omaolo.fi Rokotukset
10.03.2021

Soi­te jat­kaa koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­la – kol­me uut­ta tartuntaa

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 10.3.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa sekä alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia. Soi­ten alue pysyy koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­la. Alu­eel­lis­ten suo­si­tus­ten voi­mas­sao­loai­kaa jat­ket­tiin 31.3.2021 saak­ka. Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koronavirustartuntaa.

Vii­me vii­kon aika­na Soi­ten alu­eel­la todet­tiin yhteen­sä 11 posi­tii­vis­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Posi­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus oli 0,5 % (tes­te­jä 1586 kpl). 14 vrk:n ilmaan­tu­vuus­lu­ku on 28 / 100 000 asu­kas­ta. Sai­raa­la­hoi­dos­sa ei covid-19-tau­din takia ole poti­lai­ta. Kaik­ki vii­me aikai­set tar­tun­ta­läh­teet on jäljitetty. 

Viran­omais­ryh­mä tote­si, että tilan­teen rau­hal­li­suu­den ja saa­tu­jen luku­jen mukaan Soi­tes­sa voi­daan edel­leen jat­kaa perus­ta­sol­la. Viran­omais­ryh­mä piti nykyi­set, alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen suo­si­tuk­set ennal­laan. Näis­tä kes­kei­sim­piä ovat:

 • 10 henkilön kokoontumissuositus yksityistilaisuuksissa
 • aikuisten harrastustoiminta sisätiloissa keskeytetty
 • lasten ja nuorten (0-20 v) harrastustoiminta sallittu alle 20 ryhmäkoossa
 • uimahallit, kirjastot ym. ovat auki erityisjärjestelyin.
 • Laajennettu kasvomaskisuositus on voimassa 7-9 luokkalaisilla ja toisella asteella.

Kruu­nu­pyys­sä toi­mi­taan kou­lu­jen osal­ta Soi­ten suo­si­tus­ten mukaan, kun taas ravin­to­loi­ta kos­ke­vat sään­nök­set mää­ri­tel­lään maa­kun­taan kuu­lu­mi­sen perusteella. 

Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton (AVI) mää­räys ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten kokous­ten osal­lis­tu­ja­mää­rän rajoit­ta­mi­ses­ta 20 hen­ki­löön sisä- ja ulko­ti­lois­sa on voi­mas­sa 31.3.2021 saakka.

Alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Seu­raa­va alu­eel­li­sen COVID-19-viran­omais­ryh­män kokous pide­tään kes­ki­viik­ko­na 17.3.2021.

Päi­vän tilanne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­ta­ket­jut ovat sel­vil­lä ja lähi­pii­rin altis­tu­neet on kartoitettu. 

Hakeu­du koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen heti lie­vil­lä­kin oireilla:

 • Sähköisesti täyttämällä koronaoirearvio osoitteessa: https://www.omaolo.fi/
 • Soittamalla Soiten koronaneuvontanumeroon: 06 828 7499 (avoinna ark. klo 8–17 ja viikonloppuisin klo 8–16). Lapset (alle 16-vuotiaat sairastuneet): Soiten lasten päivystys 06 826 4444 (avoinna ympäri vuorokauden 24/7). Jos terveydentilasi vaatii päivystyksellistä hoitoa, soita Soiten päivystysapunumeroon puh. 116 117.

Estä koro­na­vi­ruk­sen leviäminen:

 • Pese kätesi tai käytä käsidesiä ahkerasti
 • Yski hihaan tai nenäliinaan
 • Pidä etäisyyttä toisiin ihmisiin – muista kahden metrin turvaväli!
 • Käytä maskia
 • Jos saat oireita, pysy kotona ja hakeudu testiin ajoissa ja lievissäkin oireissa
 • Lataa ja käytä Koronavilkkua
 • Kun vuorosi tulee, ota koronavirusrokote
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media