omaolo.fi Rokotukset
17.03.2021

Soi­te jat­kaa koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­la – ei uusia tartuntoja

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 17.3.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa sekä alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia. Soi­ten alue pysyy koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­la. Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa 31.3.2021 saak­ka. Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu tänään uusia koronavirustartuntoja.

Vii­me vii­kon (viik­ko 10) aika­na Soi­ten alu­eel­la todet­tiin yhteen­sä 5 posi­tii­vis­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Posi­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus oli 0,3 % (tes­te­jä 1745 kpl). 14 vrk:n ilmaan­tu­vuus­lu­ku on 20,5 / 100 000 asu­kas­ta. Sai­raa­la­hoi­dos­sa ei covid-19-tau­din takia ole poti­lai­ta. Kaik­ki vii­me aikai­set tar­tun­ta­läh­teet on jäl­ji­tet­ty 100%:sti.

Koro­na­ro­ko­tuk­set ovat eden­neet hyvin. Maa­nan­tai­sen 15.3.2021 tie­don mukaan yli 80-vuo­tiai­den roko­tusas­te oli 86 %. Ris­ki­ryh­män 1 roko­tus­kat­ta­vuus oli 37%. Roko­tuk­set ete­ne­vät täl­lä vii­kol­la. Täl­lä vii­kol­la laa­jen­sim­me ajan­va­raus­ta, aiem­mas­ta suun­ni­tel­mas­ta poi­ke­ten, myös 70–74-vuotiaille, sil­lä alu­eel­la oli edel­leen vapai­ta aiko­ja varat­ta­vis­sa ensi vii­kon koronarokotuksiin.

Alu­een tau­ti­ti­lan­ne on säi­ly­nyt edel­leen rau­hal­li­se­na. Näin ollen, suo­si­tuk­set voi­daan säi­lyt­tää nykyi­sel­lään ja Soi­te jat­kaa koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­la. Mer­kit­tä­vä syy rau­hal­li­sel­le tau­ti­ti­lan­teel­le on alu­een ihmis­ten koro­na­tur­val­li­suus-ohjei­den tun­nol­li­nen nou­dat­ta­mi­nen. Viran­omais­ryh­mä halu­aa välit­tää suu­ren kii­tok­sen alu­een väes­töl­le koro­naoh­jeis­tus­ten noudattamisesta.

Viran­omais­ryh­mä osoit­taa kui­ten­kin huo­len­sa aikuis­ten har­ras­tus­po­ru­koi­den kokoon­tu­mi­sis­ta. Jot­ta epi­de­mia­ti­lan­ne voi­daan säi­lyt­tää nykyi­sel­lä perus­ta­sol­la, muis­tu­tam­me ole­mas­sa ole­vas­ta suo­si­tuk­ses­ta kes­keyt­tää aikuis­ten har­ras­tus­toi­min­ta sisä­ti­lois­sa. Eri­tyi­sen tär­ke­ää kes­key­tys on jouk­kue- ja kon­tak­ti­la­jeis­sa sekä kuo­ro­toi­min­nas­sa. Vii­me aikoi­na Suo­mes­sa ja myös Soi­ten alu­eel­la on esiin­ty­nyt jouk­kue­la­jei­hin liit­ty­viä tar­tun­to­ja.  Lisäk­si muis­tu­tam­me, että yksi­tyi­sis­sä har­ras­tus­ryh­mis­sä (kave­ri­po­ru­kois­sa) on kyse yksi­tyis­ti­lai­suu­des­ta, jos­sa suo­si­tuk­sen mukai­ses­ti tulee nou­dat­taa 10 hen­ki­lön kokoontumisraja-suositusta.

Rau­hal­li­sen tau­ti­ti­lan­teen säi­lyt­tä­mi­sek­si tar­vi­taan kaik­ki mah­dol­li­set varau­tu­mis­toi­met ja kaik­kien vas­tuul­li­suut­ta arjessa.

Link­ki: Alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suositukset

Seu­raa­va alu­eel­li­sen COVID-19-viran­omais­ryh­män kokous pide­tään kes­ki­viik­ko­na 24.3.2021.

Päi­vän tilanne

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja tänään. 

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media