omaolo.fi Rokotukset
28.01.2021

Soi­te jakaa alu­een koti­ta­louk­siin tie­dot­teen koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­sis­ta – ota se talteen!

Kes­ki-Poh­jan­maan sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­kun­tayh­ty­mä Soi­te jakaa täl­lä vii­kol­la Kes­ki-Poh­jan­maan alu­een kaik­kiin koti­ta­louk­siin tie­dot­teen koro­na­vi­rus­ro­ko­tus­ten jär­jes­tä­mi­ses­tä alu­eel­la. Pyy­däm­me väes­töä otta­maan tie­dot­teen tal­teen ja seu­raa­maan roko­tus­ten ete­ne­mis­tä Soi­ten kana­vis­sa netis­sä ja somes­sa. Tie­do­tam­me roko­te­vuo­ros­sa ole­vis­ta koh­de­ryh­mis­tä myös paikallismediassa.

Soi­te aloit­taa väes­tön jouk­ko­ro­ko­tuk­set koro­na­vi­rus­ta vas­taan hel­mi­kuun alus­sa, vii­kos­ta 5 läh­tien. Roko­tusai­ka­tau­lu ete­nee Suo­men koro­na­stra­te­gian mukai­ses­ti. Koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set jär­jes­te­tään niin nopeas­ti kuin rokot­tei­den saa­ta­vuus sen mah­dol­lis­taa. Tie­do­tam­me eri ryh­mien roko­tusai­ka­tau­luis­ta erik­seen Soi­ten kana­vis­sa netis­sä ja somes­sa sekä pai­kal­lis­me­dias­sa. Koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­seen on varat­ta­va aika etu­kä­teen joko säh­köi­ses­ti tai puhe­li­mit­se. Ajan­va­raus ava­taan vii­kol­la 5.

Alku­vai­hees­sa roko­tusai­ko­ja on saa­ta­vil­la niu­kas­ti koro­na­ro­kot­tei­den saa­ta­vuu­des­ta joh­tuen. Roko­tusai­ko­ja lisä­tään sitä mukaa, kun koro­na­ro­kot­tei­ta saa­daan Soi­ten alueelle.

Yli 80-vuo­tiai­den koto­na asu­vien ikäih­mis­ten rokot­ta­mi­sen jäl­keen koro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät 70–79-vuotiaisiin. Tämän jäl­keen aloi­te­taan alle 70-vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien roko­tuk­set. Soi­ten koti­hoi­don pii­ris­sä ole­vat asiak­kaat roko­te­taan koti­hoi­don käynnillä.

Koro­na­ro­ko­tus­ten ete­ne­mis­tä Soi­ten alu­eel­la voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­te­si­vul­ta.

Koro­na­ro­ko­tus on kai­kil­le vapaa­eh­toi­nen ja mak­su­ton. Koro­na­vi­rus­ro­kot­teet tar­joa­vat teho­kas­ta suo­jaa koro­na­vi­rus­tau­tia ja eri­tyi­ses­ti sen vaka­via muo­to­ja vas­taan. Nyky­tie­don valos­sa koro­na­ro­kot­teet tehoa­vat myös koro­na­vi­ruk­sen muunnoksiin.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media