­tauk­sia usein kysyt­tyi­hin kysy­myk­siin AVI:n verk­ko­si­vuil­la.

Soi­ten alu­eel­la on voi­mas­sa myös leviä­mi­sa­lu­een ravin­to­la­ra­joi­tuk­set.

Suo­sit­te­lem­me vah­vas­ti hank­ki­maan täy­den koro­na­vi­rus­ro­ko­tus­sar­jan, sil­lä koro­na­vi­rus ei ole häviä­mäs­sä ja jat­kos­sa tau­dil­ta on hyvin vai­kea vält­tyä. Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta rokotettuna. 

Kol­man­nen annok­sen koro­na­ro­ko­tuk­set ovat läh­te­neet vilk­kaas­ti käyn­tiin Soi­ten alu­eel­la. 3. roko­tusan­nok­sia anne­taan kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le, mikä­li 2. roko­tuk­ses­ta on kulu­nut 5–6 kuukautta.

Soi­ten alu­eel­la roko­tus­ten pain­opis­te on siir­ret­ty ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Roko­tus­ten aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 15.12.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta ja suo­si­tuk­sia. Mikä­li alu­eel­li­seen koro­na­vi­rus­ti­lan­tee­seen tulee muu­tok­sia, koo­taan viran­omais­ryh­mä kool­le tar­vit­taes­sa. Viran­omais­ryh­mä koos­tuu THL:n, AVI:n, ELY:n ja Soi­ten asiantuntijoista.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media