omaolo.fi Rokotukset
24.02.2021

Soi­te jat­kaa koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­la – Soi­ten alu­eel­la todet­tu kak­si uut­ta koronavirustartuntaa

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 24.2.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa sekä alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia. Soi­ten alue pysyy koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­la ja alu­eel­li­set suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa 15.3.2021 saak­ka. Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koronavirustartuntaa.

Vii­me vii­kon (viik­ko 7) aika­na Soi­ten alu­eel­la todet­tiin yhteen­sä 11 uut­ta posi­tii­vis­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. 50 hen­ki­löä ase­tet­tiin karan­tee­niin. Yhteen­sä 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­tes­sa on todet­tu 17 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus on täl­lä het­kel­lä 21,8 / 100 000 asu­kas­ta. Sai­raa­la­hoi­dos­sa ei COVID-19-tau­din takia ole yhtään potilasta.

Osit­tain huo­les­tut­ta­vas­ta koro­na­ti­lan­teen kehi­tyk­ses­tä huo­li­mat­ta viran­omais­ryh­mä päät­ti, että Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­la, kos­ka tilan­teet ovat edel­leen olleet hyvin hal­lit­ta­via ja jäl­ji­tet­ty­jä. Ole­mas­sa ole­vat koro­na­vi­rus­ti­lan­teen alu­eel­li­set suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa 15.3.2021 saak­ka. On eri­tyi­sen tär­ke­ää pyr­kiä vält­tä­mään ryh­miä ja mini­moi­maan kaik­ki kon­tak­tit mah­dol­li­sim­man pie­nek­si sekä tie­tys­ti muis­taa nou­dat­taa koro­nan ehkäi­syyn liit­ty­viä hygieniaohjeistuksia.

Yli­op­pi­las­tut­kin­toon osal­lis­tu­via suo­si­tel­laan aset­tu­maan omaeh­toi­seen karan­tee­niin, eli vält­tä­mään sosi­aa­li­sia kon­tak­te­ja 14 vuo­ro­kau­den ajak­si ennen tut­kin­to­jen alkua. Lisä­tie­toa täs­tä THL:n tie­dot­tees­sa.

Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton (AVI) mää­räys ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten kokous­ten osal­lis­tu­ja­mää­rän rajoit­ta­mi­ses­ta 20 hen­ki­löön sisä- ja ulko­ti­lois­sa on voi­mas­sa 1.3.2021 saak­ka. AVI tulee anta­maan uuden mää­räyk­sen kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­sis­ta tämän vii­kon aika­na. AVI suo­sit­te­lee pai­nok­kaas­ti vält­tä­mään kaik­kia fyy­si­siä kokoon­tu­mi­sia, joi­ta ei ole pak­ko jär­jes­tää. Alu­eel­li­nen viran­omais­ryh­mä suo­sit­te­lee edel­leen, että yli 10 hen­gen yksi­tyis­ti­lai­suuk­sia ei Soi­ten alu­eel­la järjestetä.

Alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­ton Mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set ‑sivul­la.

Viran­omais­ryh­mä muis­tut­taa myös maa­nan­tai­na 22.2.2021 voi­maan tul­lees­ta tar­tun­ta­tau­ti­lain päi­vi­tyk­ses­tä ja eri­tyi­ses­ti lain koh­das­ta §58c, joka vel­voit­taa Soi­ten alu­een kaik­kia eri toi­mi­joi­ta, kuten yksi­tyi­siä yri­tyk­siä, sää­tiöi­tä, kun­tia ja kun­tayh­ty­miä sekä uskon­nol­li­sia yhtei­sö­jä ja jul­ki­soi­keu­del­li­sia lai­tok­sia toi­mi­maan tilois­saan koro­nae­pi­de­mian leviä­mi­sen estä­mi­sek­si. Käy­tän­nös­sä asiak­kail­la ja osal­lis­tu­jil­la on näis­sä tilois­sa olta­va mah­dol­li­suus tur­va­vä­lei­hin ja käsien puh­dis­ta­mi­seen. Tämän lisäk­si asiak­kail­le ja osal­lis­tu­jil­le on luo­ta­va toi­min­taoh­jeet, joil­la tar­tun­to­jen leviä­mis­tä voi­daan estää. Laki edel­lyt­tää teho­kas­ta tilo­jen ja pin­to­jen puhdistamista.

Seu­raa­va alu­eel­li­sen COVID-19-viran­omais­ryh­män kokous pide­tään kes­ki­viik­ko­na 3.3.2021. Mikä­li val­ta­kun­nan tasol­ta tulee uusia lin­jauk­sia, voi viran­omais­ryh­mä kokoon­tua jo sovit­tua aika­tau­lua aiemmin.

Päi­vän tilanne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­ta­ket­jut ovat sel­vil­lä ja tar­tun­nan saa­neet oli­vat karan­tee­nis­sa jo ennen tar­tun­nan varmistumista.

Link­ki: alu­eel­li­nen tilannekuva.

Estä koro­na­vi­ruk­sen leviäminen:

  • Pese kätesi tai käytä käsidesiä ahkerasti
  • Yski hihaan tai nenäliinaan
  • Pidä etäisyyttä toisiin ihmisiin
  • Käytä maskia
  • Jos saat oireita, pysy kotona ja hakeudu testiin ajoissa ja lievissäkin oireissa
  • Lataa ja käytä Koronavilkkua
  • Kun vuorosi tulee, ota koronavirusrokote

Hakeu­du koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen heti lie­vil­lä­kin oireilla:

  • Sähköisesti täyttämällä koronaoirearvio osoitteessa: https://www.omaolo.fi/
  • Soittamalla Soiten koronaneuvontanumeroon: 06 828 7499 (avoinna ark. klo 8–17 ja viikonloppuisin klo 8–16). Lapset (alle 16-vuotiaat sairastuneet): Soiten lasten päivystys 06 826 4444 (avoinna ympäri vuorokauden 24/7). Jos terveydentilasi vaatii päivystyksellistä hoitoa, soita Soiten päivystysapunumeroon puh. 116 117.
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media